Федерация профсоюзов Одесской области


Оплата працi в разi перемiщення працiвника PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Водiй автотранспортного засобу тоннажнiстю 7-10 г тимчасово виконує роботу на автомобiлi тоннажнiстю 1,5-3 т. Почасовi тарифнi ставки на автотранспортнi засоби рiзнi. При цьому може змiнюватися графiк роботи, наприклад, з п'ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями на змiнний графiк роботи. Чи вважається це перемiщенням з оплатою працi за ч. 2 ст. 114 КЗпП або переведенням з оплатою працi за ст. 104 КЗпП?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 2 ст. 32 КЗпП не вважається переведенням на iншу роботу i не потребує згоди працiвника перемiщення його на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї на iнше робоче мiсце, в iнший структурний пiдроздiл у тiй самiй мiсцевостi, доручення роботи на iншому механiзмi або агрегатi в межах спецiальностi, квалiфiкацiї чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

Тобто, роботодавцю надано право проводити перемiщення працiвникiв без їхньої згоди в рамках того самого пiдприємства на iнше робоче мiсце, в iнший структурний пiдроздiл, доручати роботу в межах спецiальностi та квалiфiкацiї, обумовлених трудовим договором.

Якщо в результатi такого перемiщення зменшується заробiток працiвникiв з незалежних вiд них причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробiтку впродовж двох мiсяцiв з дня перемiщення (ч. 2 ст. 114 КЗпП).

Отже, в разi перемiщення працiвника йому мають нарахувати заробiтну плату на новому робочому мiсцi не нижчу вiд середньої заробiтної плати за попереднiм робочим мiсцем, або провести доплату до її рiвня.

Частиною 1 ст. 104 КЗпП визначено, що в разi виконання робiт рiзної квалiфiкацiї праця почасових робiтникiв, а також службовцiв оплачується за роботою вищої квалiфiкацiї.

Ця норма законодавства стосується поширеної практики доручати одному й тому самому працiвниковi виконувати не лише роботи, що належать до рiзної квалiфiкацiї, а й робiт рiзної спецiальностi. Якщо працiвник виконує роботи рiзної спецiальностi, як правило, не враховується час виконання однiєї та iншої роботи, а оплата працi проводиться за бiльш високооплачуваною роботою.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р.