Федерация профсоюзов Одесской области


Постановление № 100 в редакции 29.07.2015 г. PDF Печать E-mail

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
вiд 8 лютого 1995 р. N 100
Київ

Про затвердження Порядку обчислення
середньої заробiтної плати

( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 348 вiд 16.05.95
N 185 вiд 24.02.97
N 1398 вiд 30.07.99
N 1266 вiд 26.09.2001
N 1132 вiд 30.11.2005
N 35 вiд 25.01.2012
N 542 вiд 29.07.2015 )

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробiтної плати (додається).

Обчислення середньої заробiтної плати для визначення розмiру вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язкiв, провадиться вiдповiдно до Правил вiдшкодування власником пiдприємства, установи i органiзацiї або уповноваженим ним органом шкоди, заподiяної працiвниковi ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язкiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 червня 1993 р. N 472, а для призначення пенсiй - вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення" ( 1788-12 ).

2. Установити, що чиннiсть цiєї постанови поширюється на пiдприємства, установи i органiзацiї усiх форм власностi. Роз'яснення з питань обчислення середньої заробiтної плати в усiх випадках її збереження надаються Мiнiстерством соцiальної полiтики, а у разi коли виплати за середньою заробiтною платою провадяться з бюджету або громадських фондiв споживання, - за участю Мiнiстерства фiнансiв i вiдповiдних фондiв. ( Пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 35 вiд 25.01.2012 )

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 1992 р. N 140 "Про додатковi заходи у зв'язку з пiдвищенням заробiтної плати" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст.80);

абзац другий пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1993 р. N 974 "Про заходи у зв'язку з пiдвищенням мiнiмального розмiру заробiтної плати";

абзац другий пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 жовтня 1994 р. N 720 "Про пiдвищення заробiтної плати на державних пiдприємствах, в установах i органiзацiях".

4. Ця постанова набуває чинностi з 1 сiчня 1995 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.МАСОЛ

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 лютого 1995 р. N 100

Порядок
обчислення середньої заробiтної плати

( За текстом Порядку слова "по вагiтностi i родах" замiнено
словами "по вагiтностi та пологах" згiдно з Постановою КМ
N 185 вiд 24.02.97 )

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок обчислення середньої заробiтної плати застосовується у випадках:

а) надання працiвникам щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або виплати їм компенсацiї за невикористанi вiдпустки; ( Пiдпункт "а" пункту 1 в редакцiї Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )

б) надання працiвникам творчої вiдпустки; ( Пiдпункт "б" пункту 1 в редакцiї Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )

в) виконання працiвниками державних i громадських обов'язкiв у робочий час;

г) переведення працiвникiв на iншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;

д) переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, на iншу легшу роботу;

е) надання жiнкам додаткових перерв для годування дитини;

є) виплати вихiдної допомоги; ( Пiдпункт "є" пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

ж) службових вiдряджень;

з) вимушеного прогулу;

и) направлення працiвникiв на обстеження до медичних закладiв;

i) звiльнення працiвникiв-донорiв вiд роботи;

ї) залучення працiвникiв до виконання вiйськових обов'язкiв;

й) тимчасового переведення працiвника у разi виробничої потреби на iншу нижчеоплачувану роботу;

( Пiдпункт "к" пункту 1 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

л) iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи iз середньої заробiтної плати.

II. Перiод, за яким обчислюється середня заробiтна плата

2. Обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або для виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки провадиться виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю надання вiдпустки або виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки. ( Абзац перший пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менше року, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка або виплачується компенсацiя за невикористану вiдпустку. ( Абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

У всiх iнших випадках збереження середньої заробiтної плати середньомiсячна заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за останнi 2 календарнi мiсяцi роботи, що передують подiї, з якою пов'язана вiдповiдна виплата. Працiвникам, якi пропрацювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менше двох календарних мiсяцiв, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично вiдпрацьований час. ( Абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

Якщо протягом останнiх двох календарних мiсяцiв працiвник не працював, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за попереднi два мiсяцi роботи. Якщо i протягом цих мiсяцiв працiвник не вiдпрацював жодного робочого дня, середня заробiтна плата обчислюється вiдповiдно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

Працiвникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловостi i працiвникам, зайнятим на пiдприємствах iз сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробiтної плати, в iнших випадках збереження середньої заробiтної плати вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних мiсяцiв. ( Абзац п'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

Час, протягом якого працiвники згiдно з чинним законодавством або з iнших поважних причин не працювали i за ними не зберiгався заробiток або зберiгався частково, виключається з розрахункового перiоду.

У разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до актiв законодавства перiод до змiни структури заробiтної плати виключається з розрахункового перiоду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1132 вiд 30.11.2005 )

У разi коли змiна структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вiдбулася у перiод, протягом якого за працiвником зберiгається середня заробiтна плата, а також коли заробiтна плата у розрахунковому перiодi не зберiгається, обчислення середньої заробiтної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працiвниковi згiдно з умовами оплати працi, що встановленi пiсля пiдвищення посадових окладiв. ( Пункт 2 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1132 вiд 30.11.2005 )

Для працiвникiв з вiдрядною оплатою працi у разi вiдсутностi оперативних даних для розрахунку заробiтку за останнiй мiсяць розрахункового перiоду вiн може замiнюватись iншим мiсяцем, що безпосередньо передує розрахунковому перiоду.

III. Виплати, що включаються у розрахунок
середньої заробiтної плати

3. При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження включаються: основна заробiтна плата; доплати i надбавки (за надурочну роботу та роботу в нiчний час; сумiщення професiй i посад; розширення зон обслуговування або виконання пiдвищених обсягiв робiт робiтниками-почасовиками; високi досягнення в працi (високу професiйну майстернiсть); умови працi; iнтенсивнiсть працi; керiвництво бригадою, вислугу рокiв та iншi); виробничi премiї та премiї за економiю конкретних видiв палива, електроенергiї i теплової енергiї; винагорода за пiдсумками рiчної роботи та вислугу рокiв тощо. Премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, при обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi, включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. У разi коли число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьовано не повнiстю, премiї, винагороди та iншi заохочувальнi виплати пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарнi мiсяцi враховуються пропорцiйно часу, вiдпрацьованому в розрахунковому перiодi. ( Абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 348 вiд 16.05.95, N 1398 вiд 30.07.99, N 1266 вiд 26.09.2001 )

Одноразова винагорода за пiдсумками роботи за рiк i за вислугу рокiв включається до середнього заробiтку шляхом додавання до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному роцi за попереднiй календарний рiк. ( Абзац другий пункту 3 в редакцiї Постанови КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

Усi виплати включаються в розрахунок середньої заробiтної плати у тому розмiрi, в якому вони нарахованi, без виключення сум вiдрахування на податки, стягнення алiментiв тощо, за винятком вiдрахувань iз заробiтної плати осiб, засуджених за вироком суду до виправних робiт без позбавлення волi. ( Абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

При обчисленнi середньої заробiтної плати для оплати за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, крiм зазначених вище виплат, до фактичного заробiтку включаються виплати за час, протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток (за час попередньої щорiчної вiдпустки, виконання державних i громадських обов'язкiв, службового вiдрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю. ( Абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 185 вiд 24.02.97 )

4. При обчисленнi середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження згiдно з чинним законодавством, не враховуються: ( Абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працiвника (за винятком доплат за сумiщення професiй i посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягiв робiт та виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, а також рiзницi в посадових окладах, що виплачується працiвникам, якi виконують обов'язки тимчасово вiдсутнього керiвника пiдприємства або його структурного пiдроздiлу i не є штатними заступниками);

б) одноразовi виплати (компенсацiя за невикористану вiдпустку, матерiальна допомога, допомога працiвникам, якi виходять на пенсiю, вихiдна допомога тощо);

в) компенсацiйнi виплати на вiдрядження i переведення (добовi, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, пiдйомнi, надбавки, що виплачуються замiсть добових);

г) премiї за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, за сприяння впровадженню винаходiв i рацiоналiзаторських пропозицiй, за впровадження нової технiки i технологiї, за збирання i здавання брухту чорних, кольорових i дорогоцiнних металiв, збирання i здавання на вiдновлення вiдпрацьованих деталей машин, автомобiльних шин, введення в дiю виробничих потужностей та об'єктiв будiвництва (за винятком цих премiй працiвникам будiвельних органiзацiй, що виплачуються у складi премiй за результати господарської дiяльностi);

д) грошовi i речовi винагороди за призовi мiсця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсiї, державна допомога, соцiальнi та компенсацiйнi виплати;

є) лiтературний гонорар штатним працiвникам газет i журналiв, що сплачується за авторським договором;

ж) вартiсть безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, мила, змивних i знешкоджувальних засобiв, молока та лiкувально-профiлактичного харчування;

з) дотацiї на обiди, проїзд, вартiсть оплачених пiдприємством путiвок до санаторiїв i будинкiв вiдпочинку;

и) виплати, пов'язанi з ювiлейними датами, днем народження, за довголiтню i бездоганну трудову дiяльнiсть, активну громадську роботу тощо;

i) вартiсть безплатно наданих деяким категорiям працiвникiв комунальних послуг, житла, палива та сума коштiв на їх вiдшкодування;

ї) заробiтна плата на роботi за сумiсництвом (за винятком працiвникiв, для яких включення її до середнього заробiтку передбачено чинним законодавством);

й) суми вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я;

к) доходи (дивiденди, проценти), нарахованi за акцiями трудового колективу i вкладами членiв трудового колективу в майно пiдприємства;

л) компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати. ( Пункт 4 доповнено пiдпунктом "л" згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

При обчисленнi середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi, крiм перелiчених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберiгається середнiй заробiток працiвника (за час виконання державних i громадських обов'язкiв, щорiчної i додаткової вiдпусток, вiдрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю.

В iнших випадках, коли нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної плати, працiвник не мав заробiтку, не з вини працiвника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу. ( Абзац пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 1398 вiд 30.07.99, N 1266 вiд 26.09.2001 )

Працiвникам, якi були звiльненi в запас з вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та повторно призванi для проходження вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, обчислення середньої заробiтної плати проводиться з урахуванням норм цього Порядку. У разi коли розрахована в установленому порядку середня заробiтна плата є нижчою вiд середньої заробiтної плати, яка зберiгалась за працiвником протягом перiоду попередньої вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, для розрахунку компенсацiї застосовується середня заробiтна плата, яка зберiгалась за працiвником протягом перiоду попередньої вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод. ( Пункт 4 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 542 вiд 29.07.2015 )

IV. Порядок розрахунку виплат у всiх випадках
збереження заробiтної плати

( Назва роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

5. Нарахування виплат у всiх випадках збереження середньої заробiтної плати провадиться виходячи з розмiру середньоденної (годинної) заробiтної плати. ( Пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

( Пункт 6 виключено на пiдставi Постанови КМ N 185 вiд 24.02.97 )

7. Нарахування виплат за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, тривалiсть яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом дiлення сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду (за винятком святкових i неробочих днiв, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днiв вiдпустки. ( Абзац перший пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 185 вiд 24.02.97 )

Святковi та неробочi днi (стаття 73 Кодексу законiв про працю України) ( 322-08 ), якi припадають на перiод вiдпустки, у розрахунок тривалостi вiдпустки не включаються i не оплачуються. ( Абзац другий пункту 7 в редакцiї Постанови КМ N 348 вiд 16.05.95 )

( Абзац третiй пункту 7 виключено на пiдставi Постанови КМ N 348 вiд 16.05.95 )

8. Нарахування виплат, що обчислюються iз середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробiтку на число робочих днiв/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком. Середньоденна (годинна) заробiтна плата визначається дiленням заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi протягом двох мiсяцiв робочi (календарнi) днi на число вiдпрацьованих робочих днiв (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число календарних днiв за цей перiод. ( Абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

У разi коли середня мiсячна заробiтна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат i допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробiтної плати, розрахованої згiдно з абзацом першим цього пункту, на середньомiсячне число робочих днiв у розрахунковому перiодi. ( Пункт 8 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

Середньомiсячне число робочих днiв розраховується дiленням на 2 сумарного числа робочих днiв за останнi два календарнi мiсяцi згiдно з графiком роботи пiдприємства, установи, органiзацiї, встановленим з дотриманням вимог законодавства. ( Пункт 8 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1398 вiд 30.07.99 )

( Пункт 9 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

10. У випадках пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їх пiдвищення. На госпрозрахункових пiдприємствах i в органiзацiях коригування заробiтної плати та iнших виплат провадиться з урахуванням їх фiнансових можливостей. ( Абзац перший пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 348 вiд 16.05.95, N 1266 вiд 26.09.2001 )

Виходячи з вiдкоригованої таким чином заробiтної плати у розрахунковому перiодi, за встановленим у пунктах 6, 7 i 8 роздiлу IV порядком визначається середньоденний (годинний) заробiток. У випадках, коли пiдвищення тарифних ставок i окладiв вiдбулось у перiодi, протягом якого за працiвником зберiгався середнiй заробiток, за цим заробiтком здiйснюються нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв). ( Абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )

У разi змiни тарифної ставки (посадового окладу) працiвниковi у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на iншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробiтної плати не провадиться.

Працiвникам бюджетних установ i органiзацiй, яким вiдповiдно до законiв України щомiсячно перераховуються посадовi оклади (ставки) до рiвня не нижчого середньої (подвiйної) заробiтної плати в промисловостi (народному господарствi), розрахунки виплат у всiх випадках збереження середньої заробiтної плати, можуть провадитися, якщо не передбачено у колективному договорi, виходячi з посадового окладу (ставки) того мiсяця, в якому вiдбулася подiя, пов'язана з вiдповiдними виплатами, з урахуванням постiйних доплат i надбавок. ( Пункт 10 доповнено абзацом четвертим згiдно з Постановою КМ N 348 вiд 16.05.95, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1266 вiд 26.09.2001 )