Федерация профсоюзов Одесской области


PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Вiддiл з питань трудових вiдносин


За статтею 10 КЗпП колективний договiр укладається на основi чинного законодавства, ухвалених сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин й узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв.

 

Згiдно зi ст. 2 Закону України «Про колективнi договори i угоди» (далi - Закон) колективний договiр укладається на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi й господарювання, якi використовують найману працю i мають право юридичної особи.

За частиною 2 ст. 13 КЗпП колективний договiр може передбачати додатковi порiвняно з чинним законодавством й угодами гарантiї, соцiально-побутовi пiльги.

У колективному договорi встановлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, сошально-економiчних вiдносин, зокрема:

щодо змiн в органiзацiї виробництва i працi;

забезпечення продуктивної зайнятостi;

нормування й оплати працi, встановлення форми, системи, розмiрiв заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй тощо);

установлення гарантiй, компенсацiй, пiльг;

участi трудового колективу у формуваннi, розподiлi i використаннi прибутку пiдприємства (якщо це передбачено статутом);

режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку;

умов та охорони працi;

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органiзацiї оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв;

гарантiй дiяльностi профспiлкової чи iнших представницьких органiзацiй працiвникiв;

забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;

умов регулювання фондiв оплати працi та встановлення мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень в оплатi працi;

заборони дискримiнацiї.

Умови колективних договорiв i угод, укладених вiдповiдно до чинного законодавства, є обов'язковими для пiдприємств, на якi вони поширюються, та сторiн, якi їх уклали.

Умови колективних договорiв або угод, що погiршують порiвняно з чинним законодавством становище працiвникiв, є недiйсними, i забороняється включати їх до договорiв та угод.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 9 Закону положення колективного договору поширюються на всiх працiвникiв пiдприємств незалежно вiд того, чи є вони членами профспiлки, i є обов'язковими як для роботодавця, так i для працiвникiв пiдприємства. Положення генеральної, галузевої (мiжгалузевої), територiальної угод дiють безпосередньо i є обов'язковими для всiх суб'єктiв, що перебувають у сферi дiї сторiн, якi пiдписали угоду.

Забороняється включати до трудових договорiв умови, що погiршують становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством, колективними договорами та угодами, що передбачено ст. 5 Закону.

За частиною 1 ст. 3 Закону колективний договiр укладається мiж роботодавцем, з одного боку, й одним або кiлькома профспiлковими органами, а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками працiвникiв, обраними та уповноваженими трудовим коллективом, з iншого боку.

Вiдповiдно до ч. 1 i 2 ст. 4 Закону право на ведення переговорiв й укладення колективних договорiв, угод надається сторонам соцiального дiалогу, склад яких визначається вiдповiдно до законодавства про соцiальний дiалог.

За наявностi на пiдприємствi кiлькох профспiлок чи їхнiх об'єднань або iнших уповноважених трудовими колективами на представництво органiв вони повиннi сформувати спiльний представницький орган для ведення переговорiв та укладення колективного договору.

Згiдно зi ст. 10 Закону укладенню колективного договору, угоди передують колективнi переговори.

Будь-яка iз сторiн не ранiше як за три мiсяцi до закiнчення строку колективного договору, угоди або у строки, визначенi цими документами, письмово повiдомляє iншi сторони про початок переговорiв.

Друга сторона впродовж семи днiв має розпочати переговори.

Порядок ведення переговорiв з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору, угоди визначається сторонами й оформляється вiдповiдним протоколом.

Для ведення переговорiв i пiдготовки проектiв колективного договору, угоди утворюється робоча комiсiя з представникiв сторiн, склад якої визначається сторонами.

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацiй, експертиз, отримання потрiбних даних для вироблення вiдповiдних рiшень i пошуку компромiсiв.

Сторони колективних переговорiв зобов'язанi надавати учасникам переговорiв всю потрiбну iнформацiю щодо змiсту колективного договору, угоди. Учасники переговорiв не мають права розголошувати данi, що є державною або комерцiйною таємницею, i пiдписують вiдповiднi зобов'язання.

Робоча комiсiя готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицiй, що надiйшли вiд працiвникiв, трудових колективiв галузей, регiонiв, громадських органiзацiй, й ухвалює рiшення, яке оформляється вiдповiдним протоколом.

Згiдно зi ст. 13 Закону, якщо збори (конференцiя) трудового колективу вiдхилять проект колективного договору або окремi його положення, сторони вiдновлюють переговори для пошуку потрiбного рiшення. Термiн цих переговорiв не має перевищувати 10 днiв. Пiсля цього проект у цiлому виноситься на розгляд зборiв (конференцiї) трудового колективу.

Пiсля схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу вiн пiдписується уповноваженими представниками сторiн не пiзнiше як через п'ять днiв з моменту його схвалення, якщо iнше не встановлене зборами (конференцiєю) трудового колективу.

Вiдповiдно до ст. 11 Закону для врегулювання розбiжностей пiд час ведення колективних переговорiв сторони використовують примирнi процедури.

Якщо пiд час переговорiв сторони не дiйшли згоди з незалежних вiд них причин, то складається протокол розбiжностей, до якого вносяться остаточно сформульованi пропозицiї сторiн про заходи, потрiбнi для усунення цих причин, а також про строки вiдновлення переговорiв.

Упродовж трьох днiв пiсля складання протоколу розбiжностей сторони проводять консультацiї, формують iз свого складу примирну комiсiю, а в разi недосягнення згоди - звертаються до посередника, обраного сторонами.

Примирна комiсiя або посередник у термiн до семи днiв розглядає протокол розбiжностей i виносить рекомендацiї щодо сутi спору.

У разi недосягнення згоди мiж сторонами щодо внесення рекомендацiї допускається органiзацiя та проведення страйкiв у порядку, що не суперечить законодавству України.

Для пiдтримки своїх вимог пiд час проведення переговорiв щодо розробки, укладення чи змiни колективного договору, угоди профспiлки, iншi уповноваженi працiвниками органи можуть проводити в установленому порядку збори, мiтинги, пiкетування, демонстрацiї.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 4 Закону в разi недосягнення згоди щодо колективного договору у спiльному представницькому органi загальнi збори (конференцiя) трудового колективу ухвалюють найбiльш прийнятний проект колективного договору i доручають профспiлцi або iншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його базi провести переговори й укласти затверджений загальними зборами (конференцiєю) колективний договiр вiд iменi трудового колективу з роботодавцем.

Колективний договiр, угода набирають чинностi з дня їхнього пiдписання представниками сторiн або з дня, зазначеного в колективному договорi, угодi.

Пiсля закiнчення строку колективний договiр (угода) є чинним до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо iншого не передбачено договором (угодою).

Колективний договiр, угода зберiгають чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування роботодавця, вiд iменi якого укладено цей договiр, угоду.

Якщо пiдприємство реорганiзоване, колективний договiр зберiгає чиннiсть упродовж строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згоди сторiн.

У разi змiни власника пiдприємства чиннiсть колективного договору зберiгається впродовж строку його чинностi, але не бiльш як один рiк. У цей перiод сторони повиннi розпочати переговори про укладення нового чи змiну або доповнення чинного колективного договору.

У разi лiквiдацiї пiдприємства колективний договiр є чинним упродовж усього.строку проведення лiквiдацiї.

На новоствореному пiдприємствi колективний договiр укладається за iнiцiативою однiєї iз сторiн у.тримiсячний строк пiсля реєстрацiї пiдприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацiю, або пiсля рiшення про заснування пiдприємства, якщо не передбачено його реєстрацiї.

Усiх працюючих, а також щойно прийнятих на пiдприємство працiвникiв роботодавець має ознайомити з колективним договором.

Головний спецiалiст,
Анатолiй ГАЛАЙ

"Праця i зарплата" N 30 (994), 10 серпня 2016