Федерация профсоюзов Одесской области


Коригування заробiтку PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Працiвником автопiдприємства пiдписано контракт про проходження вiйськової служби в Нацiональнiй гвардiї України строком до закiнчення особливого перiоду. Чи зобов 'язаний роботодавець зберiгати мiсце роботи, посаду i середнiй заробiток працiвниковi та провадити коригування заробiтку в разi пiдвищення посадових окладiв?

ВIДПОВIДЬ: За Законом України «Про Нацiональну гвардiю України» Нацiональна гвардiя України є вiйськовим формуванням з правоохоронними функцiями, що комплектується вiйськовослужбовцями, якi проходять вiйськову службу за контрактом i за призовом.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 119 КЗпП (iз змiнами, внесеними Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1769-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення порядку проходження вiйськової служби») за працiвниками, прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi через укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, де вони працювали на час призову.

Щодо коригування заробiтку в разi пiдвищення посадових окладiв на пiдприємствi, то п. 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 передбачено, що в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, який установлено працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у працiвника до пiдвищення.

Якщо пiдвищення тарифних ставок й окладiв вiдбулося в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгався середнiй заробiток (у тому числi працiвникам, прийнятим на вiйськову службу за контрактом на особливий перiод), за цим заробiтком провадяться нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Головний спецiалiст,
Iнна ФЕДОРОВА

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.