Федерация профсоюзов Одесской области


Про порядок обчислення пiльгового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Як застосовувати нову редакцiю Спискiв № 1 i № 2 для працiвникiв, якi вилученi iз цих спискiв, але мають вiдповiдний стаж роботи в шкiдливих та важких умовах працi?

ВIДПОВIДЬ: Пiд час визначення права працiвникiв на пенсiю за вiком на пiльгових умовах застосовуються списки, що були чинними на перiод роботи особи.

Пiд час обчислення стажу роботи iз шкiдливими умовами працi працiвникiв, професiї та посади яких передбаченi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016 р. № 461 (далi - постанова № 461), потрiбно користуватися Порядком застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженим наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мiн'юстi України 01.12.2005 р. за № 1451/11731.

Особливо це стосується тих працiвникiв, якi мають певний стаж роботи, шо дає їм право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, однак у постановi № 461 їхнi професiї чи посади вiдсутнi.

Отже, якщо працiвник, який мав право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах до набрання чинностi постановою № 461 (набрала чинностi з 3 серпня 2016 p.), продовжує працювати за професiєю чи посадою, яку постановою № 461 не зазначено, пiльговий стаж йому зараховується до 2 серпня 2016 р. включно.

Вiдповiдно до пп. 2 п. 2 роздiлу XV Прикiнцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування» окремим категорiям працiвникiв залежно вiд умов працi за результатами атестацiї робочих мiсць можуть призначатися пенсiї за рахунок коштiв пiдприємств та органiзацiй, але не ранiше нiж за п'ять рокiв до досягнення вiку, передбаченого ст. 26 Закону, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.