Федерация профсоюзов Одесской области


Стосовно додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
05.01.2017 N 46/4.1/4.4-ЗВ-17

Департамент з питань працi Державної служби України з питань працi розглянув звернення [...] та повiдомляє.

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України "Про охорону працi" (далi - Закон), охорона працi - це система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на збереження життя, здоров'я i працездатностi людини у процесi трудової дiяльностi.

Згiдно зi ст. 13 Закону роботодавець зобов'язаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi.

З цiєю метою роботодавець забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi через створення вiдповiдних служб, що дiють згiдно з вимогами Типового положення про службу охорони працi, затвердженого наказом Державного комiтету України з нагляду за охороною працi вiд 15.11.2004 N 255, зареєстрованого у Мiн'юстi 01.12.2004 за N 1526/10125 (далi - Типове положення), а також розроблення i затвердження положення, iнструкцiї, iнших актiв з охорони працi, що дiють у межах пiдприємства.

Вiдповiдно до п. 1.2 Типового положення, на основi Типового положення з урахуванням специфiки виробництва та видiв дiяльностi, чисельностi працiвникiв, умов працi та iнших факторiв, роботодавець розробляє i затверджує Положення про службу охорони працi вiдповiдного пiдприємства, визначає основнi завдання, функцiї та права працiвникiв служби охорони працi вiдповiдно до законодавства.

Водночас правовi основи господарської дiяльностi (господарювання) встановлено Господарським кодексом України, пунктом 3 ст. 64 якого визначено, що пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис.

Згiдно з п. 5.5 Типового положення працiвники служби охорони працi не можуть залучатися до виконання функцiй, не передбачених Законом та Типовим положенням.

Вiдповiднi функцiї, покладенi на службу охорони працi, забезпечують виконання обов'язкiв роботодавця щодо створення безпечних i здорових умов працi на робочих мiсцях, виробничих дiльницях, цехах та пiдприємствах загалом.

Згiдно з Довiдником квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженим наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 29.12.2004 N 336 (Випуск 1 "Професiї працiвникiв, що є загальними для всiх видiв економiчної дiяльностi", роздiл I "Професiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв"), iнженер з охорони працi бере участь у розробленнi заходiв щодо запобiгання професiйним захворюванням i нещасним випадкам на виробництвi, полiпшення умов працi, а також надає органiзацiйну допомогу з виконання розроблених заходiв.

Разом iз тим для реалiзацiї комплексних заходiв, направлених на пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, вiдповiдальним за охорону працi на пiдприємствi необхiдно контролювати додержання вимог з питань пожежної, аварiйної безпеки, гiгiєни працi, якi закрiпленi в нормативно-правових актах з охорони працi.

Так, Правила охорони працi пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних машин, затвердженi наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 26.03.2010 N 65, зареєстрованi в Мiн'юстi 19.04.2010 за N 293/17588 (далi - Правила), мiстять ряд вимог, обов'язкових до виконання. У Правилах визначенi вимоги стосовно освiтлення, оптимальних умов мiкроклiмату, ергономiчних характеристик основних елементiв робочого мiсця, рiвнiв шуму, вiбрацiї, електромагнiтного, ультрафiолетового та iнфрачервоного випромiнювання та електростатичного поля, вiдповiдностi виробничих об'єктiв проектнiй документацiї, затвердженiй в установленому порядку, електробезпеки пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних машин. Дотримання зазначених та iнших вимог, що зменшують ризик настання нещасних випадкiв i ситуацiй, якi потенцiйно можуть призвести до погiршення здоров'я чи смертi людини, належить до компетенцiї служби охорони працi.

Для унормування повноважень служб охорони працi на пiдприємствi рекомендується використовувати термiни та поняття, визначенi Нацiональним стандартом України ДСТУ 2293:2014 "Охорона працi. Термiни та визначення основних понять", затвердженим наказом Мiнекономрозвитку України вiд 02.12.2014 N 1429 (далi - Стандарт). Цей Стандарт визначає такi ключовi поняття у сферi охорони працi, як "безпека", "безпечнiсть", "охорона працi", "ризик" тощо. Згiдно зi Стандартом система управлiння охороною працi - це складник загальної системи керування галуззю, об'єднанням пiдприємств, пiдприємством, установою, органiзацiєю, що сприяє запобiганню нещасним випадкам на виробництвi та професiйним захворюванням, установлює полiтику, цiлi охорони працi та способи їх досягнення, охоплює комплекс заходiв, спрямованих на виконання вимог законодавства про охорону працi.

Служба охорони працi на пiдприємствi пiдпорядковується роботодавцю, i вiн несе безпосередню вiдповiдальнiсть за її роботу. Законодавство про охорону працi не мiстить прямої норми щодо заборони сумiщення професiй (посад) спецiалiстами служб охорони працi.

З огляду на вищезазначене питання покладання обов'язкiв на керiвникiв i фахiвцiв служби охорони працi, пов'язаних iз системою управлiння охороною працi на пiдприємствi, вирiшує роботодавець.

Додатково повiдомляємо, що листи центральних органiв виконавчої влади мають лише iнформативний характер i не встановлюють правових норм.

Заступник директора департаменту О. Коновалова