Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо затримання розрахунку пiд час звiльнення працiвника PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи вважається затриманням повного розрахунку пiд час припинення трудового договору, укладеного мiж працiвником i пiдприємством, невиплата пiдприємством iндексацiї та порушення строкiв виплати зарплати? Як обчислюється середня зарплата, що виплачується за затримання розрахунку?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 116 КЗпП пiд час звiльнення працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. Якщо працiвник у день звiльнення не працював, то такi суми мають бути виплаченi не пiзнiше вiд наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок.

Цiєю статтею не визначено конкретний перелiк виплат, якi мають бути виданi працiвниковi, а зазначено, що пiдприємство має забезпечити виплату «всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї».

Повний розрахунок пiд час звiльнення - це виплата заробiтної плати належної працiвниковi до дня звiльнення (включаючи цей день, адже вiн є останнiм робочим днем), iндексацiї, компенсацiї за несвоєчасну виплату заробiтної плати та за всi днi невикористаних вiдпусток тощо.

Згiдно зi ст. 117 КЗпП у разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у строки за вiдсутностi спору про їхнiй розмiр, пiдприємство, установа, органiзацiя має виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримання до дня фактичного розрахунку.

Положення КЗпП є обов'язковим для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi.

Середня заробiтна плата, яка виплачується працiвниковi за затримання розрахунку, обчислюється з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), виходячи з виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують мiсяцю звiльнення.

Порядком не передбачено, що розрахунковi мiсяцi мають бути повнiстю вiдпрацьованi. Якщо впродовж розрахункового перiоду вiдпрацьовано хоча б один день, обчислення середньої заробiтної плати провадитиметься виходячи iз заробiтної плати, нарахованої за цей день.

Виплати, якi враховуються для обчислення середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження (в тому числi за час вимушеного прогулу), зазначенi п. 3 Порядку. До таких виплат належать: тарифна ставка (оклад), доплати i надбавки, премiї постiйного характеру, iндексацiя тощо.

Виплати, якi не враховуються для обчислення середньої заробiтної плати у всiх випадках її збереження, в тому числi для оплати затриманя розрахунку, визначенi п. 4 Порядку.

У пунктi 8 Порядку зазначено, що нарахування виплат, якi обчислюються iз середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi роботи, провадяться множенням середньоденного заробiтку на число робочих днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком. Середньоденна заробiтна плата обчислюється дiленням заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi впродовж двох мiсяцiв робочi днi на число вiдпрацьованих робочих днiв.

Олена КОЦУРАК,
головний спецiалiст;
Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р