Федерация профсоюзов Одесской области


Припинення трудового договору за угодою сторiн PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Яка має бути форма домовленостi в разi звiльнення за угодою сторiн?

Чи має право власник або уповноважений ним орган чи працiвник анулювати домовленiсть про звiльнення за угодою сторiн?

Чи має право працiвник подати власниковi або уповноваженому ним органу заяву-пропозицiю щодо його звiльнення за угодою сторiн у перiод вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП пiдставою припинення трудового договору є угода сторiн.

Законодавством не встановлено вiдповiдного порядку або термiнiв припинення трудового договору за угодою сторiн. У кожному конкретному випадку вони визначаються окремо.

Угода про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП укладається мiж працiвником та власником або уповноваженим ним органом.

За пунктом 8 постанови пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв» у разi домовленостi мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторiн) договiр припиняється у строк, визначений сторонами.

Таким чином, пропозицiя (iнiцiатива) щодо припинення трудового договору за названою пiдставою може бути як вiд працiвника, так i вiд керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу.

Порядок та строки припинення трудового договору за угодою сторiн встановлюються працiвником i власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

Останнiй робочий день працiвника визначається сторонами за взаємної згоди. Анулювання такої домовленостi може бути лише в разi взаємноїй згоди власника або уповноваженого ним органу i працiвника.

Як правило, звiльнення за угодою сторiн застосовується як пiдстава припинення трудових правовiдносин у тому разi, коли нi одна iз сторiн трудового договору не мають iнших пiдстав для розiрвання трудового договору, передбачених законодавством.

Працiвник не може бути звiльнений за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторiн, якщо одна зi сторiн не надає згоди на припинення трудового договору за цiєю пiдставою або не було досягнуто домовленостi щодо дати такого звiльнення. В такому разi трудовий договiр може бути припинений з iнших пiдстав, передбачених КЗпП.

Форма домовленостi (угоди сторiн) про звiльнення за цiєю пiдставою не визначена, а це означає, що пропозицiя (iнiцiатива) i сама угода сторiн про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП можуть бути в письмовiй або уснiй формi.

Ураховуючи, що трудовий договiр укладається, як правило, в письмовiй формi (ст. 24 КЗпП), процедуру оформлення припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП доцiльно також оформляти в письмовiй формi.

За цiєю пiдставою може бути припинений як строковий трудовий договiр до закiнчення його строку, так i трудовий договiр, укладений на невизначений строк.

Припинення трудових правовiдносин незалежно вiд форми трудового договору допускається за досягнення домовленостi мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом у будь-який час й у строк, визначений сторонами.

Як правило, працiвник iнiцiює припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП через подання власниковi або уповноваженому ним органу заяви з конкретними пропозицiями щодо такого звiльнення. Якщо така пропозицiя влаштовує власника або уповноважений ним орган, вiн видає вiдповiдний наказ (розпорядження) про таке звiльнення.

У наказi (розпорядженнi) та трудовiй книжцi працiвника зазначаються пiдстава звiльнення за угодою сторiн з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП i ранiше домовлена дата звiльнення.

Заяву про звiльнення за угодою сторiн працiвник має право подавати як у перiод роботи, так i пiд час своєї вiдсутностi на роботi, в тому числi в перiод вiдпустки.

Як працiвник, так i власник або уповноважений ним орган, до ухвалення рiшення про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (угода сторiн) у кожному конкретному випадку мають ураховувати всi правовi наслiдки, якi вони набудуть у разi такого розiрвання трудового договору.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р.