Федерация профсоюзов Одесской области


Про представництво iнтересiв працiвникiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ: У нашому закладi немає профспiлкової органiзацiї й обиратися вона не буде, а в КЗпП зазначено, що представляти iнтереси може iнший уповноважений орган. Що це за орган i як вiн називається?

 

ВIДПОВIДЬ: КЗпП визначено, що представництво iнтересiв працiвникiв у вiдносинах з роботодавцем пiд час укладення колективного договору, розiрвання трудового договору з iнiцiативи роботодавця провадиться профспiлкою або iншим органом, уповноваженим на представництво (вiльно обраним на загальних зборах найманих працiвникiв або уповноваженим трудовим колективом).

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi» (далi - Закон) держава визнає профспiлки повноважними представниками працiвникiв i захисниками їхнiх трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв, спiвпрацює з профспiлками в їхнiй реалiзацiї, сприяє профспiлкам у встановленнi дiлових партнерських взаємовiдносин з роботодавцями та їхнiми об'єднаннями.

Це узгоджується зi ст. 3 Конвенцiї МОП № 135 «Про представникiв працiвникiв», ратифiкованої Україною, якою визначено, що прерогатива на представництво iнтересiв працiвникiв належить професiйним спiлкам.

Профспiлки, їхнi об'єднання представляють i захищають трудовi, соцiально-економiчнi права та iнтереси членiв профспiлок у державних органах та органах мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з роботодавцями, а також з iншими об'єднаннями громадян.

З питань колективних iнтересiв працiвникiв профспiлки, їхнi об'єднання здiйснюють представництво та захист iнтересiв працiвникiв незалежно вiд їхнього членства у профспiлках (ст. 19 Закону).

Зокрема, колективний договiр укладається мiж власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, й первинною профспiлковою органiзацiєю, яка дiє вiдповiдно до свого статуту, а за вiдсутностi - представниками, вiльно обраними на загальних зборах найманих працiвникiв або уповноважених ними органiв, з другого боку (ст. 12 КЗпП).

Законодавством не встановлено вiдповiдного порядку обрання уповноважених на представництво iнтересiв працiвникiв у вiдносинах з роботодавцем, а надано право працiвникам самостiйно визначати умови вибору та дiяльностi уповноваженого органу.

Олена БОБРИК,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 35 (999), 21 вересня 2016 р.