Федерация профсоюзов Одесской области


Матерiальна допомога працiвникам: важливi акценти для роботодавця PDF Печать E-mail

 

З 1 сiчня 2017 р. внесено певнi змiни до роздiлу IV Податкового кодексу України (далi - Кодекс). Зосередимось на новацiях щодо матерiальної допомоги.

Нецiльова благодiйна, в тому числi матерiальна допомога

Як i ранiше, за пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецiльової благодiйної допомоги, в тому числi матерiальної, що надається впродовж звiтного податкового року сукупно в розмiрi, що не перевищує мiсячного прожиткового мiнiмуму, чинного для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. У 2017 р. ця сума становить 2240 грн. Якщо фактично надана сума матерiальної допомоги перевищує встановлене обмеження, то сума перевищеня пiдлягає оподаткуванню.

Якщо допомога надається в негрошовiй формi, то базою утримання ПДФО є сума перевищення вартостi допомоги над сумою 2240 грн, збiльшена на натуральний коефiцiєнт. Натуральний коефiцiєнт обчислюється за формулою:

К =100 : (100 - Сп),

де К - коефiцiєнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходiв на момент їхнього нарахування.

Значення коефiцiєнта в 2017 р. - 1,21951.

Вiйськовий збiр при цьому утримується iз суми перевищення вартостi допомоги над сумою 2240 грн без збiльшення на такий коефiцiєнт.

Роботодавець, що надає працiвниковi матерiальну допомогу одноразового характеру, зазначає вiдомостi про наданi суми нецiльової благодiйної допомоги у формi № 1ДФ так:

- за кодом «169» - у межах 2240 грн;

- за кодом «126» - як додаткове благо - в частинi перевищення з утриманням ПДФО.

Є роз'яснення територiальних органiв ДФС України, наприклад, лист ГУ ДФСУ у м. Києвi вiд 25.02.2016 р. № 4186/10/26-15-12-04-12, де рекомендовано вiдображати суму перевищення нецiльової благодiйної допомоги у формi № 1 ДФ пiд ознакою доходу «127».

Як i ранiше, нецiльова матерiальна допомога може надаватися як працiвникам, так i стороннiм фiзичним особам, що не перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством. Отже, громадянин може одержати таку допомогу вiд кiлькох податкових агентiв.

Нагадаємо про обов'язок фiзичної особи, одержувача допомоги вiд кiлькох податкових агентiв. Якщо сума одержаної нецiльової благодiйної допомоги впродовж звiтного податкового року перевищує її граничний розмiр, платник податку зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю i сплатити ПДФО iз суми перевищення (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу).

Вiдповiдно до п. 3.31 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 р. № 5, матерiальна допомога одноразового характеру, що надається пiдприємством окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей тощо, не належить до фонду оплати працi. Аналогiчно, вiдповiдно до п. 14 Перелiку видiв виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 (далi - Перелiк № 1170), матерiальна допомога одноразового характеру, що надається окремим працiвникам, не є базою для нарахування єдиного внеску в розмiрi 22%.

Одноразова матерiальна допомога включається до витрат у повному об'ємi i пiд час заповнення декларацiї з податку на прибуток коригування не передбаченi.

Приклад. Колективним договором пiдприємства визначено, що пiдприємство може надавати одноразову матерiальну допомога за сiмейними обставинами, на оздоровлення, поховання родичiв 1 ступеня спорiдненостi.

У сiчнi працiвниця складу (посадовий оклад 4500 грн) написала заяву на одноразову матерiальну допомогу на оздоровлення дитини. Працiвницi видiлена одноразова матерiальна допомога в сумi 2240 грн.

На рахунках бухгалтерського облiку операцiї вiдобразяться так:

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Нараховано зарплату за жовтень

4500,00

93 «Витрати на збут»

661 «Розрахунки за заробiтною платою»

Нараховано єдиний внесок 4500 грн х 22%

990,00

93 «Витрати на збут»

651 «За розрахунками iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування»

Утримано ПДФО 4500 грн х 18%

810,00

661 «Розрахунки за заробiтною платою»

641 «Розрахунки за податками та платежами»

Утримано вiйськовий збiр 4500 грн х 1,5%

67,50

661 «Розрахунки за заробiтною платою»

642 «Розрахунки за обов'язковими платежами, вiйськовим збором»

Нараховано одноразову матерiальну допомогу на оздоровлення

2240,00

94 «Iншi операцiйнi витрати»

663 «Розрахунки за iншими виплатами»

Допомога на лiкування та
медичне обслуговування

З 1 сiчня 2017 р, змiнено пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу. Вiдтепер до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти чи вартiсть майна (послуг), що надаються як допомога на лiкування та медичне обслуговування не тiльки платника податку, але й членiв сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення або дитини, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням платника податку.

Згiдно з пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, чоловiк або дружина, дiти, в тому числi усиновленi. Iншi члени сiм'ї фiзичної особи вважаються такими, що мають другий ступiнь спорiднення.

Пiд лiкуванням та медичною допомогою мається на увазi в тому числi, але не виключно, придбання лiкiв, донорських компонентiв, протезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного призначення для iндивiдуального користування iнвалiдiв за рахунок коштiв благодiйної органiзацiї або його роботодавця за наявностi вiдповiдних пiдтвердних документiв, крiм витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соцiального медичного страхування.

Без змiн, але актуальним є документальне пiдтвердження цiльового напрямку надання цiльових коштiв. З огляду на роз'яснення в базi «ЗIР» (103.02) такими є документи, що пiдтверджують потребу фiзичної особи - платника податку в лiкуваннi та медичному обслуговуваннi (зокрема, наявнiсть та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологiчного стану платника податку); документи про надання послуг, що iдентифiкують постачальника послуг i платника податку, якому надаються послуги, обсяги й вартiсть таких послуг: договори, платiжнi та розрахунковi документи, акти надання послуг; iншi вiдповiднi документи залежно вiд потреби лiкування.

Слiд зауважити, що Кодекс не визначає вiдмiнностей в обкладеннi ПДФО та вiйськовим збором сум допомоги для оплати вартостi таких послуг в Українi або за кордоном. Так, вiдповiдно до ст. 36 Закону України вiд 19.11.92 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» громадяни України можуть направлятися для лiкування за кордон за потреби надання того чи iншого виду медичної допомоги хворому та неможливостi її надання в закладах охорони здоров'я України (роз'яснення в листi ДФС України вiд 19.08.2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо матерiальної допомоги разового характеру, що надається окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання».

За пiдпунктом 1.7 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу звiльняються вiд обкладення вiйськовим збором доходи, що згiдно з роздiлом IV не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичних осiб (не пiдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крiм доходiв, зазначених пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ст. 165 Кодексу. Таким чином вiйськовий збiр на таку виплату не нараховується, не нараховується також i єдиний внесок.

У формi № 1ДФ така допомога на лiкування вiдображається за кодом «143».

Компенсацiя працiвниковi
витрат на лiкування

Ситуацiя з оподаткуванням аналогiчна до викладеної, тобто залежить вiд наявностi пiдтвердних документiв.

У разi компенсацiї вартостi лiкування за наявностi медичного висновку лiкаря, рахунку на оплату лiкування, договору на лiкування, розрахункових та iнших документiв така компенсацiя не оподатковується. У формi № 1ДФ така виплата зазначається за кодом «143».

Якщо працiвник не подав пiдтвердних документiв, така допомога обкладатиметься ПДФО як додаткове благо. Вiдповiдно утримується i 1,5% вiйськового збору. У звiтностi за формою № 1ДФ така виплата вiдображається за кодом «126».

Приклад. Працiвник основного виробництва захворiв i для лiкування потрiбнi вартiснi лiки. У колективному договорi затверджено, що пiдприємство може надавати допомогу на лiкування та медичне обслуговування. В кожному окремому випадку сума визначається вiдповiдно до пiдтвердних документiв. Працiвник написав заяву з проханням видiлити допомогу на лiкування та медичне обслуговування й надав чеки на лiки на суму 40000 грн i виписку з iсторiї хвороби, де зазначено, якi лiки призначенi хворому. Листок непрацездатностi ще не закритий.

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Нарахована допомога на лiкування та медичне обслуговування вiдповiдно до пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу

40000,00

94 «Iншi операцiйнi витрати»

663 «Розрахунки за iншими виплатами»

Цiльова благодiйна допомога

Вiдповiдно до пп. «а» пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу цiльова благодiйна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фiзичними особами в будь-якiй сумi (вартостi) закладу охорони здоров'я для компенсацiї вартостi платних послуг з лiкування. До таких платних послуг у тому числi належить придбання лiкiв (донорських компонентiв, протезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного призначення для iндивiдуального користування iнвалiдiв) у розмiрах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соцiального медичного страхування. Звертаємо увагу на коло осiб, яким може надаватися така матерiальна допомога: працiвниковi або членам його сiм'ї першого ступеня спорiднення.

Слiд зауважити, що така цiльова благодiйна допомога не може спрямовуватися на оплату витрат на косметичне лiкування або косметичну хiрургiю (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолiкування та гелiотерапiю, не пов'язанi з хронiчними захворюваннями, лiкування та протезування зубiв з використанням дорогоцiнних металiв, гальванопластики та порцеляни, аборти (крiм абортiв, якi проводяться за медичними показаннями, або якщо вагiтнiсть стала наслiдком зґвалтування), операцiї з перемiни статi; лiкування венеричних захворювань (крiм СНIДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лiкування тютюнової чи алкогольної залежностi; придбання лiкiв, медичних засобiв та пристосувань, якi не включенi до Перелiку життєво необхiдних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2009 р. № 333 «Деякi питання державного регулювання цiн на лiкарськi засоби i вироби медичного призначення». У формi № 1 ДФ така матерiальна допомога вiдображається за кодом «169».

Вiдповiдно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, чоловiк або дружина, дiти, у тому числi усиновленi. Iншi члени сiм'ї фiзичної особи вважаються такими, що мають другий ступiнь спорiднення. Для оподаткування надзвичайно важливо мати такi пiдтверднi документи: медичнi висновки, що пiдтверджують потребу фiзичної особи в лiкуваннi та медичному обслуговуваннi (зокрема, наявнiсть i характеристики хвороби), договiр з медичним закладом, платiжнi й розрахунковi документи, акти надання послуг тощо. За наявностi таких документiв матерiальна допомога не обкладається ПДФО, вiйськовим збором та єдиним внеском. Але за їхньої вiдсутностi матерiальна допомога пiдлягає оподаткуванню в загальному порядку: ПДФО - 18%, вiйськовий збiр - 1,5%.

У разi вiдсутностi пiдтвердних документiв така допомога розглядається як додаткове благо i у звiтi за формою № 1ДФ вiдображається за кодом «126».

За Перелiком № 1170 витрати на оплату послуг з лiкування працiвникiв на користь медичних закладiв не є базою для нарахування єдиного внеску.

Допомога на поховання

Вiдповiдно до пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включаються до сукупного доходу кошти або вартiсть майна (послуг), що надаються, в тому числi роботодавцем померлого платника податку за його останнiм мiсцем роботи (у тому числi перед виходом на пенсiю), в розмiрi, що не перевищує подвiйний розмiр суми, визначеної абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу. У 2017 р. така сума становить 4480 грн (2240 грн х 2). Сума перевищення за її наявностi остаточно оподатковується пiд час її нарахування (виплати, надання) i у формi № 1 ДФ вiдображається така сума за кодом «146». Iз такої суми не утримується вiйськовий збiр в розмiрi 1,5%, така сума не обкладається єдиним внеском.

Приклад. За заявою родичiв надана допомога на поховання працiвника пiдприємства:

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Нараховано допомогу на поховання працiвника вiдповiдно до пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Кодексу

4480,00

94 «Iншi операцiйнi витрати»

663 «Розрахунки за iншими виплатами»

Незалежнi експерти з бухгалтерського облiку
та оподаткування Олена ГАБРУК
та Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р.