Федерация профсоюзов Одесской области


Податкова знижка для фiзичних осiб за 2016 рiк PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ КОМIТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛIТИКИ

 

Розпочався новий рiк, i нашим читачам хочеться нагадати, що фiзичнi особи, якi в минулому роцi сплачували зi своєї заробiтної плати податок на доходи фiзичних осiб та здiйснювали деякi визначенi Податковим кодексом України (далi - Кодекс) витрати, у 2017 р. мають право повернути з бюджету певну суму сплаченого податку, що у нашi скрутнi часи зовсiм не буде зайвим.

Поповнити таким чином власний гаманець можна, скориставшись податковою знижкою. Вiдповiдно до пп. 14.1.170 п. 14.1 ст.14 Кодексу податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є пiдприємцями, - це документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв - фiзичних або юридичних осiб упродовж звiтного року, на яку дозволяється зменшити суму його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати, у випадках, визначених ст. 166 Кодексу.

Звичайно, такою знижкою можуть скористатися не всi, хто одержував заробiтну плату та сплачував з неї податок, а лише тi, хто впродовж 2016 р. здiйснив визначенi п. 166.3 ст. 166 Кодексу витрати, зокрема сплачував проценти за iпотечним кредитом, придбавав доступне житло, займався благодiйництвом, сплачував за навчання своє або своїх дiтей, страхував себе та свою родину тощо (перелiк витрат, дозволених включати до складу податкової знижки, наведений у додатку до цiєї статтi). При цьому слiд звернути увагу, що згiдно з Прикiнцевими положеннями Кодексу за пiдсумками 2016 р. податкова знижка на витрати, пов'язанi з лiкуванням, не надається.

Крiм того, Кодексом установлено певнi обмеження на реалiзацiю платниками податку права на податкову знижку, а саме:

- податковою знижкою може скористатися виключно резидент;

- загальна сума податкової знижки платниковi податку у звiтному податковому роцi не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу;

- якщо платник податку не скористався у 2017 р. правом на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного 2016 податкового року, то таке право на наступнi податковi роки не переноситься.

Правом на податкову знижку не можуть скористатися також самозайнятi особи, тобто суб'єкти пiдприємницької дiяльностi та особи, шо провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, з доходiв вiд такої дiяльностi, а також вiйськовослужбовцi, якi одержують не заробiтну плату, а грошове утримання.

Платник податку, який у поточному роцi бажає скористатися правом на податкову знижку за пiдсумками минулого 2016 p., має подати рiчну податкову декларацiю до податкової iнспекцiї за мiсцем своєї податкової адреси (мiсцем реєстрацiї згiдно з паспортним документом) до 31 грудня 2017 р. включно.

Пiдставою для включення платником податку до податкової знижки сум названих витрат є наявнiсть у нього вiдповiдних документiв, що пiдтверджують сплату ним цих сум, наприклад платiжнi та розрахунковi документи, зокрема квитанцiї, фiскальнi або товарнi чеки, прибутковi касовi ордери, копiї договорiв, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i їхнього покупця (отримувача), платiжнi доручення на безготiвкове перерахування коштiв, квитанцiя банку чи вiддiлення зв'язку, довiдка працедавця, який за дорученням платника податку провадив перерахування сум коштiв iз одержуваної ним заробiтної плати тощо. У цих документах обов'язково має бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) i строк їхнього продажу (виконання, надання).

Такi документи не надсилаються (не надаються пiд час подання декларацiї) податковому органу, але пiдлягають зберiганню платником податку впродовж строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевiрки щодо нарахування такої податкової знижки.

Розрахунок податкової знижки та суми до повернення з бюджету платник податку провадить самостiйно в окремому додатку до податкової декларацiї. Форма податкової декларацiї та додаткiв до неї, яку слiд заповнювати для реалiзацiї права на податкову знижку у 2017 p., установлена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.09.2016 р. № 821.

При цьому увагу платникiв слiд звернути на те, що пiд час визначення суми податкової знижки розрахунок провадитиметься не з усiєї нарахованої за звiтний 2016 р. заробiтної плати, а з нарахованої за рiк суми заробiтної плати, зменшеної на суму сплаченого з неї єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування i на суму застосованої податкової соцiальної пiльги (за її наявностi).

Згiдно з п. 179.8 ст. 179 Кодексу сума, що має бути повернута платниковi податку, зараховується на його банкiвський рахунок, вiдкритий у будь-якому комерцiйному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларацiї, впродовж 60 календарних днiв пiсля надходження такої податкової декларацiї. Для своєчасного повернення з бюджету сум ПДФО внаслiдок застосування платниками податку права на податкову знижку доцiльно рекомендувати платникам податку додавати до декларацiї заяву щодо способу повернення їм податку (зарахування на розрахункий рахунок в банку або поштовий переказ).

Кодексом установлено, що для зручностi платникiв податку податковi органи повиннi провадити безоплатнi роз'яснення порядку документального пiдтвердження прав платний податку на податкову знижку та подання податкової декларацiї, в тому числi через проведення вiдповiдних навчає, семiнарiв тощо, забезпечувати безоплатне надання бланкiв рiчних податкових декларацiй, iнших розрахункiв, передбачених Кодексом, за першим запитом платника податку.

У разi виникнення будь-яких питань щодо заповнення податкової декларацiї та/або алгоритму проведення розрахунку, слiд звертатися до вiдповiдних посадових осiб податкової iнспекцiї, якi зобов'язанi надати вичерпне роз'яснення щодо всiх питань, якi виникають у платникiв податкiв.

Перелiк витрат, дозволених
Кодексом до включення
до податкової знижки у 2017 р.
за звiтний 2016 рiк

- Частина суми процентiв, сплачених таким платником податку за користування iпотечним житловим кредитом, що визначається вiдповiдно до ст. 175 Кодексу.

- Сума коштiв або вартiсть майна, переданих платником податку у виглядi пожертвувань або благодiйних внескiв неприбутковим органiзацiям, зареєстрованим в Українi й унесеним до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ на дату передачi таких коштiв i майна, в розмiрi, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звiтного року.

- Сума коштiв, сплачених платником податку на користь закладiв освiти для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення, який не одержує заробiтної плати. Така сума не може перевищувати розмiру доходу, визначеного в абзацi першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (у 2016 p. - 1930 грн), у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний мiсяць навчання впродовж звiтного податкового року.

- Сума витрат платника податку на сплату страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй) та пенсiйних внескiв, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсiйному фонду, банкiвськiй установi за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсiйного забезпечення, за пенсiйним контрактом з недержавним пенсiйним фондом, а також внескiв на банкiвський пенсiйний депозитний рахунок, на пенсiйнi вклади та рахунки учасникiв фондiв банкiвського управлiння як такого платника податку, так i членiв його сiм'ї першого ступеня спорiднення, якi не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних мiсяцiв звiтного податкового року, впродовж яких був чинним договiр страхування):

а) у разi страхування платника податку або за пенсiйним контрактом з недержавним пенсiйним фондом платника податку, або на банкiвський пенсiйний депозитний рахунок, пенсiйний вклад, рахунок учасника фонду банкiвського управлiння чи за їхньою сукупнiстю - суми, визначеної абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (у 2016 р. - 1930 грн);

б) у разi страхування члена сiм'ї платника податку першого ступеня спорiднення або за пенсiйним контрактом з недержавним пенсiйним фондом, або на банкiвський пенсiйний депозитний рахунок, пенсiйний вклад, рахунок учасника фонду банкiвського управлiння на користь такого члена сiм'ї чи за їхньою сукупнiстю - 50% суми, визначеної абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сiм'ї - у 2016 р. - 965 грн (1930 грн х 50%).

- Сума витрат платника податку на оплату допомiжних репродуктивних технологiй згiдно з умовами, встановленими законодавством, але не бiльш нiж третина доходу у виглядi заробiтної плати за звiтний податковий рiк.

- Сума витрат платника податку на оплату вартостi державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

- Сума коштiв, сплачених платником податку у зв'язку iз переобладнанням транспортного засобу, що належить платниковi податку, з використанням у виглядi палива моторного сумiшевого, бiоетанолу, бiодизелю, стиснутого або скрапленого газу, iнших видiв бiопалива.

- Сума витрат платника податку на сплату видаткiв на будiвництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числi на погашення пiльгового iпотечного житлового кредиту, наданого на такi цiлi, та процентiв за ним.

Головний консультант,
Тетяна ДОБРОДIЙ

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.