Федерация профсоюзов Одесской области


«Податковi новацiї - 2017» - з адмiнiстрування податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ГУ ДФС У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI

 

В Головному управлiння ДФС у Чернiвецькiй областi повiдомляють, що з 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi».

Законом внесено змiни в частинi адмiнiстрування податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, зокрема: Гранична ставка податку на нерухомiсть - 1,5% за 1 кв.метр (торiк 3%). Ставки на поточний рiк встановлюються рiшеннями рад.

Збережено норму за якою власники житлової нерухомостi, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрiв (для квартири) та/або 500 квадратних метрiв (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рiк за кожен iз вказаних об'єктiв житлової нерухомостi (його частку).

Законом № 1791 установлено, що з 1 сiчня 2017 року до прийняття вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування рiшення про встановлення ставок мiсцевих податкiв i зборiв на 2017 рiк вiдповiдно до Закону № 1791, встановленi таким органом мiсцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, застосовуються з коефiцiєнтом 0,5. Звiльнено вiд оподаткування нерухомiсть у зонi АТО та на лiнiї зiткнення на перiод з 14 квiтня 2014 року та до закiнчення проведення АТО. Доповнено перелiк пiльговикiв:

об’єктами нежитлової нерухомостi державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення та вiдпочинку дiтей, а також дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення i вiдпочинку дiтей, якi знаходяться на балансi пiдприємств, установ та органiзацiй, якi є неприбутковими i внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй

об’єктами нежитлової нерухомостi державних та комунальних центрiв олiмпiйської пiдготовки

об’єктами нежитлової нерухомостi баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки

та об’єктами житлової нерухомостi, якi належать багатодiтним або прийомним сiм’ям, у яких виховується п’ять та бiльше дiтей Пiльги зi сплати податку на нерухомiсть для фiзичних осiб залишаються на рiвнi минулого року: база оподаткування об’єктiв житлової нерухомостi зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно вiд їх кiлькостi - на 60 кв. метрiв;

б) для житлового будинку/будинкiв незалежно вiд їх кiлькостi - на 120 кв. метрiв; в) для рiзних типiв об’єктiв житлової нерухомостi, в тому числi їх часток (у разi одночасного перебування у власностi платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинкiв, у тому числi їх часток), - на180 кв. метрiв.

З 1 сiчня 2017 року пiльги для фiзичних осiб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктiв оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктiв перевищує п’ятикратний розмiр неоподатковуваної площi, встановленої пiдпунктом 266.4.1 (для квартир 60 х 5 = 300 кв.м., для будинкiв 120 х 5 = 600 кв.м; для рiзних типiв 180 х 5 = 900 кв.м.).

об’єкта/об’єктiв оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинг, позичку, використовуються у пiдприємницькiй дiяльностi. Юридичнi особи у 2017 роцi сплачують податок за 2017 рiк, а фiзичнi - за 2016 рiк з застосуванням минулорiчних ставок i пiльг.

Журнал "Налоговое планирование" № 11, 30 ноября 2016 года.
ООО "Центр Бизнес-Сервис"