Федерация профсоюзов Одесской области


Редакция от 16.07.2015 PDF Печать E-mail

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi

(Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397)

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
N 1458-III вiд 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121)

(Щодо визнання неконституцiйними окремих положень
див. Рiшення Конституцiйного Суду
N 11-рп/2000 вiд 18.10.2000)

(Щодо визнання конституцiйними окремих положень
див. Рiшення Конституцiйного Суду
N 11-рп/2000 вiд 18.10.2000)

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 2120-III вiд 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2886-III вiд 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.79
N 2905-III вiд 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV вiд 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 905-IV вiд 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318
N 1344-IV вiд 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2454-IV вiд 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 3200-IV вiд 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 489-V вiд 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 345-VI вiд 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293
N 1254-VI вiд 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 4719-VI вiд 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97
N 5026-VI вiд 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.216
N 5458-VI вiд 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.659
N 5461-VI вiд 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, ст.62
N 1697-VII вiд 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 630-VIII вiд 16.07.2015 -
набирає чинностi з 07.08.2015 р.)

(У текстi Закону слова "органи державної влади"
в усiх вiдмiнках замiнено словами "державнi органи"
у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом N 5461-VI вiд 16.10.2012)

Цей Закон визначає особливостi правового регулювання, засади створення, права та гарантiї дiяльностi професiйних спiлок.

Роздiл I
Загальнi положення

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi застосовуються такi термiни:

професiйна спiлка (профспiлка) - добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що об'єднує громадян, пов'язаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання);

первинна органiзацiя профспiлки - добровiльне об'єднання членiв профспiлки, якi, як правило, працюють на одному пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форми власностi i виду господарювання або у фiзичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостiйно, або навчаються в одному навчальному закладi;

органiзацiї профспiлки - органiзацiйнi ланки профспiлки, визначенi статутом профспiлки, що дiють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспiлки - особа, яка входить до складу профспiлки, визнає її статут та сплачує членськi внески;

профспiлковий орган - орган, створений згiдно iз статутом (положенням) профспiлки, об'єднання профспiлок, через який профспiлка здiйснює свої повноваження;

профспiлковий представник - керiвник профспiлки, її органiзацiї, об'єднання профспiлок, профспiлкового органу, профорганiзатор або iнша особа, уповноважена на представництво статутом або вiдповiдним рiшенням профспiлкового органу;

роботодавець - власник пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi, галузевої належностi або уповноважений ним орган (керiвник) чи фiзична особа, яка вiдповiдно до законодавства використовує найману працю;

працiвник - фiзична особа, яка працює на пiдставi трудового договору на пiдприємствi, в установi, органiзацiї чи у фiзичної особи, яка використовує найману працю.

(Стаття 1 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 2. Професiйнi спiлки

Професiйнi спiлки створюються з метою здiйснення представництва та захисту трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв членiв профспiлки.

(Частина перша статтi 2 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Дiяльнiсть профспiлок будується на принципах законностi та гласностi. Iнформацiя щодо їх статутних i програмних документiв є загальнодоступною.

Стаття 3. Сфера дiї Закону

Дiя цього Закону поширюється на дiяльнiсть профспiлок, їх органiзацiй, об'єднань профспiлок, профспiлкових органiв i на профспiлкових представникiв у межах їх повноважень, на роботодавцiв, їх об'єднання, а також на державнi органи та органи мiсцевого самоврядування.

(Частина перша статтi 3 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Особливостi застосування цього Закону у Збройних Силах України (для вiйськовослужбовцiв), органах внутрiшнiх справ, Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України встановлюються вiдповiдними законами.

(Частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 3200-IV вiд 15.12.2005, N 1254-VI вiд 14.04.2009)

Дiя цього Закону не поширюється на дiяльнiсть об'єднань громадян, створених вiдповiдно до iнших законiв України.

Визначення "профспiлка" або похiднi вiд нього можуть використовувати у своєму найменуваннi лише тi органiзацiї, якi дiють на пiдставi цього Закону.

Стаття 4. Законодавство про профспiлки

Законодавство про профспiлки складається з Конституцiї України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону, Кодексу законiв про працю України та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до них.

Закони та iншi нормативно-правовi акти не можуть бути спрямованi на обмеження прав i гарантiй дiяльностi профспiлок, передбачених Конституцiєю України, цим Законом, крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 3 цього Закону.

Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспiлок, якщо iнше не передбачено цим Законом.

Якщо мiжнародними договорами, угодами, конвенцiями, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, передбачено бiльш високий рiвень гарантiй щодо забезпечення дiяльностi профспiлок, то застосовуються норми мiжнародного договору або угоди.

Стаття 5. Заборона дискримiнацiї за ознаками належностi до профспiлок

Належнiсть або неналежнiсть до профспiлок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соцiально-економiчних, полiтичних, особистих прав i свобод громадян, гарантованих Конституцiєю України, iншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладаннi, змiнi або припиненнi трудового договору у зв'язку з належнiстю або неналежнiстю до профспiлок чи певної профспiлки, вступом до неї або виходом iз неї.

Стаття 6. Право на об'єднання у профспiлки

Громадяни України мають право на основi вiльного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспiлки, вступати до них та виходити з них на умовах i в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботi профспiлок.

Iноземнi громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспiлки, але можуть вступати до профспiлок, якщо це передбачено їх статутами.

Стаття 7. Членство у профспiлках

Членами профспiлок можуть бути особи, якi працюють на пiдприємствi, в установi або органiзацiї незалежно вiд форм власностi i видiв господарювання, у фiзичної особи, яка використовує найману працю, особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, особи, якi навчаються в навчальному закладi.

Громадяни України вiльно обирають профспiлку, до якої вони бажають вступити. Пiдставою для вступу до профспiлки є заява громадянина (працiвника), подана в первинну органiзацiю профспiлки. При створеннi профспiлки прийом до неї здiйснюється установчими зборами.

(Частина друга статтi 7 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Нiхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспiлки.

Статутом (положенням) профспiлки може бути передбачено членство у профспiлцi осiб, зайнятих творчою дiяльнiстю, членiв фермерських господарств, фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, а також осiб, якi навчаються у професiйно-технiчних або вищих навчальних закладах, осiб, якi звiльнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсiю або якi тимчасово не працюють.

(Частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2454-IV вiд 03.03.2005)

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвiйного членства у профспiлках.

Роботодавцi не можуть бути членами виборних органiв профспiлки будь-якого рiвня.

(Частина шоста статтi 7 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 8. Право профспiлок, їх органiзацiй на створення об'єднань

З метою виконання своїх статутних завдань профспiлки, їх органiзацiї (якщо це передбачено статутом) мають право на добровiльних засадах створювати об'єднання (ради, федерацiї, конфедерацiї тощо) за галузевою, територiальною або iншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вiльно виходити з них.

(Частина перша статтi 8 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Профспiлки, якi бажають створити об'єднання профспiлок, укладають вiдповiдну угоду та затверджують статут (положення) об'єднання.

Права об'єднань профспiлок визначаються профспiлками, якi їх створили, вiдповiдно до цього Закону, а також статутами (положеннями) цих об'єднань.

Статус об'єднань профспiлок визначається за статусом членiв, яких вони об'єднують.

(Частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 9. Мiжнароднi зв'язки профспiлок

Профспiлки та їх об'єднання вiдповiдно до своїх статутних цiлей i завдань мають право вступати до мiжнародних профспiлкових та iнших мiжнародних органiзацiй та об'єднань, якi представляють iнтереси працiвникiв, i брати участь в їх дiяльностi, спiвробiтничати з профспiлками iнших країн, здiйснювати iншу дiяльнiсть, яка не суперечить законодавству України.

Стаття 10. Рiвнiсть профспiлок

Усi профспiлки рiвнi перед законом i мають рiвнi права щодо здiйснення представництва та захисту прав i iнтересiв членiв профспiлки.

(Стаття 10 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 11. Статус професiйних спiлок

Для представництва i здiйснення захисту прав та iнтересiв членiв профспiлок на вiдповiдному рiвнi договiрного регулювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин профспiлки, органiзацiї профспiлок можуть мати статус первинних, мiсцевих, обласних, регiональних, республiканських, всеукраїнських.

Статус первинних мають профспiлки чи органiзацiї профспiлки, якi дiють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, навчальному закладi або об'єднують членiв профспiлки, якi забезпечують себе роботою самостiйно чи працюють на рiзних пiдприємствах, в установах, органiзацiях або у фiзичних осiб.

Статус мiсцевих мають профспiлки, якi об'єднують не менш як двi первиннi профспiлковi органiзацiї, що дiють на рiзних пiдприємствах, в установах, органiзацiях однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi (мiста, району в мiстi, району, села, селища).

Статус обласних мають профспiлки, органiзацiї яких є в бiльшостi адмiнiстративно-територiальних одиниць однiєї областi, мiст Києва та Севастополя; в бiльшостi адмiнiстративно-територiальних одиниць однiєї областi, мiст Києва та Севастополя, де розташованi пiдприємства, установи або органiзацiї певної галузi.

Статус регiональних мають профспiлки, органiзацiї яких є в бiльшостi адмiнiстративно-територiальних одиниць двох або бiльше областей.

Статус всеукраїнських профспiлок визначається за однiєю з таких ознак:

1) наявнiсть органiзацiй профспiлки в бiльшостi адмiнiстративно-територiальних одиниць України, визначених частиною другою статтi 133 Конституцiї України;

2) наявнiсть органiзацiй профспiлки в бiльшостi з тих адмiнiстративно-територiальних одиниць України, де розташованi пiдприємства, установи або органiзацiї певної галузi.

Статус республiканських профспiлок Автономної Республiки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспiлок стосовно територiї Автономної Республiки Крим.

Всеукраїнськi профспiлки можуть без спецiального дозволу використовувати у своєму найменуваннi слово "Україна" та похiднi вiд нього.

(Стаття 11 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 12. Незалежнiсть профспiлок

Професiйнi спiлки, їх об'єднання у своїй дiяльностi незалежнi вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, роботодавцiв, iнших громадських органiзацiй, полiтичних партiй, їм не пiдзвiтнi i не пiдконтрольнi.

Профспiлки самостiйно органiзовують свою дiяльнiсть, проводять збори, конференцiї, з'їзди, засiдання утворених ними органiв, iншi заходи, якi не суперечать законодавству.

Забороняється втручання державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, роботодавцiв, їх об'єднань у статутну дiяльнiсть профспiлок, їх органiзацiй та об'єднань.

(Частина третя статтi 12 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 13. Професiйнi спiлки та держава

Держава забезпечує реалiзацiю права громадян на об'єднання у професiйнi спiлки та додержання прав та iнтересiв профспiлок.

(Частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Держава визнає профспiлки повноважними представниками працiвникiв i захисниками їх трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв, спiвпрацює з профспiлками в їх реалiзацiї, сприяє профспiлкам у встановленнi дiлових партнерських взаємовiдносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.

Держава сприяє навчанню профспiлкових кадрiв, спiльно з профспiлками забезпечує пiдвищення рiвня їх знань щодо правового, економiчного та соцiального захисту працiвникiв.

(Частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 13-1. Професiйнi спiлки, їх об'єднання та
органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання

Професiйнi спiлки, їх об'єднання визнають органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання повноважними представниками роботодавцiв i захисниками їх законних прав i iнтересiв, сприяють їх дiяльностi.

Професiйнi спiлки, їх об'єднання взаємодiють з органiзацiями роботодавцiв, їх об'єднаннями на принципах соцiального дiалогу.

Спори (конфлiкти), якi виникають мiж ними, вирiшуються в порядку, передбаченому законом.

Професiйним спiлкам, їх об'єднанням забороняється втручатися у дiяльнiсть органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань.

(Закон доповнено статтею 13-1 згiдно iз Законом N 5026-VI вiд 22.06.2012)

Стаття 14. Статути профспiлок

Профспiлки дiють вiдповiдно до законодавства та своїх статутiв.

Статути (положення) профспiлок приймаються з'їздами, конференцiями, установчими або загальними зборами членiв профспiлки вiдповiдного рiвня i не повиннi суперечити законодавству України.

Статут (положення) профспiлки повинен мiстити:

1) статус та повну назву профспiлки, її скорочену назву (за наявностi), мiсцезнаходження її виборних органiв (юридичну адресу);

(Пункт 1 частини третьої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

2) мету та завдання профспiлки;

3) умови i порядок прийняття в члени профспiлки та вибуття з неї;

4) права, обов'язки членiв профспiлки, умови, порядок та пiдстави виключення з членiв профспiлки;

5) територiальну, галузеву або фахову сферу дiяльностi;

6) органiзацiйну структуру профспiлки, повноваження її органiзацiй, виборних органiв, порядок формування їх складу;

(Пункт 6 частини третьої статтi 14 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

7) умови, термiни, порядок скликання з'їздiв, конференцiй чи загальних зборiв членiв профспiлки та порядок прийняття ними рiшень;

8) порядок i термiни звiтностi виборних органiв профспiлки перед членами профспiлки, порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю виборних органiв профспiлки;

(Пункт 8 частини третьої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

9) джерела надходження (формування) коштiв профспiлки та напрями їх використання;

10) порядок здiйснення господарської дiяльностi, необхiдної для виконання статутних завдань профспiлки;

11) порядок внесення змiн до статуту профспiлки;

12) умови та порядок припинення дiяльностi профспiлки i вирiшення майнових питань.

У статутi профспiлки можуть бути передбаченi й iншi положення, що стосуються особливостей створення та функцiонування певної профспiлки, якщо це не суперечить цьому Закону.

У межах повноважень, передбачених статутом, вищi за статусом профспiлковi органи можуть затверджувати положення про органiзацiї профспiлки.

(Частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспiлок

Об'єднання профспiлок дiють вiдповiдно до законодавства та своїх статутiв (положень), якi приймаються засновниками.

Статут (положення) об'єднання профспiлок приймається (затверджується) з'їздом або конференцiєю повноважних представникiв усiх профспiлок, якi є його засновниками (учасниками), i не повинен суперечити законодавству України.

Статут (положення) об'єднання профспiлок повинен мiстити:

1) дату та мiсце укладення угоди про створення об'єднання;

2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за наявностi), мiсцезнаходження його виборних органiв (юридичну адресу);

(Пункт 2 частини третьої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

3) територiальну, галузеву або фахову сферу дiяльностi об'єднання;

4) мету створення та основнi завдання об'єднання;

5) умови та порядок прийняття нових членiв до об'єднання та виходу з нього;

6) права та обов'язки членiв об'єднання;

7) органiзацiйну структуру об'єднання;

8) повноваження виборних органiв об'єднання, порядок їх формування та термiни дiяльностi;

(Пункт 8 частини третьої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

9) умови, термiни, порядок скликання з'їздiв (конференцiй) об'єднання, порядок прийняття ними рiшень та перелiк питань, вiднесених до їх компетенцiї;

10) джерела надходження (формування) коштiв об'єднання та напрями їх використання;

11) порядок i термiни звiтностi виборних органiв об'єднання перед профспiлками, якi створили це об'єднання;

(Пункт 11 частини третьої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

12) порядок внесення змiн до статуту (положення) об'єднання;

13) умови та порядок припинення дiяльностi об'єднання;

14) порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю об'єднання;

15) порядок вирiшення майнових питань.

У статутi (положеннi) об'єднання профспiлок можуть бути передбаченi й iншi питання, що стосуються особливостей його створення та функцiонування, якщо це не суперечить цьому Закону.

Стаття 16. Легалiзацiя профспiлок, їх об'єднань

Профспiлки, їх об'єднання легалiзуються шляхом повiдомлення на вiдповiднiсть заявленому статусу.

Легалiзацiя всеукраїнських профспiлок та їх об'єднань, iнших профспiлок та їх об'єднань здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань.

(Частина друга статтi 16 в редакцiї Закону N 5461-VI вiд 16.10.2012)

Для легалiзацiї профспiлок, об'єднань профспiлок їх засновники або керiвники виборних органiв подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференцiї, установчих або загальних зборiв членiв профспiлки з рiшенням про його затвердження, вiдомостi про виборнi органи, наявнiсть органiзацiй профспiлки у вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиницях, про засновникiв об'єднань.

На пiдставi поданих профспiлкою, об'єднанням профспiлок документiв легалiзуючий орган у мiсячний термiн пiдтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспiлку, об'єднання профспiлок до реєстру об'єднань громадян i видає профспiлцi, об'єднанню профспiлок свiдоцтво про легалiзацiю iз зазначенням вiдповiдного статусу.

Легалiзуючий орган не може вiдмовити в легалiзацiї профспiлки, об'єднання профспiлок.

У разi невiдповiдностi поданих документiв профспiлки, об'єднання профспiлок зазначеному статусу легалiзуючий орган пропонує профспiлцi, об'єднанню профспiлок надати додаткову документацiю, необхiдну для пiдтвердження статусу.

Статус органiзацiй всеукраїнської профспiлки чи профспiлки iншого статусу визначається статутом цiєї профспiлки. Про належнiсть до певної профспiлки органiзацiї, якi дiють на пiдставi статуту цiєї профспiлки, надсилають легалiзуючому органу за мiсцем свого знаходження повiдомлення iз посиланням на свiдоцтво про легалiзацiю профспiлки, на пiдставi якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первиннi профспiлковi органiзацiї також письмово повiдомляють про це роботодавця.

Профспiлка пiдприємства, установи, органiзацiї, яка дiє на пiдставi власного статуту, легалiзується у порядку, визначеному цiєю статтею.

Профспiлка, об'єднання профспiлок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також органiзацiї профспiлки, якi дiють на пiдставi її статуту.

Профспiлка, її органiзацiї, об'єднання профспiлок здiйснюють свої повноваження, набувають цивiльних прав i беруть на себе цивiльнi обов'язки через свої виборнi органи, якi дiють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

За подання на легалiзацiю недостовiрних вiдомостей особи, якi їх пiдписали, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(Стаття 16 в редакцiї Законiв N 2886-III вiд 13.12.2001, N 905-IV вiд 05.06.2003)

Стаття 17. Символiка профспiлок, їх об'єднань

Профспiлки можуть мати i використовувати власну символiку.

Символiка профспiлок, їх об'єднань затверджується їх вищими органами вiдповiдно до статутiв i реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

Символiка профспiлок, їх об'єднань не повинна вiдтворювати державнi чи релiгiйнi символи або символiку iнших об'єднань громадян чи юридичних осiб.

Стаття 18. Припинення дiяльностi профспiлок, їх об'єднань

Профспiлки, їх об'єднання можуть припинити свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї чи лiквiдацiї (саморозпуску, примусового розпуску).

Рiшення про реорганiзацiю чи лiквiдацiю (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцiєю), загальними зборами вiдповiдно до статуту (положення) профспiлки, об'єднання профспiлок. Одночасно з прийняттям такого рiшення з'їзд (конференцiя), загальнi збори приймають рiшення про використання майна та коштiв профспiлок, їх об'єднань, що залишилися пiсля проведення всiх необхiдних розрахункiв, на статутнi чи благодiйнi цiлi.

Дiяльнiсть профспiлок, їх об'єднань, яка порушує Конституцiю України та закони України, може бути заборонена лише за рiшенням мiсцевого суду, а профспiлок зi статусом всеукраїнських i республiканських та об'єднань профспiлок з вiдповiдним статусом - лише за рiшенням Верховного Суду України.

(Частина третя статтi 18 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона дiяльностi профспiлок, їх об'єднань за рiшенням будь-яких iнших органiв.

Рiшення про примусовий розпуск об'єднання профспiлок не тягне за собою розпуску профспiлок, якi входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспiлки чи об'єднання профспiлок тягне за собою анулювання свiдоцтва про реєстрацiю та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повiдомленням про це в засобах масової iнформацiї.

(Частина п'ята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Роздiл II
Права та обов'язки профспiлок, їх об'єднань

Стаття 19. Право профспiлок, їх об'єднань представляти
i захищати права та iнтереси членiв профспiлок

Профспiлки, їх об'єднання здiйснюють представництво i захист трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв членiв профспiлок в державних органах та органах мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з роботодавцями, а також з iншими об'єднаннями громадян.

У питаннях колективних iнтересiв працiвникiв профспiлки, їх об'єднання здiйснюють представництво та захист iнтересiв працiвникiв незалежно вiд їх членства у профспiлках.

У питаннях iндивiдуальних прав та iнтересiв своїх членiв профспiлки здiйснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Профспiлки, їх об'єднання мають право представляти iнтереси своїх членiв при реалiзацiї ними конституцiйного права на звернення за захистом своїх прав до судових органiв, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також мiжнародних судових установ.

Представництво iнтересiв членiв профспiлки у взаємовiдносинах з роботодавцями, державними органами та органами мiсцевого самоврядування здiйснюється на основi системи колективних договорiв та угод, а також вiдповiдно до законодавства.

Стаття 20. Право профспiлок, їх об'єднань на ведення колективних
переговорiв та укладання колективних договорiв i угод

Профспiлки, їх органiзацiї та об'єднання ведуть колективнi переговори, укладають колективнi договори, генеральну, галузевi (мiжгалузевi), територiальнi угоди вiд iменi працiвникiв у порядку, встановленому законом.

(Частина перша статтi 20 в редакцiї Закону N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Участь у колективних переговорах з укладення угод на нацiональному, галузевому, територiальному рiвнi беруть репрезентативнi на вiдповiдному рiвнi профспiлки, їх органiзацiї та об'єднання.

(Статтю 20 доповнено новою частиною згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Професiйнi спiлки, їх органiзацiї та об'єднання, що не вiдповiдають критерiям репрезентативностi, визначеним Законом України "Про соцiальний дiалог в Українi", за рiшенням своїх виборних органiв можуть надавати повноваження репрезентативним органiзацiям та об'єднанням вiдповiдного рiвня (за згодою) для представлення своїх iнтересiв пiд час укладення угод. Надання повноважень оформлюється письмово.

(Статтю 20 доповнено новою частиною згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Роботодавцi, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорiв i угод.

Кiлькiсть представникiв репрезентативних профспiлок, їх органiзацiй, об'єднань для ведення колективних переговорiв з укладення угод вiд iменi працiвникiв на нацiональному, галузевому i територiальному рiвнi визначається пропорцiйно до кiлькостi членiв профспiлок, яких вони об'єднують та iнтереси яких представляють згiдно з повноваженнями, наданими їм профспiлками, їх органiзацiями, об'єднаннями, що не вiдповiдають критерiям репрезентативностi.

(Частина п'ята статтi 20 в редакцiї Закону N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Забороняється ведення переговорiв та укладання угод i колективних договорiв вiд iменi працiвникiв особам, якi представляють роботодавцiв.

Профспiлки, їх об'єднання здiйснюють контроль за виконанням колективних договорiв, угод. У разi порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспiлки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термiн. У разi вiдмови усунути цi порушення або недосягнення згоди у зазначений термiн профспiлки мають право оскаржити неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть посадових осiб до мiсцевого суду.

(Частина статтi 20 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 21. Повноваження профспiлок, їх об'єднань щодо
захисту прав громадян на працю та здiйснення громадського контролю
за додержанням законодавства про працю

Профспiлки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленнi та здiйсненнi державної полiтики у галузi трудових вiдносин, оплати працi, охорони працi, соцiального захисту.

Проекти законiв з питань формування та реалiзацiї державної соцiальної та економiчної полiтики, регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин подаються вiдповiдними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицiй всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань.

(Частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Проекти нормативно-правових актiв, якi стосуються регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин, розглядаються органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування з урахуванням думки вiдповiдних профспiлок, об'єднань профспiлок.

(Частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Профспiлки, їх об'єднання мають право вносити пропозицiї суб'єктам права законодавчої iнiцiативи i вiдповiдним державним органам про прийняття або внесення змiн до законiв i iнших нормативно-правових актiв з питань формування та реалiзацiї державної соцiальної та економiчної полiтики, регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин.

(Частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Профспiлки, їх об'єднання мають право брати участь у розглядi органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, iншими об'єднаннями громадян своїх пропозицiй.

Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат встановлюються в колективному договорi з додержанням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (мiжгалузевими) або територiальними угодами. Якщо колективний договiр не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначенi питання з профспiлковим органом.

(Частина шоста статтi 21 в редакцiї Закону N 4719-VI вiд 17.05.2012)

Профспiлки здiйснюють громадський контроль за виплатою заробiтної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв профспiлки мають право вимагати вiд роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях, виробничих дiльницях, у цехах та iнших структурних пiдроздiлах або на пiдприємствi в цiлому на час, необхiдний для усунення загрози життю або здоров'ю працiвникiв.

Профспiлки мають право на проведення незалежної експертизи умов працi, а також об'єктiв виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на вiдповiднiсть їх нормативно-правовим актам з питань охорони працi, брати участь у розслiдуваннi причин нещасних випадкiв i профзахворювань на виробництвi та давати свої висновки про них.

Для здiйснення цих функцiй профспiлки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та вiдповiднi iнспекцiї, комiсiї, затверджувати положення про них. Уповноваженi представники профспiлок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, якi є обов'язковими для розгляду, та в мiсячний термiн одержувати вiд них аргументованi вiдповiдi.

(Частина дев'ята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

У разi ненадання аргументованої вiдповiдi у зазначений термiн дiї чи бездiяльнiсть посадових осiб можуть бути оскарженi до мiсцевого суду.

(Статтю 21 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 22. Права профспiлок, їх об'єднань у
забезпеченнi зайнятостi населення

Профспiлки, їх об'єднання беруть участь у розробленнi державної полiтики зайнятостi населення, державних та територiальних програм зайнятостi, проводять спiльнi консультацiї з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соцiального захисту членiв профспiлок, якi вивiльняються в результатi реорганiзацiї або лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй, здiйснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятiсть.

Права i повноваження профспiлок щодо забезпечення захисту працiвникiв вiд безробiття та його наслiдкiв визначаються законодавством i колективними договорами та угодами.

У разi, якщо роботодавець планує звiльнення працiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв'язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю, змiною форми власностi пiдприємства, установи, органiзацiї, вiн повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень надати первинним профспiлковим органiзацiям iнформацiю щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорiї працiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консультацiї з профспiлками про заходи щодо запобiгання звiльненням чи зведенню їх кiлькостi до мiнiмуму або пом'якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень.

(Частина третя статтi 22 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Профспiлки мають право вносити пропозицiї державним органам, органам мiсцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термiнiв, тимчасове припинення або скасування заходiв, пов'язаних з вивiльненням працiвникiв, якi є обов'язковими для розгляду.

(Частина четверта статтi 22 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Профспiлки, їх об'єднання мають право брати участь i проводити вiдповiднi консультацiї з питань залучення i використання в Українi iноземної робочої сили.

Стаття 23. Права профспiлок, їх об'єднань щодо соцiального захисту
та забезпечення достатнього життєвого рiвня громадян

Профспiлки, їх об'єднання беруть участь у визначеннi головних критерiїв життєвого рiвня, прожиткового мiнiмуму, а також мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, пенсiй, соцiальних виплат, полiтики цiноутворення, розробцi соцiальних програм, спрямованих на створення умов, якi забезпечують гiдне життя i вiльний розвиток людини та соцiальний захист у разi повної, часткової або тимчасової втрати працездатностi, втрати годувальника, безробiття, а також у старостi та в iнших випадках, передбачених законом.

Стаття 24. Права профспiлок, їх об'єднань у
галузi соцiального страхування

Профспiлки, їх об'єднання беруть участь в управлiннi державним соцiальним страхуванням як представники застрахованих осiб.

До складу правлiнь та наглядових рад фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування представники застрахованих осiб обираються (делегуються) репрезентативними на вiдповiдному рiвнi професiйними спiлками та їх об'єднаннями.

(Статтю 24 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 4719-VI вiд 17.05.2012)

(Стаття 24 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 25. Права профспiлок в управлiннi
пiдприємствами та при змiнi форм власностi

Профспiлки представляють права та iнтереси працiвникiв у вiдносинах з роботодавцем в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також у ходi приватизацiї об'єктiв державної та комунальної власностi, беруть участь у роботi комiсiй з приватизацiї представляють iнтереси працiвникiв пiдприємства-боржника в комiтетi кредиторiв у ходi процедури банкрутства.

(Частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Роботодавцi зобов'язанi брати участь в заходах профспiлок щодо захисту трудових та соцiально-економiчних прав на їх запрошення.

Стаття 26. Права профспiлок, їх об'єднань у
вирiшеннi трудових спорiв

Профспiлки, їх об'єднання мають право представляти iнтереси працiвникiв в органах, що розглядають iндивiдуальнi трудовi спори.

Профспiлки, їх об'єднання мають право представляти iнтереси працiвникiв при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв) у порядку, встановленому законодавством. Представники профспiлок беруть участь у дiяльностi примирних комiсiй, трудових арбiтражiв та iнших органiв, якi розглядають колективний трудовий спiр (конфлiкт).

Стаття 27. Право профспiлок, їх об'єднань на органiзацiю
страйкiв та проведення iнших масових заходiв

Профспiлки, їх об'єднання мають право на органiзацiю та проведення страйкiв, зборiв, мiтингiв, походiв i демонстрацiй на захист трудових i соцiально-економiчних прав та iнтересiв працiвникiв вiдповiдно до закону.

Стаття 28. Право профспiлок, їх об'єднань на iнформацiю
з питань працi та соцiально-економiчного розвитку

Профспiлки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно iнформацiю вiд роботодавцiв або їх об'єднань, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових i соцiально-економiчних прав та законних iнтересiв своїх членiв, а також iнформацiю про результати господарської дiяльностi пiдприємств, установ або органiзацiй. Зазначена iнформацiя має бути надана не пiзнiше п'ятиденного термiну.

(Частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Профспiлки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики статистичнi данi з питань працi та соцiально-економiчних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

(Частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 5461-VI вiд 16.10.2012)

Стаття 29. Право профспiлок, їх об'єднань на створення навчальних,
культурно-освiтнiх закладiв, дослiдних та iнших органiзацiй

Для вирiшення актуальних проблем профспiлкового руху, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї профспiлкових кадрiв, з метою захисту прав та iнтересiв членiв профспiлок профспiлки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштiв створювати навчальнi, культурно-освiтнi заклади, дослiднi, соцiально-аналiтичнi установи, а також правовi, статистичнi, соцiологiчнi навчальнi центри та центри незалежних експертиз.

Для висвiтлення своєї дiяльностi профспiлки та їх об'єднання мають право бути засновниками засобiв масової iнформацiї та здiйснювати видавничу дiяльнiсть вiдповiдно до закону.

Стаття 30. Повноваження профспiлок, їх об'єднань щодо
питань охорони здоров'я громадян, фiзичної культури,
спорту, туризму та охорони довкiлля

Профспiлки, їх об'єднання органiзовують i здiйснюють громадський контроль за реалiзацiєю прав членiв профспiлки у сферi охорони здоров'я, медико-соцiальної допомоги. Профспiлки, їх об'єднання беруть участь у дiяльностi експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а також можуть брати участь у розвитку масової фiзичної культури, спорту, туризму, створеннi та пiдтримцi спортивних товариств i туристичних органiзацiй.

Профспiлки, їх об'єднання беруть участь в охоронi довкiлля, захистi населення вiд негативного екологiчного впливу, сприяють дiяльностi громадських природоохоронних органiзацiй, можуть проводити громадськi екологiчнi експертизи, здiйснювати iншу не заборонену законом дiяльнiсть у цiй сферi.

Стаття 31. Права профспiлок, їх об'єднань у
сферi захисту духовних iнтересiв трудящих

Профспiлки, їх об'єднання можуть брати участь у створеннi умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української нацiональної культури, культур нацiональних меншин, якi проживають на територiї України, свiтової культури, свободи лiтературної, художньої, наукової, технiчної творчостi, соцiального захисту працiвникiв iнтелектуальної сфери дiяльностi.

Стаття 32. Права профспiлок, їх об'єднань у
захистi житлових прав громадян

Профспiлки, їх об'єднання вiдповiдно до своїх статутiв (положень) беруть участь у розробленнi державної житлової полiтики, здiйсненнi заходiв, спрямованих на розвиток житлового будiвництва, полiпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захистi економiчних та соцiальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням i збереженням житла.

(Частину другу статтi 32 виключено на пiдставi Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 33. Право профспiлок, їх об'єднань щодо
притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб

Профспiлковi органи мають право вимагати розiрвання трудового договору (контракту) з керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї, якщо вiн порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективнi договори та угоди.

Вимога профспiлкових органiв про розiрвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду i виконання. У разi незгоди з нею керiвник, стосовно якого прийнято рiшення, або орган чи особа, вiд яких залежить звiльнення керiвника, можуть у двотижневий строк оскаржити рiшення профспiлкового органу до мiсцевого суду. У цьому разi виконання вимоги про розiрвання трудового договору зупиняється до винесення судом рiшення.

(Статтю 33 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 34. Власнiсть профспiлок, їх об'єднань

Профспiлки, їх об'єднання можуть мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне для здiйснення їх статутної дiяльностi.

Право власностi профспiлок, їх об'єднань виникає на пiдставi:

придбання майна за рахунок членських внескiв, iнших власних коштiв, пожертвувань громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй або на iнших пiдставах, не заборонених законодавством;

передачi їм у власнiсть коштiв та iншого майна засновниками, членами профспiлки, державними органами або органами мiсцевого самоврядування.

Профспiлки, їх об'єднання мають право власностi також на майно та кошти, придбанi в результатi господарської дiяльностi створених ними пiдприємств та органiзацiй.

Фiнансовий контроль за коштами профспiлок та їх об'єднань державними органами та органами мiсцевого самоврядування не здiйснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здiйснюють контрольно-ревiзiйнi органи, обранi вiдповiдно до статутiв (положень) профспiлок, їх об'єднань.

(Частина четверта статтi 34 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

(Частину п'яту статтi 34 виключено на пiдставi Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Позбавлення профспiлок права власностi, а також права володiння та користування майном, переданим їм у господарське вiдання, може мати мiсце лише за рiшенням суду на пiдставах, визначених законами.

Вiд iменi членiв профспiлки розпорядження коштами, iншим майном профспiлок, їх об'єднань, що належить їм на правi власностi, здiйснюють виборнi органи профспiлки або об'єднання, створенi вiдповiдно до їх статуту чи положення (загальнi збори, конференцiї, з'їзди тощо).

(Частина сьома статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Члени профспiлок не вiдповiдають своїми коштами та iншим майном за зобов'язаннями профспiлки та її органiв, як i профспiлка та її органи не вiдповiдають своїми коштами та iншим майном за зобов'язаннями членiв профспiлки.

Стаття 35. Право на господарську та
фiнансову дiяльнiсть профспiлок, їх об'єднань

З метою реалiзацiї статутних завдань профспiлки, їх об'єднання, якi є юридичними особами, можуть здiйснювати необхiдну господарську та фiнансову дiяльнiсть шляхом надання безоплатних послуг, робiт, створення в установленому законодавством порядку пiдприємств, установ або органiзацiй iз статусом юридичної особи, формувати вiдповiднi фонди, кредитнi спiлки.

(Стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 36. Обов'язки профспiлок, їх об'єднань щодо
захисту прав та iнтересiв своїх членiв

Профспiлки, їх об'єднання, здiйснюючи представництво та захист трудових i соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв, повиннi додержуватися Конституцiї України, законiв та iнших нормативно-правових актiв, а також виконувати колективнi договори та угоди, якi вони уклали, та взятi на себе зобов'язання.

Роздiл III
Первиннi профспiлковi органiзацiї на
пiдприємствах, в установах, органiзацiях

(Назва Роздiлу III в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 37. Первиннi профспiлковi органiзацiї на
пiдприємствах, в установах, органiзацiях

Профспiлковi органiзацiї на пiдприємствах, в установах, органiзацiях та їх структурних пiдроздiлах представляють iнтереси своїх членiв i захищають їх трудовi, соцiально-економiчнi права та iнтереси. Свої повноваження первиннi профспiлковi органiзацiї здiйснюють через утворенi вiдповiдно до статуту (положення) виборнi органи, а в органiзацiях, де виборнi органи не створюються, - через профспiлкового представника, уповноваженого згiдно iз статутом на представництво iнтересiв членiв профспiлки, який дiє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспiлки.

Якщо на пiдприємствi, в установi або органiзацiї дiє кiлька первинних профспiлкових органiзацiй, представництво колективних iнтересiв працiвникiв пiдприємства, установи або органiзацiї щодо укладання колективного договору здiйснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспiлковими органiзацiями, за iнiцiативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспiлкова органiзацiя має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та вiдповiдальностi за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорцiйного представництва. Первинна профспiлкова органiзацiя, що вiдмовилася вiд участi в представницькому органi, позбавляється права представляти iнтереси найманих працiвникiв при пiдписаннi колективного договору.

(Стаття 37 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспiлкової
органiзацiї на пiдприємствi, в установi, органiзацiї

Виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї на пiдприємствi, в установi або органiзацiї:

(Абзац перший частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звiтує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до вiдповiдних органiв про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб за невиконання умов колективного договору;

2) разом з роботодавцем вирiшує питання запровадження, перегляду та змiн норм працi;

3) разом з роботодавцем вирiшує питання оплати працi працiвникiв пiдприємства, форм i систем оплати працi, розцiнок, тарифних сiток, схем посадових окладiв, умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних виплат;

(Пункт 3 частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

4) разом з роботодавцем вирiшує питання робочого часу i часу вiдпочинку, погоджує графiки змiнностi та надання вiдпусток, запровадження пiдсумованого облiку робочого часу, дає дозвiл на проведення надурочних робiт, робiт у вихiднi днi тощо;

5) разом з роботодавцем вирiшує питання соцiального розвитку пiдприємства, полiпшення умов працi, матерiально-побутового, медичного обслуговування працiвникiв;

6) бере участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань, визначеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання працiвникам соцiальних пiльг;

7) бере участь у розробцi правил внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, установи або органiзацiї;

8) представляє iнтереси працiвникiв за їх дорученням при розглядi трудових iндивiдуальних спорiв та у колективному трудовому спорi, сприяє його вирiшенню;

9) приймає рiшення про вимогу до роботодавця розiрвати трудовий договiр (контракт) з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, якщо вiн порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється вiд участi у переговорах щодо укладення або змiни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає iншi порушення законодавства про колективнi договори;

(Пункт 9 частини першої статтi 38 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

10) дає згоду або вiдмовляє у дачi згоди на розiрвання трудового договору з iнiцiативи роботодавця з працiвником, який є членом дiючої на пiдприємствi, в установi, органiзацiї профспiлки, у випадках, передбачених законом;

(Пункт 10 частини першої статтi 38 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

11) бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй, роботi комiсiї з питань охорони працi;

(Пункт 11 частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

12) здiйснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону працi, за забезпеченням на пiдприємствi, в установi або органiзацiї безпечних та нешкiдливих умов працi, виробничої санiтарiї, правильним застосуванням установлених умов оплати працi, вимагає усунення виявлених недолiкiв;

13) здiйснює контроль за пiдготовкою та поданням роботодавцем документiв, необхiдних для призначення пенсiй працiвникам i членам їх сiмей;

14) здiйснює контроль за наданням пенсiонерам та iнвалiдам, якi до виходу на пенсiю працювали на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, права користування нарiвнi з його працiвниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путiвками до оздоровчих i профiлактичних закладiв та iншими соцiальними послугами i пiльгами згiдно iз статутом пiдприємства, установи або органiзацiї та колективним договором;

15) представляє iнтереси застрахованих осiб у комiсiї iз соцiального страхування, направляє працiвникiв на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторiїв, профiлакторiїв i будинкiв вiдпочинку, туристичних комплексiв, баз та оздоровчих закладiв, перевiряє органiзацiю медичного обслуговування працiвникiв та членiв їх сiмей;

(Пункт 15 частини першої статтi 38 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

16) разом з роботодавцем вiдповiдно до колективного договору визначає розмiр коштiв, що будуть спрямованi на будiвництво, реконструкцiю, утримання житла, здiйснює облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, розподiляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю пiдприємства, установи, органiзацiї, а також ту жилу площу, яка надається роботодавцевi у розпорядження в iнших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працiвникiв;

(Пункт 16 частини першої статтi 38 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 5458-VI вiд 16.10.2012)

17) представляє iнтереси працiвникiв пiдприємства-боржника у ходi процедури банкрутства.

(Частину першу статтi 38 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Виборнi органи профспiлкової органiзацiї, що дiють на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, мають також iншi права, передбаченi законодавством України.

Стаття 39. Порядок надання згоди на розiрвання
трудового договору з iнiцiативи роботодавця

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї, членом якої є працiвник, розглядає у п'ятнадцятиденний термiн обгрунтоване письмове подання роботодавця про розiрвання трудового договору з працiвником.

Подання роботодавця має розглядатися у присутностi працiвника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за вiдсутностi працiвника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iменi може виступати iнша особа, у тому числi адвокат. У разi нез'явлення працiвника або його представника на засiдання розгляд заяви вiдкладається до наступного засiдання у межах термiну, визначеного частиною першою цiєї статтi. При повторному нез'явленнi працiвника без поважних причин подання може розглядатися за його вiдсутностi.

У разi, якщо виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї не утворюється, згоду на розiрвання трудового договору дає профспiлковий представник, уповноважений на представництво iнтересiв членiв профспiлки згiдно зi статутом.

Орган первинної профспiлкової органiзацiї повiдомляє роботодавця про прийняте рiшення у письмовiй формi у триденний термiн пiсля його прийняття. У разi пропуску цього термiну вважається, що профспiлковий орган дав згоду на розiрвання трудового договору.

Якщо працiвник одночасно є членом кiлькох первинних профспiлкових органiзацiй, якi дiють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, дозвiл на його звiльнення дає той профспiлковий орган, до якого звернувся роботодавець.

Рiшення профспiлки про ненадання згоди на розiрвання трудового договору має бути обгрунтованим. У разi, якщо в рiшеннi немає обгрунтування вiдмови у згодi на звiльнення, роботодавець має право звiльнити працiвника без згоди виборного органу профспiлки.

(Стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Роздiл IV
Гарантiї прав профспiлок

Стаття 40. Гарантiї дiяльностi профспiлок

Члени виборних органiв профспiлок, об'єднань профспiлок, а також повноважнi представники цих органiв мають право:

1) безперешкодно вiдвiдувати та оглядати мiсця роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де працюють члени профспiлок;

2) вимагати i одержувати вiд роботодавця, iншої посадової особи вiдповiднi документи, вiдомостi та пояснення, що стосуються умов працi, виконання колективних договорiв та угод, додержання законодавства про працю та соцiально-економiчних прав працiвникiв;

3) безпосередньо звертатися з профспiлкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осiб;

4) перевiряти роботу закладiв торгiвлi, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладiв, гуртожиткiв, транспортних пiдприємств, пiдприємств побутових послуг, що належать даному пiдприємству, установi, органiзацiї або їх обслуговують;

5) розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на територiї пiдприємства, установи або органiзацiї в доступних для працiвникiв мiсцях;

6) перевiряти розрахунки з оплати працi та державного соцiального страхування, використання коштiв для соцiальних i культурних заходiв та житлового будiвництва.

Надати право технiчнiй iнспекцiї профспiлок галузевого рiвня, що здiйснює контроль за дотриманням умов працi та технiки безпеки працiвникiв, зазначених у статтi 1 Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi", зупиняти ведення робiт на пiдприємствi у разi грубих порушень правил технiки безпеки та охорони працi.

(Статтю 40 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 345-VI вiд 02.09.2008)

Стаття 41. Гарантiї для працiвникiв пiдприємств,
установ або органiзацiй, обраних до профспiлкових органiв

Працiвникам пiдприємств, установ або органiзацiй, обраним до складу виборних профспiлкових органiв, гарантуються можливостi для здiйснення їх повноважень.

Змiна умов трудового договору, оплати працi, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв, якi є членами виборних профспiлкових органiв, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

(Частина друга статтi 41 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Звiльнення членiв виборного профспiлкового органу пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi структурних пiдроздiлiв), його керiвникiв, профспiлкового представника (там, де не обирається виборний орган профспiлки), крiм додержання загального порядку, допускається за наявностi попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цiєї профспiлки (об'єднання профспiлок).

(Частина третя статтi 41 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Звiльнення з iнiцiативи роботодавця працiвникiв, якi обиралися до складу профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї, не допускається протягом року пiсля закiнчення термiну, на який вiн обирався, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працiвником дiй, за якi законодавством передбачена можливiсть звiльнення з роботи чи зi служби. Така гарантiя не надається працiвникам у разi дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язкiв або за власним бажанням, за винятком випадкiв, коли це обумовлено станом здоров'я.

(Частина четверта статтi 41 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Працiвникам, звiльненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспiлкових органiв, пiсля закiнчення термiну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працiвника iнша рiвноцiнна робота (посада).

Членам виборних профспiлкових органiв, не звiльненим вiд своїх виробничих чи службових обов'язкiв, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вiльний вiд роботи час iз збереженням середньої заробiтної плати для участi в консультацiях i переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв в iнтересах трудового колективу, а також на час участi в роботi виборних профспiлкових органiв, але не менше нiж двi години на тиждень.

(Частина шоста статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї, надається додаткова вiдпустка тривалiстю до 6 календарних днiв iз збереженням середньої заробiтної плати за рахунок роботодавця.

(Статтю 6 доповнено частиною згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

За працiвниками, обраними до складу виборних органiв профспiлкової органiзацiї, що дiє на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, зберiгаються соцiальнi пiльги та заохочення, встановленi для iнших працiвникiв за мiсцем роботи вiдповiдно до законодавства. За рахунок коштiв пiдприємства цим працiвникам можуть бути наданi додатковi пiльги, якщо це передбачено колективним договором.

Положення цiєї статтi в частинi особливостей притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення не поширюються на прокурорiв, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України та органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

(Статтю 41 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом N 1697-VII вiд 14.10.2014; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 630-VIII вiд 16.07.2015)

Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо
створення умов дiяльностi профспiлок

Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для дiяльностi профспiлкових органiзацiй, що дiють на пiдприємствi, в установi або органiзацiї.

Надання для роботи виборного профспiлкового органу та проведення зборiв працiвникiв примiщень з усiм необхiдним обладнанням, зв'язком, опаленням, освiтленням, прибиранням, транспортом, охороною здiйснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).

(Частина друга статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi є членами профспiлки, роботодавець щомiсячно i безоплатно утримує iз заробiтної плати та перераховує на рахунок профспiлки членськi профспiлковi внески працiвникiв вiдповiдно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в термiни, визначенi цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштiв.

(Частина третя статтi 42 в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Спори, пов'язанi з невиконанням роботодавцем цих обов'язкiв, розглядаються в судовому порядку.

(Частина четверта статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 43. Надання профспiлковим органiзацiям пiдприємств,
установ або органiзацiй будинкiв, примiщень, споруд для ведення
культурно-освiтньої, оздоровчої, фiзкультурної та спортивної роботи

Будинки, примiщення, споруди, в тому числi орендованi, призначенi для ведення культурно-освiтньої, оздоровчої, фiзкультурної та спортивної роботи серед працiвникiв пiдприємства, установи або органiзацiї та членiв їх сiмей, а також оздоровчi табори можуть передаватися на договiрних засадах у користування профспiлковим органiзацiям цього пiдприємства, установи або органiзацiї.

(Дiю статтi 44 зупинено на 2007 рiк в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу згiдно iз Законом N 489-V вiд 19.12.2006)

(Дiю статтi 44 зупинено на 2004 рiк в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу згiдно iз Законом N 1344-IV вiд 27.11.2003)

(Дiю статтi 44 зупинено на 2003 рiк в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу згiдно iз Законом N 380-IV вiд 26.12.2002)

(Дiю статтi 44 зупинено на 2002 рiк в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову i фiзкультурну роботу згiдно iз Законом N 2905-III вiд 20.12.2001)

Стаття 44. Вiдрахування коштiв пiдприємствами, установами, органiзацiями первинним профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу

Роботодавцi зобов'язанi вiдраховувати кошти первинним профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу в розмiрах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше нiж 0,3 вiдсотка фонду оплати працi з вiднесенням цих сум на валовi витрати, а у бюджетнiй сферi - за рахунок видiлення додаткових бюджетних асигнувань.

(Стаття 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 2120-III вiд 07.12.2000, N 1458-III вiд 17.02.2000, в редакцiї Закону N 2886-III вiд 13.12.2001)

Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати
iнформацiю на запити профспiлок, їх об'єднань

Роботодавцi, їх об'єднання зобов'язанi в тижневий термiн надавати на запити профспiлок, їх об'єднань iнформацiю, яка є в їх розпорядженнi, з питань умов працi та оплати працi працiвникiв, а також соцiально-економiчного розвитку пiдприємства, установи, органiзацiї та виконання колективних договорiв i угод.

(Частина перша статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

У разi затримки виплати заробiтної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспiлкових органiв дати дозвiл на отримання в банкiвських установах iнформацiї про наявнiсть коштiв на рахунках пiдприємства, установи, органiзацiї або отримати таку iнформацiю в банкiвських установах i надати її профспiлковому органу. У разi вiдмови роботодавця надати таку iнформацiю або дозвiл на отримання iнформацiї його дiї або бездiяльнiсть можуть бути оскарженi до мiсцевого суду.

(Статтю 45 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 2886-III вiд 13.12.2001)

Роздiл V
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про профспiлки

Стаття 46. Вiдповiдальнiсть посадових осiб

Особи, якi чинять перешкоду здiйсненню права громадян на об'єднання у профспiлки, а також посадовi та iншi особи, виннi в порушеннi законодавства про профспiлки, якi своїми дiями або бездiяльнiстю перешкоджають законнiй дiяльностi профспiлок, їх об'єднань, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв.

Роздiл VI
Прикiнцевi положення

1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

2. Професiйнi спiлки та їх об'єднання, якi дiяли на територiї України, зобов'язанi у шестимiсячний термiн з часу набрання чинностi цим Законом пройти легалiзацiю вiдповiдно до цього Закону без стягнення реєстрацiйного збору.

3. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн пiсля опублiкування Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi":

подати Верховнiй Радi України пропозицiї про внесення до законодавчих актiв змiн, що випливають з цього Закону;

привести рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

4. Закони України та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,15 вересня 1999 року
N 1045-XIV