Федерация профсоюзов Одесской области


Про встановлення розмiру добових витрат PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи встановлено мiнiмальний розмiр добових для працiвникiв пiдприємств, що не фiнансуються за рахунок бюджету?

Чи не буде порушенням, якщо роботодавець установить розмiр добових у внутрiшньому документi (наказi, розпорядженнi) про вiдрядження або в наказi про направлення працiвника у вiдрядження в сумi меншiй, нiж мiнiмальний розмiр згiдно з додатком 1 до постанови Кабмiну № 98?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 121 КЗпП працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв'язку з службовими вiдрядженнями.

Працiвникам, якi направляються у вiдрядження, виплачуються: добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїзду до мiсця призначення i назад та витрати за найм жилого примiщення в порядку й розмiрах, установлюваних законодавством.

Пiдприємства згiдно зi ст. 15 Закону України «Про оплату працi» самостiйно встановлюють у колективному договорi форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.

Граничнi норми добових витрат у межах України для пiдприємств госпрозрахункової сфери вiдповiдно до абзацу четвертого пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) установленi в розмiрi не бiльш як 0,1 мiнiмальної заробiтної плати, чинної на 1 сiчня звiтного податкового року, в розрахунку на добу.

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди» в колективному договорi встановлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин, зокрема, щодо встановлення гарантiй i компенсацiй (у тому числi пiд час направлення працiвникiв у службовi вiдрядження).

Розмiр добових витрат для пiдприємств, установ та органiзацiй, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначено додатком 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.02.2011 р. № 98. Для вiдряджень у межах України - 30 грн.

Положення Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (зi змiнами i доповненнями), якi є обов'язковими для пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштiв, приведенi у вiдповiднiсть до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу та набрали чинностi з 1 квiтня 2011 р.

За статтею 12 Закону України «Про оплату працi» гарантiї та компенсацiї працiвникам вразi службових вiдряджень є мiнiмальними державними гарантiями.

Ураховуючи викладене, розмiр добових витрат не може бути нижчим, нiж встановлено названою постановою.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р