Федерация профсоюзов Одесской области


Вiдображення сум зарплати в податковому розрахунку PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Вiддiл органiзацiї роботи ДПI у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ 1: Як вiдображати в податковому розрахунку за формою № 1ДФ результати перерахунку податку з доходiв фiзичних осiб та податкової соцiальної пiльги?

 

ВIДПОВIДЬ 1: Порядок проведення перерахунку сум доходiв та наданих податкових соцiальних пiльг визначено п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Згiдно з пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Кодексу роботодавець платника податку зобов'язаний провести, в тому числi за мiсцем застосування податкової соцiальної пiльги (далi - ПСП), перерахунок суми доходiв, нарахованих такому платниковi податку у виглядi заробiтної плати, а також суми наданої ПСП, а саме:

за наслiдками кожного звiтного податкового року пiд час нарахування заробiтної плати за останнiй мiсяць звiтного року;

пiд час проведення розрахунку за останнiй мiсяць застосування ПСП у разi змiни мiсця її застосування за самостiйним рiшенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Кодексу (обмеження щодо застосування ПСП);

пiд час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудовi вiдносини з таким роботодавцем.

За пiдпунктом 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу роботодавець та/або податковий агент має право провести перерахунок сум нарахованих доходiв, утриманого податку за будь-який перiод та в будь-яких випадках для визначення правильностi оподаткування, незалежно вiд того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

Результати рiчного перерахунку сум доходiв, нарахованих платниковi податку у виглядi заробiтної плати, а також сум наданих ПСП вiдображаються працедавцем у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Якщо внаслiдок перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (пiсля його оподаткування) за вiдповiдний мiсяць, а в разi недостатностi суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходiв наступних мiсяцiв, до повного погашення суми такої недоплати.

При цьому, якщо внаслiдок перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов'язання платника податку за вiдповiдний мiсяць, а за недостатностi такої суми - зменшується сума податкових зобов'язань наступних податкових перiодiв, до повного повернення суми такої переплати.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку затверджено наказом Мiнфiну України вiд 13.01.2015 р. № 4 (далi - Порядок).

Роздiлом III Порядку передбачено, що податковий розрахунок за формою № 1 ДФ заповнюється так:

у рядках 3 i 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за вiдповiдний звiтний перiод з урахуванням донарахованої суми;

у рядках 4 i 4а проставляється сума податку на доходи фiзичних осiб з урахуванням суми недоплати/переплати.

Проведення коригувань реквiзитiв податкового розрахунку проводиться вiдповiдно до роздiлу IV Порядку.

Результати рiчного перерахунку сум доходiв, нарахованих платниковi податку у виглядi заробiтної плати, а також сум наданих ПСП потрiбно вiдобразити в податковому розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал звiтного року.

Водночас податковий агент має право провести перерахунок сум доходiв, нарахованих платниковi податку у виглядi заробiтної плати, а також сум наданих ПСП за будь-який перiод та вiдобразити результати такого перерахунку в податковому розрахунку за формою № 1ДФ у кварталi, в якому проведено такий перерахунок.

ПИТАННЯ 2: Як вiдображаються суми iндексацiї зарплати за попереднi податковi перiоди в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд час проведення рiчних перерахункiв?

ВIДПОВIДЬ 2: Порядок обкладення доходiв фiзичних осiб податком на доходи фiзичних осiб регулюється роздiлом IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс), за пiдпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченi) платниковi податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту).

Якщо платник податку одержує доходи у виглядi заробiтної плати за перiод її збереження згiдно iз законодавством, у тому числi за час вiдпустки або хвороби, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на застосування податкової соцiальної пiльги, та в iнших випадках їхнього оподаткування, такi доходи (їхня частина) вiдносяться до вiдповiдних податкових перiодiв їхнього нарахування (абзац третiй пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу).

Дохiд, одержаний платником податку у виглядi iндексацiї заробiтної плати, не пiдпадає пiд чиннiсть пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, тому оподаткування такого доходу проводиться у вiдповiдному податковому перiодi, в якому вiдбувається таке нарахування (виплата).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Водночас згiдно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, якi вiдповiдно до Кодексу мають статус податкових агентiв, зобов'язанi, зокрема, подавати у строки, установленi Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за мiсцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разi нарахування сум названих доходiв платниковi податку податковим агентом упродовж звiтного перiоду.

Вiдповiдно до Довiдника ознак доходiв, наведеного в додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 13.01.2015 р. № 4, доходи у виглядi заробiтної плати, включаючи iндексацiю, нарахованi (виплаченi) платниковi податку, зазначаються в податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «101».

Ураховуючи викладене, суми iндексацiї заробiтної плати, зокрема за попереднi перiоди, вiдображаються в податковому розрахунку за формою № 1ДФ у тому кварталi, в якому проводиться таке нарахування (виплата).

Заступник начальника вiддiлу,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017