Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо премiювання працiвникiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Яким законодавчим або нормативно-правовим актом України встановлено заборону щодо премiювання працiвникiв за успiшне виконання своїх посадових обов'язкiв ?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi ст. 15 Закону України «Про оплату працi» i ст. 97 КЗпП пiдприємства в колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених чинним законодавством, генеральною та галузевою угодами, встановлюють умови та розмiри оплати працi.

Змiст колективного договору визначається сторонами в межах їхньої компетенцiї, зокрема, щодо нормування й оплати працi, встановлення форми, системи, розмiрiв заробiтної плати (окладiв, тарифних ставок) та iнших видiв трудових виплат, у тому числi премiй (ст. 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди»).

Отже, пiдприємствам надано право самостiйно вирiшувати питання премiювання працiвникiв, зокрема через розробку положення про премiювання (далi - положення), котре, як правило, затверджується як додаток до колективного договору. При цьому, як i колективний договiр, таке положення має бути погоджене з профспiлковим чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а за його вiдсутностi - представниками трудящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом.

Положення може передбачати право керiвника самостiйно чи за погодженням з профспiлковим органом ухвалювати рiшення щодо премiювання (депремiювання) працiвникiв.

У положеннi визначається коло працiвникiв, на яких поширюється чиннiсть премiальної системи, показники, умови, розмiр, термiни, а також порядок нарахування премiй кожнiй категорiї працiвникiв.

Крiм того, в положеннi має бути обумовлено випадки (наприклад, важкий фiнансовий стан пiдприємства, упущення працiвника в роботi, звiльнення з пiдприємства до моменту виплати премiй або закiнчення мiсяця, за який або в якому нараховується премiя, тощо), за яких розмiр премiї зменшується або премiя не виплачується.

З метою уникнення спiрних питань пiд час нарахування та виплати премiї положення має вiдповiдати всiм вимогам нормативних актiв, передусiм мати ознаку формальної визначеностi, тобто давати в тих чи iнших випадках вiдповiдь на питання про наявнiсть чи вiдсутнiсть у працiвника права на премiю та про її розмiр.

Пiд час розробки критерiїв та умов премiювання слiд ураховувати, що премiї, як правило, нараховуються за трудовi успiхи у виконаннi виробничих завдань i функцiй.

Наталiя ҐАВА,
головний спецiалiст;
Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.