Федерация профсоюзов Одесской области


Додержання законодавства про працю PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Якщо працiвника незаконно звiльнили, який є порядок щодо захисту його трудових прав i чим це врегульовано? Чи є обмеження строкiв для захисту цих прав i чи можна їх поновити, якщо вони пропущенi?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 221 КЗпП трудовi спори розглядаються комiсiями по трудових спорах та районними, районними в мiстi, мiськими чи мiськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорiв, що виникають мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно вiд форми трудового договору.

Установлений порядок розгляду трудових спорiв не поширюється на спори про дострокове звiльнення вiд виборної платної посади членiв громадських та iнших об'єднань громадян за рiшенням органiв, що їх обрали.

За статтями 223-227 КЗпП комiсiя по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу пiдприємства, установи, органiзацiї з числом працюючих не менш як 15 осiб.

Порядок обрання, чисельнiсть, склад i строк повноважень комiсiї визначаються загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу пiдприємства, установи, органiзацiї. При цьому число робiтникiв у складi комiсiї по трудових спорах пiдприємства має бути не менш як половина її складу.

Комiсiя по трудових спорах обирає iз свого складу голову, його заступникiв i секретаря комiсiї.

За рiшенням загальних зборiв (конференцiї) трудового колективу пiдприємства, установи, органiзацiї можуть бути створенi комiсiїпо трудових спорах у цехах та iнших аналогiчних пiдроздiлах. Цi комiсiї обираються колективами пiдроздiлiв i дiють на тих самих пiдставах, що й комiсiї по трудових спорах пiдприємств, установ, органiзацiй.

У комiсiях по трудових спорах пiдроздiлiв можуть розглядатися трудовi спори в межах повноважень цих пiдроздiлiв.

Органiзацiйно-технiчне забезпечення комiсiї по трудових спорах (надання обладнаного примiщення, друкарської та iншої технiки, потрiбної лiтератури, органiзацiя дiловодства, облiк та зберiгання заяв працiвникiв i справ, пiдготовка та видавання копiй рiшень тощо) проводиться власником або уповноваженим ним органом.

Комiсiя по трудових спорах пiдприємства, установи, органiзацiї є обов'язковим первинним органом з розгляду трудових спорiв, що виникають на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, за винятком спорiв, зазначених ст. 222, 232 КЗпП, має печатку встановленого зразка.

Трудовий спiр пiдлягає розглядовi в комiсiї по трудових спорах, якщо працiвник самостiйно або з участю профспiлкової органiзацiї, що представляє його iнтереси, не врегулював розбiжностi пiд час безпосереднiх переговорiв з власником або уповноваженим ним органом.

Працiвник може звернутися до комiсiї по трудових спорах у тримiсячний строк з дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення свого права, а в спорах про виплату належної йому заробiтної плати - без обмеження будь-яким строком.

Якщо працiвник пропустив з поважних причин установлений строк, комiсiя по трудових спорах може його поновити.

Заява працiвника, що надiйшла до комiсiї, пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї.

Комiсiя по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спiр у десятиденний строк з дня подавання заяви. Спори повиннi розглядатися у присутностi працiвника, який подав заяву, представникiв власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за вiдсутностi працiвника допускається лише за його письмової заяви. На бажання працiвника пiд час розгляду спору вiд його iменi може виступати представник профспiлкового органу або за вибором працiвника iнша особа, в тому числi адвокат.

У разi нез'явлення працiвника або його представника на засiдання комiсiї розглядання заяви вiдкладається до наступного засiдання. У разi повторного нез'явлення працiвника без поважних причин комiсiя може винести рiшення про зняття цiєї заяви з розгляду, що не позбавляє працiвника права подати заяву знову в межах тримiсячного строку з дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення свого права.

Комiсiя по трудових спорах має право викликати на засiдання свiдкiв, доручати спецiалiстам проведення технiчних, бухгалтерських та iнших перевiрок, вимагати вiд власника або уповноваженого ним органу потрiбнi розрахунки та документи.

Засiдання комiсiї по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менш нiж двi третини обраних до її складу членiв.

Працiвник i власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований вiдвiд будь-якому члену комiсiї. Питання про вiдвiд вирiшується бiльшiстю голосiв членiв комiсiї, присутнiх на засiданнi. Член комiсiї, якому заявлено вiдвiд, не бере участi у вирiшеннi цього питання.

На засiданнi комiсiї ведеться протокол, який пiдписується головою або його заступником i секретарем.

Згiдно зi ст. 229 та 230 КЗпП рiшення комiсiї по трудових спорах пiдлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк пiсля закiнчення 10 днiв, передбачених на його оскарження (ст. 228), за винятком випадкiв, передбачених ч. 5 ст. 235 КЗпП.

У разi невиконання власником або уповноваженим ним органом рiшення комiсiї по трудових спорах у встановлений строк (ст. 229) комiсiя по трудових спорах пiдприємства, установи, органiзацiї видає працiвниковi посвiдчення, що має силу виконавчого листа, де зазначається найменування органу, який винiс рiшення щодо трудового спору, дата прийняття i видавання та номер рiшення, прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса стягувача, найменування й адреса боржника, номери його рахункiв у банках, рiшення по сутi спору, строк пред'явлення посвiдчення до виконання. Посвiдчення засвiдчується пiдписом голови або його заступника та печаткою комiсiї по трудових спорах пiдприємства, установи, органiзацiї.

Посвiдчення не видається, якщо працiвник чи власник або уповноважений ним орган звернувся у встановлений ст. 228 строк iз заявою про вирiшення трудового спору до районного; районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду.

На пiдставi посвiдчення, пред'явленого не пiзнiше вiд тримiсячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний чи приватний виконавець виконує рiшення комiсiї по трудових спорах у примусовому порядку.

Вiдповiдно до ст. 231 КЗпП у районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах розглядаються трудовi спори за заявами працiвника чи власника або уповноваженого ним органу, якщо вони не згоднi з рiшенням комiсiї по трудових спорах пiдприємства, установи, органiзацiї (пiдроздiлу).

Крiм того, безпосередньо в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах розглядаються трудовi спори за заявами:

працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, де комiсiї по трудових спорах не обираються;

працiвникiв про поновлення на роботi незалежно вiд пiдстав припинення трудового договору, змiну дати i формулювання причини звiльнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорiв працiвникiв, зазначених ч. 3 ст. 221 i 222 КЗпП;

керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї (фiлiалу, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроздiлу), його заступникiв, головного бухгалтера пiдприємства, установи, органiзацiї, його заступникiв, а також службових осiб органiв доходiв i зборiв, яким присвоєно спецiальнi звання, i службових осiб центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах державного фiнансового контролю та контролю за цiнами; керiвних працiвникiв, якi обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами мiсцевого самоврядування, а також громадськими органiзацiями та iншими об'єднаннями громадян, з питань звiльнення, змiни дати i формулювання причини звiльнення, переведення на iншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу i накладання дисциплiнарних стягнень, за винятком спорiв працiвникiв, зазначених ч. 3 ст. 221 i 222 КЗпП;

власника або уповноваженого ним органу про вiдшкодування працiвниками матерiальної шкоди, заподiяної пiдприємству, установi, органiзацiї;

працiвникiв з питання застосування законодавства про працю, яке вiдповiдно до чинного законодавства попередньо було вирiшено власником або уповноваженим ним органом i виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) пiдприємства, установи, органiзацiї (пiдроздiлу) в межах наданих їм прав;

працiвникiв про оформлення трудових вiдносин у разi виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення перiоду такої роботи.

Безпосередньо в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах розглядаються також спори про вiдмову в прийняттi на роботу:

працiвникiв, запрошених на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї;

молодих спецiалiстiв, якi закiнчили вищий навчальний заклад i в установленому порядку направленi на роботу на пiдприємство, в установу, органiзацiю;

вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв або дитину-iнвалiда, одиноких матерiв (батькiв) - за наявностi дитини вiком до 14 рокiв;

виборних працiвникiв пiсля закiнчення строку повноважень;

працiвникiв, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

iнших осiб, з якими власник або уповноважений ним орган вiдповiдно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договiр (ст. 232 КЗпП).

За статтею 233 КЗпП працiвник може звернутися iз заявою про вирiшення трудового спору безпосередньо до районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду в тримiсячний строк з дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення свого права, а у справах про звiльнення - в мiсячний строк з дня вручення копiїнака-зу про звiльнення або з дня видачi трудової книжки.

У разi порушення законодавства про оплату працi працiвник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробiтної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працiвника матерiальної шкоди, заподiяної пiдприємству, установi, органiзацiї, встановлюється строк - один рiк вiд дня виявлення заподiяної працiвником шкоди.

Установлений частиною 3 цiєї статтi строк застосовується i в разi звернення до суду вищестоящого органу.

Крiм того, ст. 234 КЗпП передбачено, що в разi пропуску з поважних причин строкiв, установлених ст. 233 цього Кодексу, районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний суд може поновити цi строки.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017