Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
18.11.2016 N 11506/1/4.4-ДП-16

Про обов'язок створення на робочому мiсцi в
кожному структурному пiдроздiлi умов працi
вiдповiдно до нормативно-правових актiв,
а також забезпечення додержання вимог законодавства
щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi

Статтею 13 Закону на роботодавця покладено обов'язок створення на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умов працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi.

З цiєю метою роботодавець забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi, в тому числi вживає термiнових заходiв для допомоги потерпiлим, залучає за необхiдностi професiйнi аварiйно-рятувальнi формування у разi виникнення на пiдприємствi аварiй та нещасних випадкiв.

Роботодавець несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення зазначених вимог.

Також Порядком проведення розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi, затвердженим постановою КМУ вiд 30.11.2011 р. N 1232, передбачено, що у разi настання нещасного випадку безпосереднiй керiвник робiт зобов'язаний термiново органiзувати надання першої медичної допомоги потерпiлому, забезпечити у разi потреби його доставку до лiкувально-профiлактичного закладу.

Вiдповiдно до пункту 2.4 роздiлу II Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони працi працiвникiв, затверджених наказом Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй України вiд 25.01.2012 р. N 67 (далi - Загальнi вимоги), у разi виникнення на пiдприємствi надзвичайних ситуацiй i нещасних випадкiв роботодавець повинен вжити термiнових заходiв для надання першої медичної допомоги потерпiлим.

Вiдповiдно до п. 4.5 р. IV Загальних вимог за рiшенням роботодавця створюється одне або кiлька примiщень для надання першої медичної допомоги, забезпечених необхiдним устаткуванням i матерiалами. Крiм того, засоби, необхiднi для надання першої допомоги, повиннi бути в наявностi у всiх тих мiсцях, де цього вимагають умови працi.

Пунктом 3.1 Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з охорони працi, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 р. N 15, передбачено, що працiвники пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи, а також учнi, курсанти, слухачi та студенти пiд час трудового i професiйного навчання проходять на пiдприємствi за рахунок роботодавця iнструктажi, навчання та перевiрку знань з питань охорони працi, надання першої допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також правил поведiнки у разi виникнення аварiї.

В тематичний план та програму навчання з питань охорони працi посадових осiб входить тема 7 "Надання першої медичної допомоги потерпiлим у разi нещасного випадку", в якiй зазначено, що навчання за цiєю темою проводиться фахiвцями-медиками (додаток 4 Типового положення).

Таким чином, з урахуванням ризикiв повиннi забезпечуватися необхiднi умови для надання першої медичної допомоги (у тому числi i наявнiсть аптечки).

Отже, необхiднiсть забезпечити робочi мiсця аптечками випливає iз зазначених вимог законодавства.

Обов'язкову наявнiсть аптечок та перелiк засобiв, якi мають в них мiститися, на тих чи iнших пiдприємствах передбачено окремими чинними нормативно-правовими актами, зокрема, розпорядженням КМУ вiд 07.05.98 р. N 291-р "Про заходи щодо запобiгання травматизму i вдосконалення порядку подання першої медичної допомоги потерпiлим внаслiдок дорожньо-транспортних подiй", наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України "Про затвердження перелiкiв лiкарських засобiв у медичних аптечках транспортних засобiв" вiд 07.07.98 р. N 187, п. 42 Iнструкцiї з санiтарного утримання примiщень та обладнання виробничих пiдприємств, затвердженої Головним санiтарно-епiдемiологiчним управлiнням Мiнiстерства охорони здоров'я СРСР вiд 31 грудня 1966 року за N 658-66; Санiтарними правилами для пiдприємств громадського харчування, включаючи кондитерськi цехи й пiдприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПiн 42-123-5777-91) вiд 19 березня 1991 року тощо.

Разом з тим, законодавством не визначено єдиного поняття термiна "аптечка". Проте, вiдповiдно до джерел теорiї медичної науки, аптечка є набором лiкарських засобiв, iнструментiв та приладiв, якi призначенi для надання першої медичної допомоги. Її вмiст залежить вiд специфiки дiяльностi пiдприємства, i його визначає сам роботодавець, якщо це не визначено окремими нормативно-правовими актами.

Стосовно питання про колективний договiр повiдомляємо, що вiдповiдно до статтi 10 Кодексу законiв про працю України (далi - Кодекс) колективний договiр укладається на основi чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв.

Змiст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенцiї. У колективному договорi встановлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин (стаття 13 Кодексу).

Стаття 20 Закону визначає, що у колективному договорi, угодi сторони передбачають забезпечення працiвникам соцiальних гарантiй у галузi охорони працi на рiвнi, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам, визначають обсяги та джерела фiнансування зазначених заходiв.

Вiдповiдно до статтi 15 Закону України "Про колективнi договори i угоди" контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

Вiдповiдальнiсть за порушення вимог щодо охорони працi передбачено у статтi 18 Закону України "Про колективнi договори i угоди", вiдповiдно до якої на осiб, якi представляють роботодавця чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колективом органи i з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, i вони також несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть аж до звiльнення з посади.

Додатково повiдомляємо, що згiдно iз пунктом 4 статтi 6 Закону працiвник має право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону працi, не додержується умов колективного договору з цих питань.

Голова Р. Чернега