Федерация профсоюзов Одесской области


Право на дострокову пенсiю PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: У жовтнi 2016 р. мене звiльнили з роботи за скороченням. До пенсiї залишився рiк. Чи буде менi призначено дострокову пенсiю i чи буде враховано час перебування в центрi зайнятостi до страхового стажу?

ВIДПОВIДЬ: Статтю 49 Закону України «Про зайнятiсть населення», яка передбачала достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора року до досягнення пенсiйного вiку, з 1 сiчня 2015 р. iз закону вилучено. Тобто пенсiю Вам буде призначено за досягнення загальновстановленого пенсiйного вiку для чоловiкiв - 60 рокiв (ст. 26 Закону № 1058).

Щодо стажу, то вiдповiдно до ст. 24 Закону № 1058 перiод, упродовж якого особа, яка пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття, одержувала допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу в перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, враховується до страхового стажу. За даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, до страхового стажу буде зараховано перiоди одержання допомоги по безробiттю (крiм одноразової - для здiйснення пiдприємницької дiяльностi). Пiд час обчислення заробiтку, з якого буде визначено розмiр Вашої пенсiї, щомiсяця в перiод одержання такої допомоги буде враховано мiнiмальну заробiтну плату.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.