Федерация профсоюзов Одесской области


PDF Печать E-mail

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І НОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2011 - 2012 РОКИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регіональну угоду (далі - Угода) укладено згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” та Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки на двосторонній основі між Одеською обласною державною адміністрацією і Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області, з однієї сторони, та Федерацією профспілок Одеської області з другої сторони (далі - Сторони), від імені яких повноважними представниками проведені колективні переговори і погоджені основні положення цієї Угоди.

Сторони визнають Угоду як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгоджені позиції і дії сторін за основними принципами проведення соціально-економічної політики в області та спрямовану на співробітництво Сторін, забезпечення прав і гарантій трудящих.

Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Норми цієї Угоди є обов’язковими для врахування під час ведення колективних переговорів і укладання угод на міських і районних рівнях, колективних договорів суб’єктами, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Прийняті за цією Угодою зобов’язання та домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами.

Сторони вимагатимуть включення основних положень цієї Угоди до комплексних і цільових програм економічного та соціального розвитку регіону, вноситимуть пропозиції щодо їх фінансування під час формування проектів обласного і місцевих бюджетів.

Угода набирає чинності з дати підписання її Сторонами, і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Зміни і доповнення до цієї Угоди вноситимуться після попередніх переговорів, за взаємною згодою Сторін.

Р О З Д І Л I.

Сприяння розвитку вітчизняного виробництва для

забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.1. Визначити на обласному рівні пріоритетом на 2011-2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного товаровиробника.

Забезпечити реалізацію заходів щодо подальшого зростання обсягів вітчизняного виробництва, збереження підприємств з виробництва товарів широкого використання.

Вживати заходів щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для подальшого розвитку економіки області. Всебічно сприяти підприємствам та підприємцям регіону у випуску імпортозамінюючої продукції, налагодження прямих зв’язків між підприємствами області та зарубіжжя.

1.2. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління.

1.3. Забезпечити участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи.

1.4. Всебічно сприяти розробці та впровадженню обласної та галузевих програм енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємств і житлово-комунального господарства області.

1.5. Сприяти вирішенню питань довгострокового пільгового кредитування виробничого сектора економіки та новоутворених агроформувань, поповнення оборотних коштів через залучення банківських структур та страхових компаній, збільшуючи обсяги такого кредитування на 10-12 % щороку.

1.6. Спрямовувати зусилля на забезпечення реалізації державної регуляторної політики, дотримання вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

У межах наданих повноважень проводити роботу щодо виявлення дій або бездіяльності посадових осіб, органів виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, які спричинили перешкоду у діяльності суб’єктів господарювання та призвели до погіршення умов їх функціонування через порушення чинного законодавства. У разі виявлення таких фактів вживати заходів щодо їх усунення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.7. Сприяти в розробці програми соціально-економічного і культурного розвитку Одеської області на 2012 рік з урахуванням пріоритетного розвитку наступних галузей: промисловість, агропромисловий комплекс, транспортний комплекс, порти і розвиток транзитних перевезень, туризм.

1.8. Сприяти в розробці і здійсненні заходів щодо поліпшення управління державною власністю та корпоративними правами, оформленню держзамовлень для державних підприємств, відновленню діяльності Чорноморського морського пароплавства, кранобудівної холдингової компанії «Краян».

1.9. Розглянути в рамках Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011 – 2015 роки та інших регіональних програм можливість реалізації пілотних проектів створення в Одеській області радіоелектронного та біодизельного кластерів або технопарків. Виступити з ініціативою про прискорення прийняття Закону України «Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств».

1.10. Вивчити стан пошуково-розвідувальної роботи на вуглеводні (нафта, газ) з метою виявлення на території області великих за запасами родовищ з подальшим створенням власної сировинної бази енергоресурсів для реалізації регіональної енергетичної стратегії та сприяти ТОВ «Одесгеопром» в його діяльності.

Облдержадміністрація зобов’язується:

1.11. Відповідно до потреб регіону сприяти отриманню через міністерства державних замовлень підприємствами області на виготовлення продукції.

1.12. Сприяти у вирішенні питань пільгового кредитування реального сектору економіки, зокрема: промислових підприємств, будівельних, транспортних, новоутворених агроформувань, проектних організацій.

1.13. Проводити консультації із Сторонами стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення.

1.14. Сприяти у розробці та реалізації Регіональної програми розширення рекреаційно-туристичних послуг, створення додаткових туристичних потоків по Одеській області, проведення широкомасштабних рекламних заходів туристичного міста Одеси, міст області і визначних пам'яток регіону.

1.15. Під час розробки регіональних програм розвитку галузей економіки передбачити заходи щодо сприяння реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, шляхом створення індустріальних (промислових) парків, кластерів з розвитку перспективних виробництв, впровадження субконтрактації.

1.16. Вивчити причини невиконання умов договорів купівлі-продажу (приватизації) підприємств області, визначитись із заходами щодо їх відродження.

1.17. Надавати допомогу і підтримку у реалізації запропонованих стороною роботодавців проектів, перш за все тих, в яких пропонуються інвестиції, в тому числі закордонні.

1.18. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які виділяються з бюджетів усіх рівнів на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки в розмірі не менше ніж на 10-15 %.

Сторони власників за участю профспілок зобов’язуються:

1.19. З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюється відповідно до законодавства.

1.20. Залучати до розробки, обговорення проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності представників профспілкових органів, роботодавців, громадських об’єднань підприємців.

1.21. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

- статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

- внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо).

1.22. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

- передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

1.23. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

1.24. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

1.25. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

1.26. 3 метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в межах своєї компетенції, забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 828.

1.27. Вживати заходів щодо прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

1.28. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв.

1.29. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок.

1.30. Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій.buy-soma-online.com/

1.31. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

1.32. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин.

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області зобов’язуються:

1.33. Передбачати заходи щодо відтворення трудового потенціалу в планах економічного розвитку підприємств.

1.34. При проведенні реорганізації, реструктуризації або у разі порушення питань про ліквідацію, часткове зупинення виробництв роботодавець, не пізніше як за три місяці інформує профспілкову організацію про подальші дії.

1.35. Сприяти реалізації інноваційних та інвестиційних проектів шляхом створення спеціальних індустріальних зон, індустріальних (промислових) парків, кластерів з розвитку перспективних виробництв із застосуванням нових форм інноваційно-інвестиційної діяльності.

1.36. Передбачати у колективних договорах заходи щодо визначення обсягів професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва і вимог актів законодавства та забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

1.37. Надавати безкоштовно консультативну і практичну допомогу працівникам у вирішенні ними питань законності їхнього звільнення та працевлаштування, а також здійснювати захист їхніх прав на працю у судових і державних органах.

1.38. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, організаціях та установах, що перебувають у сфері дії Сторін.

1.39. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, які передбачені Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

1.40. Забезпечувати ініціювання укладання колективних договорів на підприємствах усіх форм власності. Враховувати у ході переговорів і укладанні колективних договорів:

- забезпечення дотримання прав і інтересів працівників, зокрема працівників-акціонерів, посилення захисту їх інтересів, переважного права на отримання акцій підприємств;

- реалізацію прав найманих працівників та профспілкових органів як їх представників щодо участі в управлінні виробництвом шляхом участі у зборах акціонерів, зборах засновників, наглядових радах, інших органах управління.

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості.

Сторони домовилися:

1.41. Забезпечити перевищення кількості щорічно створюваних робочих місць над кількістю ліквідованих, неефективних робочих місць.

1.42. Створити умови для:

1.42.1 Забезпечення підвищення кваліфікації працівників, не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах).

1.42.2. Сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.

1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

1.44. Для сприяння зайнятості та соціального захисту безробітних громадян забезпечити фінансування заходів, передбачених обласною програмою зайнятості населення, в обсягах, визначених виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевими бюджетами.

1.45. Поліпшити використання трудових ресурсів регіону, підготовку робочої сили відповідно до потреб ринку праці, підвищення якості робочої сили на підприємствах, установах, професійно-технічних навчальних закладах, організаціях усіх форм власності.

Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою її професійного самовизначення, запобігання молодіжному безробіттю.

1.46. Рішення, які регулюють соціально-трудові відносини, попередньо обговорюються соціальними партнерами шляхом проведення завчасних консультацій і, при необхідності, розглядаються на обласному координаційному комітеті сприяння зайнятості населення.

1.47. Щоквартально аналізувати стан ринку праці. За підсумками півріччя і року через засоби масової інформації інформувати населення про стан зайнятості і вжиті заходи щодо запобігання масового безробіття.

1.48. Передбачити в колективних договорах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів.

1.49. Звернутися до відповідних центральних органів виконавчої влади з пропозицією передати функції контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном, обласним державним адміністраціям.

Облдержадміністрація зобов’язується:

1.50. Вживати заходів для державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст з метою забезпечення зайнятості населення таких міст.

1.51. За участю роботодавців проаналізувати відповідність підготовки вищими учбовими закладами та профтехучилищами області кадрів потребам підприємств, організацій. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

1.52. Забезпечити в межах діючої статистичної звітності щомісячне надання соціальним партнерам аналітично-статистичної інформації про стан ринку праці.

Сторона власників зобов’язується:

1.53. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2011—2012 років досягти:

- зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15—70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункта;

- зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15—70 років), не менш як на 0,4 відсоткового пункта.

1.54. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

1.55. Брати участь у розробці та реалізації обласних, міських і районних програм зайнятості населення та контролювати їх виконання.

1.56. Ініціювати включення в колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць, обсягів професійного навчання працівників і загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва.

1.57. Забезпечувати безкоштовну юридичну та консультативну допомогу з питань гарантій зайнятості.

1.58. Проводити в трудових колективах підприємств, установ, організацій навчання членів профспілок з питань застосування чинного законодавства щодо їх прав і гарантій.

1.59. Своєчасно доводити до профкомів нормативно-правові документи з питань зайнятості, а також інформацію про стан ринку праці.

Р О З Д І Л II.

Трудові відносини

1. У сфері оплати праці, підвищення рівня доходів

Сторони домовилися:

2.1.1. Прийняти норми Генеральної і галузевих угод у сфері оплати праці, а також умови формування і зростання фондів оплати праці, як мінімальні гарантії, обов’язкові при укладанні угод, колективних договорів для об’єднань, підприємств, організацій і установ області. Оплату праці здійснювати згідно з нормами праці та колективними договорами.

Для підприємств, організацій, на які не поширюється дія галузевих угод, установити тарифну ставку робітника I розряду, а у разі, коли тарифні ставки робітників I розряду не застосовуються, мінімальний посадовий оклад працівника, установленого Генеральною угодою.

2.1.2. Забезпечити темпи зростання реальної заробітної плати кожним підприємством не нижче ніж у цілому у відповідній галузі.

2.1.3. Сприяти запровадженню умов формування фондів оплати праці на підприємствах усіх форм власності, з урахуванням результатів виробничої діяльності та продуктивності (результативності) праці, росту обсягів виробництва, середньомісячної заробітної плати.

2.1.4. Забезпечити застосування на підприємствах, в установах, організаціях, перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з Генеральною угодою та чинним законодавством.

В установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, перелік і розміри доплат, надбавок та компенсацій встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Генеральної, галузевих угод за погодженням з відповідними профспілками.

2.1.5. Дотримувати рівень середньої заробітної плати по регіону не нижче за середню заробітну плату в цілому по національній економіці, відповідно до темпів зростання об'ємів виробництва, продуктивності праці, індексу інфляції, але не нижче ніж темпи зростання показників регіонального внутрішнього продукту.

2.1.6. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства України.

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах.

2.1.7. Передбачити в колективних договорах строки виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць. Забезпечити включення в обов’язковому порядку до колективних договорів зобов’язань керівників щодо гарантій в оплаті праці та відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2.1.8. Установити, що в разі виникнення на підприємстві (в установі, організації) заборгованості із заробітної плати строком понад один місяць, органи виконавчої влади, об’єднання роботодавців і профспілкові органи вживають ефективні заходи для її ліквідації, розробляють графіки щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.9. Систематично аналізувати причини виникнення, непогашення заборгованості із заробітної плати за попередні роки і вжити всіх заходів для її погашення.

2.1.10. Рекомендувати при укладанні колективних договорів передбачати в них зобов’язання роботодавців щодо вступу до об’єднань роботодавців та сплати ними внесків у сумі до 0,2% від фонду оплати праці згідно з діючим законодавством України.

2.1.11. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці області в 2011 році — не нижче ніж на 15% порівняно з 2010 роком, в 2012 році — не нижче ніж на 16% порівняно з 2011 роком.

2.1.12. Забезпечити за період з 2011 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання регіонального внутрішнього продукту.

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати визначаються у колективних договорах з дотриманням темпів, визначених Генеральною та галузевими угодами.

2.1.13. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

2.1.14. Рекомендувати при укладенні колективних договорів встановлювати розмір мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників вище за вартісну величину прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством.

2.1.15. Рекомендувати визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

2.1.16. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснені заходи за фактами виявлених порушень.

Облдержадміністрація зобов’язується:

2.1.17. Забезпечити своєчасне фінансування видатків на виплату заробітної плати працівникам, які фінансуються з обласного бюджету, та сприяти своєчасному фінансуванню цих видатків з бюджетів міст та районів.

2.1.18. Взяти під особливий контроль виплату поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї з урахуванням сум індексації заробітної плати у зв’язку із зростанням цін.

2.1.19. Сприяти проведенню розрахунків з підприємствами, організаціями за виконані роботи, надані послуги відповідно до укладених договорів, замовниками яких є місцеві органи виконавчої влади.

2.1.20. Сприяти укладанню на рівні районів і міст обласного значення регіональних угод між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними, міськими організаціями роботодавців та профспілковими координаційними комітетами.

Сторони власників зобов’язуються:

2.1.21. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів.

2.1.22. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України „Про оплату праці".

2.1.23. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2011 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та недопущення її виникнення у подальшому.

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області зобов’язуються:

2.1.24. Сприяти укладанню колективних договорів, що є єдиною формою соціального захисту працюючих, перш за все, на підприємствах недержавної форми власності, особливо на недержавних малих підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом.

2.1.25. Активно вимагати від роботодавців усіх форм власності своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, проведення атестації робочих місць за умовами праці. З цією метою сприяти включенню відповідних зобов’язань до колективних договорів.

2.1.26. Формування, розподіл і використання фондів оплати праці, а також коштів на соціально-культурні заходи і житлове будівництво здійснювати спільно з профспілками у межах їх повноважень, передбачених чинним законодавством України.

2.1.27. Рішення про зміну раніше діючих та встановлення нових умов оплати праці приймати за узгодженням з профспілками відповідно до законодавства України.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

2.1.28. Сприяти стовідсотковому укладанню на підприємствах, де діють профспілкові організації, колективних договорів та внесення до них конкретних зобов’язань власників щодо забезпечення культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення працівників, обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.29. Проводити силами інспекторів праці профспілок перевірки підприємств, на яких допущено порушення строків виплати заробітної плати. Матеріали перевірок надавати Територіальній державній інспекції праці в Одеській області для вжиття заходів відповідно до її повноважень.

2.1.30. Здійснювати контроль за виконанням власниками зобов’язань у сфері оплати праці, трудових відносин, атестації робочих місць за умовами праці, відповідних положень цієї угоди.

2.1.31. Брати активну участь у роботі обласної, міської, районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до державних фондів соціального страхування та запобігання неплатоспроможності.

2.1.32. Ініціювати включення до колективних договорів графіків погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.33. Застосовувати відповідні повноваження, передбачені ст.45 КЗпП України щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації у разі порушення законодавства про працю, а також договору про приватизацію з власником підприємства.

2.1.34. Надавати методичну та практичну допомогу профспілковому активу і трудовим колективам з питань трудових відносин, організації та оплати праці.

2.1.35. Надавати допомогу членам профспілок з питань правильності нарахування та своєчасного отримання заробітної плати, включаючи захист їх прав у судовому порядку.

2. У сфері охорони праці

Сторони домовилися:

2.2.1. Забезпечити виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях Одеського регіону.

2.2.2. Здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях контроль якості атестації робочих місць за умовами праці з метою встановлення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

2.2.3. Рекомендувати встановлювати у колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки.

2.2.4. Розробити план заходів з метою підтримки та заохочення ініціатив щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запровадження механізмів стимулювання, тощо.

2.2.5. Передбачати у розділі „Охорона праці та здоров'я" регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства України;

- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;

- умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

2.2.6. При укладанні колективних договорів передбачати можливість створення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб, а на інших підприємствах-санітарних постів або інших місць надання медичної допомоги.

2.2.7. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах заходів щодо:

- належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

- проведення згідно із законодавством України медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників;

- своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

2.2.8. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності.

2.2.9. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів — забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення.

Облдержадміністрація зобов’язується:

2.2.10. За участю місцевих органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців і профспілок щороку розглядати умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності та вживати відповідних заходів.

2.2.11. Розглядати на спільному засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради стан забезпечення умов праці, питання виробничого травматизму і професійних захворювань в області.

2.2.12. Розробити регіональну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

2.2.13. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та забезпеченням працюючих необхідними засобами індивідуального і колективного захисту.

2.2.14. Брати участь у розслідуванні смертельних, групових та інших нещасних випадків, забезпечуючи захист інтересів постраждалих та їх сімей.

2.2.15. Забезпечувати в інтересах потерпілих на виробництві об’єктивний досудовий розгляд у спеціальних комісіях при робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків усіх спірних питань щодо результатів розслідування і кваліфікації нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, призначення потерпілим страхових виплат та соціальної допомоги згідно з чинним законодавством України тощо.

2.2.16. Регулярно перевіряти стан забезпечення відповідної категорії працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, звертаючи особливу увагу на відповідність цього харчування до раціонів, рекомендованих медичними закладами.

2.2.17. Надавати безкоштовну юридичну допомогу членам профспілок, представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори (конфлікти).

2.2.18. Проводити перевірки стану охорони праці окремих підприємств, незалежно від форм власності, у межах повноважень, наданих чинним законодавством України.

3. У сфері режиму праці та відпочинку.

Сторони домовилися:

2.3.1. Забезпечувати формування трудових відносин у сфері праці, відпочинку та оздоровлення на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Кодексом законів про працю України, Генеральною та галузевими угодами тощо.

2.3.2. Забезпечити координацію роботи Територіальної державної інспекції праці в Одеській області та правових інспекторів праці профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства України про працю.

2.3.3. За участю фахівців відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області вивчати на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та вживати заходів, спрямованих на їх ослаблення чи усунення. При необхідності інформувати з цього питання місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

2.3.4. Відповідно до законодавства надавати головам профспілкових комітетів, іншим виборним профспілковим активістам, не звільненим від своїх виробничих або службових обов’язків, у вільний від роботи час, із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконанні інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборчих профспілкових органів та профспілкового навчання.

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області

та профспілок зобов’язуються:

2.3.5. Сприяти утворенню комісій по трудових спорах на підприємствах з кількістю працюючих 15 осіб і більше, де вони не утворені, підвищенню ефективності розгляду ними трудових спорів.

2.3.6. Оформлення та оплату всіх простоїв, що виникли не з вини працівників, проводити згідно з дотриманням вимог ст.113 КЗпП України.

2.3.7. Здійснювати контроль на підприємствах усіх форм власності, де утворені профспілкові організації, за дотриманням законодавства щодо режиму робочого часу, відпочинку та оздоровлення.

2.3.8. Сприяти виконанню колективних договорів, угод, мобілізації трудових колективів на виконання виробничих завдань, дотримання трудової та виробничої дисципліни.

РОЗДІЛ III.

Забезпечення соціальних прав та гарантій

1. У галузях житлово-комунального забезпечення, охорони здоров’я та освіти

Сторони домовилися:

3.1.1. Сприяти розвитку житлового будівництва за рахунок коштів підприємств і організацій різних форм власності, кредитів банків, бюджетних коштів для малозабезпечених верств населення.

3.1.2. Згідно із Законом України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” продовжити роботу з енерго - та ресурсозабезпечення сіл області з використанням місцевих видів палива та відновлюваних джерел енергії за рахунок усіх джерел фінансування.

3.1.3. Сприяти кредитуванню будівництва житла молодими сім’ями, у тому числі в сільській місцевості, за рахунок розвитку Державної програми довготермінового молодіжного житлового кредитування.

3.1.4. Сприяти передбаченню у місцевих бюджетах коштів на фінансування молодіжних програм і заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді.

3.1.5. З метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню області не допускати необґрунтованого скорочення мережі лікувально-профілактичних закладів, насамперед у сільській місцевості, згідно з Указом Президента України від 6 грудня 2005 року № 1694/2005 „Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення”.

3.1.6. Забезпечити фельдшерсько-акушерські пункти телефонним зв’язком та необхідним обладнанням згідно з табельним оснащенням.

3.1.7. Сприяти забезпеченню дотримання державних гарантій щодо надання громадянам безоплатної медичної допомоги.

3.1.8. Здійснювати контроль за фінансуванням закладів охорони здоров’я в порядку і обсягах, визначених обласним та іншими місцевими бюджетами.

3.1.9. Забезпечити фінансування програм профілактики та боротьби із захворюванням на туберкульоз, цукровий діабет, наркоманію та СНІД у межах коштів, передбачених державним та місцевими бюджетами, а також

реалізацію проекту СМАРТ (профілактика ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі) на підприємствах області.

Сприяти відповідно до статті 6 Закону України від 3 березня 1998 року
№ 155/98-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” розробленню на кожному підприємстві щорічних заходів щодо боротьби із захворюванням на СНІД у межах своєї компетенції.

3.1.10. Вжити заходів для розширення мережі центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Залучати до вирішення цих завдань громадські організації та об’єднання відповідної спрямованості.

3.1.11. Рішення про утримання, зміну форм власності, передачу або ліквідацію закладів (установ) охорони здоров’я та соціально-культурних закладів (культурних, спортивних, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, дитячих садків та інше), які перебувають на балансі підприємств і організацій усіх форм власності, приймати за участю відповідних профспілкових органів та трудових колективів.

3.1.12. Забезпечити формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, створення навчально-виховних комплексів „Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”.

3.1.13. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади разом з профспілками не допускати продажі та перепрофілювання дитячих, студентських оздоровчо-спортивних таборів, закладів культури. Зберегти умови для подальшої реалізації, працівниками та членами їхніх сімей права брати участь у культурному та спортивному житті області і держави.

Забезпечити належне функціонування будинків культури, закладів позашкільної освіти.

3.1.14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати фінансову підтримку дитячим та студентським оздоровчим таборам.

3.1.15. Забезпечити бюджетне фінансування галузі освіти в порядку і обсягах, визначених місцевими бюджетами.

3.1.16. Рекомендувати міськрадам та райдержадміністраціям передбачити в місцевих бюджетах кошти на безкоштовне житло, паливо, освітлення згідно з чинним законодавством сім’ям медичних, культурно-освітніх і педагогічних працівників сільської місцевості.

3.1.17. Забезпечити фінансування та підтримку заходів Регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2009-2013 роки (рішення обласної ради від 11 вересня 2009 року № 917-V).

3.1.18. Забезпечити стовідсоткове охоплення медоглядами працюючих в умовах підвищеної небезпеки і шкідливості та проведення лікувально-профілактичних заходів для попередження захворювань внаслідок дії несприятливих виробничих умов.

3.1.19. Забезпечити зайнятість інвалідів шляхом створення нових робочих місць за нормами, передбаченими чинним законодавством.

3.1.20. Сприяти розробці та реалізації Програми поводження з побутовими відходами в Одеській області.

3.1.21. Сприяти в забезпеченні енергетичної безпеки Одеської області.

3.1.22. Після затвердження Генерального плану розвитку м. Одеси Одеському міськвиконкому розглянути можливість проведення детальних досліджень і підготовки техніко-економічного обґрунтування будівництва легкого (глибиною залягання 13-18 метрів нижче міських комунікацій) метрополітену в обласному центрі - місті Одесі згідно з пунктом 25 постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 р. № 257.

Облдержадміністрація зобов’язується:

3.1.23. Забезпечувати повне відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства, транспорту нарахованих пільг та субсидій на оплату наданих послуг у межах перерахованих області обсягів субвенцій з Державного бюджету України.

3.1.24. Щороку передбачати в обласному бюджеті кошти на організацію оздоровлення дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

3.1.25. Забезпечити спільно з керівниками установ і закладів освіти, охорони здоров’я обов’язкові щорічні медичні огляди школярів.

3.1.26. Систематично інформувати населення про техногенну, екологічну ситуацію та про заходи, які вживаються щодо оздоровлення навколишнього природного середовища в області.

3.1.27. Розглянути можливість надання (відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) додаткових фінансових заохочень медичним працівникам наступних категорій:

- молодим спеціалістам з числа лікарів та середнього медичного персоналу протягом 5 років після закінчення інтернатури та медичних училищ;

- працівникам Білгород-Дністровського та Ізмаїльського будинків дитини;

- лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу відділень новонароджених та інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні та пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області зобов’язуються:

3.1.28. Сприяти в розробці цільових програм профілактики ВІЛ – інфекції СНІДу на підприємствах області.

Профспілкова сторона зобов’язується:

3.1.29. При розробленні колективних договорів, передбачити заходи щодо профілактики ВІЛ/Сніду на виробництві та виконання норм законодавства щодо соціального захисту ВІЛ – інфікованих працівників та членів їх сімей.

3.1.30. Здійснювати громадський контроль за реалізацією прав працюючих у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги та вносити конкретні пропозиції керівникам підприємств, установ, організацій та відповідним державним органам.

3.1.31. Брати участь у роботі соціальних комісій підприємств, установ і організацій при вирішенні питань щодо трудових рекомендацій для працюючих інвалідів, призначення допомоги у випадках тимчасової непрацездатності та розслідуванні побутових травм працівників.

2. У сфері соціального захисту населення

Сторони домовилися:

3.2.1. Залучати підприємства, установи та організації усіх форм власності, благодійні громадські фонди та організації, релігійні конфесії до участі у благодійних акціях з надання допомоги малозабезпеченим ветеранам війни та праці, іншим громадянам похилого віку, інвалідам та сім’ям з дітьми.

Проводити благодійні акції “Милосердя” щорічно до Міжнародного дня громадян похилого віку – 1 жовтня та Міжнародного дня інвалідів – 3 грудня.

3.2.2. Рекомендувати підприємствам передбачати в колективних договорах заходи щодо соціальної підтримки малозабезпечених членів трудових колективів, пенсіонерів та ветеранів війни і праці, які раніше працювали на цих підприємствах.

3.2.3. Рекомендувати об’єднанням роботодавців та профспілковим об’єднанням проводити політику, спрямовану на зростання доходів населення, заробітної плати, соціальних допомог та інших видів грошових доходів з урахуванням зростання прожиткового мінімуму.

3.2.4. Сприяти мешканцям області в отриманні у встановлені законом строки державних актів щодо права власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

3.2.5. Забезпечити дієвий контроль за використанням коштів, субвенцій з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, тверде паливо і скраплений газ.

3.2.6. Забезпечити захист економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай).

3.2.7. Систематично контролювати своєчасність та повноту виплати пенсій, соціальних допомог та компенсацій. Здійснювати заходи щодо погашення заборгованості з цих виплат.

3.2.8. Через засоби масової інформації роз’яснювати населенню положення законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного забезпечення, соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, інвалідів та сімей з дітьми.

3.2.9. Сприяти забезпеченню безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, обладнавши адміністративні будинки, магазини, лікарні, аптеки, інші життєво важливі об’єкти спеціальними засобами та пристосуваннями. Сприяти збільшенню кількості пасажирського транспорту, обладнаного спеціальними пристроями для інвалідів.

3.2.10. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити в місцевих бюджетах кошти на фінансування адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми, одиноким громадянам похилого віку та іншим категоріям населення. Встановити контроль за використанням цих коштів.

3.2.11. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Облдержадміністрація зобов’язується:

3.2.12. Забезпечити постійний контроль за формуванням та застосуванням цін і тарифів на продукцію, товари, послуги, які підлягають державному регулюванню.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

3.2.13. Надавати профспілковим організаціям, членам профспілок безоплатну правову допомогу у вигляді консультацій, складання позовних заяв, інших процесуальних документів, здійснювати представництво та захист їх прав та інтересів при розгляді трудових спорів у судах, при необхідності звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3.2.14. Домагатися включення до колективних договорів соціальних гарантій для працівників, звільнених з підприємств у зв’язку із скороченням чисельності чи штату, у зв’язку з виходом на пенсію, контролювати їх виконання.

3.2.15. Використовувати всі наявні можливості для запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.2.16. Проводити протягом другого кварталу, кожного року, аналіз причин не укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах, незалежно від їх форм власності, та надавати необхідну практичну допомогу в їх прийнятті в установленому чинним законодавством порядку.

3.2.17. Ініціювати включення в колективні договори заходів, які передбачають соціальний захист, надання додаткової допомоги: малозабезпеченим сім’ям з дітьми, самотнім пенсіонерам з числа працівників, ветеранам праці підприємств, ветеранам війни.

3.2.18. Здійснювати громадський контроль за відповідністю нормативним вимогам тарифів на житлово-комунальні послуги і послуги пасажирського транспорту, які затверджуються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

3. У сфері задоволення соціально-культурних та

духовних потреб населення

Сторони домовилися:

3.3.1. Відповідно до Закону України „Про культуру” забезпечити в містах та районах області діяльність базової мережі закладів культури і мистецтва, закладів освіти, сфери культури.

Забезпечити бюджетне фінансування галузі культури в порядку і обсягах, визначених обласним та іншими місцевими бюджетами відповідно до чинного законодавства України.

3.3.2. З метою задоволення соціально-культурних потреб населення, відновити практику сімейного відпочинку для працівників трудових колективів підприємств та організацій області з використанням відомчих баз відпочинку, інших оздоровчих закладів.

3.3.3. Рекомендувати підприємствам включати в колективні договори питання щодо розвитку фізичної культури та спорту і відпочинку працівників, членів їхніх сімей, у тому числі включення до штатних розписів спеціалістів з фізкультурно-оздоровчої роботи.

3.3.4. Рекомендувати підприємствам та організаціям бюджетної сфери включати в колективні договори зобов’язання щодо відрахування профспілковим організаціям коштів на культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в розмірах не менше 0,3 % фонду оплати праці.

3.3.5. Сприяти створенню умов для обладнання на підприємствах кімнат психологічного розвантаження, приміщень для фізкультурно-оздоровчої роботи.

3.3.6. Сприяти реалізації соціальної політики з питань збереження та розвитку мережі закладів соціально-культурного призначення всеукраїнських організацій інвалідів.

3.3.7. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

3.3.8. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

3.3.9. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

3.3.10. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах, незалежно від форми власності.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

3.3.11. Брати активну участь у реалізації програм фізкультурно-оздоровчого і культурно-мистецького спрямування.

3.3.12. Під час укладання колективних договорів передбачати вирішення питання щодо розвитку культури фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

3.3.13. Сприяти щорічному проведенню міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-спортивних товариств „Україна”, „Спартак”, „Колос”.

3.3.14. Разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування сприяти щорічному оздоровленню та відпочинку дітей шкільного віку за організаційно-фінансовою участю профспілок.

3.3.15. Відстоювати рівність прав жінок і чоловіків, розширення представництва жінок на керівних посадах у сфері виробництва, в профспілкових органах та інших громадських організаціях.

3.3.16. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах чинного законодавства України щодо забезпечення прав населення на освіту, культурний розвиток, фізичну культуру і спорт вносити пропозиції, у тому числі до законодавства, щодо удосконалення напрямків цієї роботи та вимагати від роботодавців виконання вимог ст.44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” через включення цього зобов’язання до колдоговорів.

3.3.17. Залучати молодь до лав профспілок через поліпшення інформаційної та роз’яснювальної роботи щодо їх діяльності, впровадження ефективних програм мотивації профспілкового членства.

РОЗДІЛ IV

Вдосконалення соціального партнерства, координація

діяльності Сторін та забезпечення контролю

за виконанням цієї Угоди

Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці облдержадміністрації, профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства, з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність домовилися:

4.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за „круглим столом”, громадських слухань з питань здійснення державної соціальної, економічної політики та соціально-трудових відносин, які є предметом цієї угоди.

4.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів.

4.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів нормативно - правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін у порядку, визначеному у додатку.

4.4. Сприяти діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об’єднаннях, з метою формування соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин.

4.5. Забезпечувати участь уповноважених представників від профспілок і роботодавців, які є Сторонами Угоди, на засіданнях колегій облдержадміністрації, райдержадміністрацій під час розгляду нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм можливість представляти позицію сторін при їх обговоренні та прийнятті рішення.

Рекомендувати включати до складу колегій місцевих органів виконавчої влади, виконкомів органів місцевого самоврядування представників організацій роботодавців та профспілок відповідного рівня.

4.6. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством.

4.7. Сприяти укладенню угод на галузевому, регіональному рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі, порівняно з Генеральною, галузевими і цією Угодою, соціальні гарантії, компенсації, пільги.

4.8. Здійснювати контроль за виконанням цієї Угоди в порядку, визначеному кожною Стороною.

4.9. Протягом двох місяців після підписання цієї Угоди затвердити і передати одна одній Стороні заходи щодо її реалізації.

4.10. Раз на півроку розглядати стан виконання цієї Угоди і надавати відповідну інформацію іншій Стороні протягом місяця, після закінчення півріччя.

Інформування населення про хід виконання Угоди, діяльність організацій роботодавців, підприємців, профспілкових органів проводити через засоби масової інформації на безоплатній основі.

4.11. Опублікувати цю Угоду в газетах “Одеські вісті” та “Одесапрофінформ”.

4.12. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, розв`язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

Приймати рішення про вступ до колективного трудового спору з питань виконання окремих положень цієї Угоди Стороною, за оцінкою якої зазначені положення вважаються невиконаними, та вживати заходів щодо його вирішення шляхом здійснення примирних процедур відповідно до законодавства.

4.13. Сприяти в організації зустрічей представників роботодавців, профспілкових органів з керівництвом центральних органів виконавчої влади під час їх робочих поїздок до області.

4.14. Забезпечити висвітлення на безоплатній основі в комунальних засобах масової інформації роботу Об’єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області з питань, які є предметом цієї Угоди, та здійснення соціального діалогу.

4.15. Надавати на безоплатній основі Федерації профспілок області, Об’єднанню організацій роботодавців Одеської області наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди.

 

 

У г о д у п і д п и с а л и :

 

Від сторони власників та уповноважених ними органів

Голова Одеської обласної державної адміністрації

Е.Матвійчук

“_____”______________2011 року

Голова правління Об’єднання організацій роботодавців Одеської області

Л.Шемякін

“_____”___________2011 року

Від профспілкової сторони

Голова Федерації профспілок Одеської області

В.Буратинський

“_____”______________2011 року

 

 

Додаток до Угоди

ПОРЯДОК

здійснення соціального діалогу при розробці проектів

нормативно - правових актів

1. Головний розробник проекту нормативно - правового акта (далі — проект акта) із соціальних, економічних і трудових відносин забезпечує представникам Сторін профспілок та роботодавців, які є Сторонами Угоди (далі — Сторони):

- можливість ознайомлення з проектом акта;

- розгляд пропозицій та зауважень до проекту акта;

- включення представників Сторони до складу робочої групи з розроблення проекту акта (у разі її утворення).

У разі утворення робочої групи з розроблення проекту акта (комісії, авторського колективу тощо) розробник інформує Федерацію профспілок області і обласну організацію роботодавців про суть проекту з обґрунтуванням доцільності його прийняття та строків підготовки.

Федерація профспілок області та об’єднання роботодавців області надають у тижневий строк після отримання відповідного повідомлення розробникові пропозиції стосовно своїх представників до складу робочої групи.

Про прийняте рішення розробник інформує Федерацію профспілок області та обласну організацію роботодавців.

2. Розробник надсилає проекти актів, у тому числі, пов’язані з розробкою програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, а також з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування із зазначенням строку подання пропозицій і зауважень до Федерації профспілок області та обласної організації роботодавців, які є Сторонами Угоди (на паперовому та електронному носіях інформації чи електронною поштою).

3. Проект акта, надісланий розробником керівнику Федерації профспілок та голові об’єднання роботодавців області, розглядається у десятиденний строк з дати отримання, в окремих випадках за домовленістю Сторін у більш стислий строк.

4. У разі, коли Сторона не надіслала свої пропозиції щодо проекту акта в установлений строк, проект вважається узгодженим.

5. Розробник проекту акта розглядає пропозиції та зауваження Сторін та, у разі істотних розбіжностей, проводить із відповідною Стороною узгоджувальні процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо) для врегулювання цих розбіжностей.

6. Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є головними розробниками проектів нормативно – правових актів, забезпечують узгодження таких проектів актів з питань соціальних, економічних та трудових відносин із Федерацією профспілок та об’єднанням роботодавців області відповідно до цього Порядку.