Федерация профсоюзов Одесской области


Про повернення переплаченої суми податку на доходи фiзичних осiб PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи повертаються зайво утриманi та перерахованi до Бюджету суми податку на доходи нерезидента?

 

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 103.11 ст. 103 Кодексу, якщо нерезидент вважає, що з його доходiв було утримано суму податку, яка перевищує суму, належну до сплати вiдповiдно до правил мiжнародного договору України, розглядається питання про вiдшкодування рiзницi на пiдставi поданої до контролюючого органу за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентовi та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи iз джерелом їхнього походження з України.

Потрiбнi документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка має пiдтвердити свої повноваження вiдповiдно до законодавства України.

Згiдно з п. 103.12 ст. 103 Кодексу контролюючий орган перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у заявi та пiдтвердних документах, фактичним даним та вiдповiдному мiжнародному договору України, а також факт перерахування до бюджету вiдповiдних сум податку особою, яка виплатила доходи нерезидентовi.

У разi пiдтвердження факту зайвого утримання сум податку контролюючий орган ухвалює рiшення про повернення вiдповiдної суми нерезидентовi, копiї якого надаються особi, що пiд час виплати доходiв нерезидентовi утримала податок, та нерезидентовi (уповноваженiй особi). Висновок про повернення сум надмiру сплаченого податку надсилається до вiдповiдного органу Державного казначейства України.

У разi вiдмови в поверненнi суми податку контролюючий орган зобов'язаний надати нерезидентовi (уповноваженiй особi) обґрунтовану вiдповiдь.

Орган Державного казначейства України на пiдставi висновку контролюючого органу перераховує кошти в розмiрi, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка надмiру утримала податок з доходiв нерезидента (п. 103.13 ст. 103 Кодексу). Особа, яка виплачувала дохiд нерезидентовi, повертає йому рiзниию мiж сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати вiдповiдно до мiжнародного договору України, пiсля отримання копiї рiшення контролюючого органу про повернення суми надмiру сплачених грошових зобов'язань або пiсля зарахування коштiв вiд вiдповiдного органу Державного казначейства України.

Кошти, якi за рiшенням контролюючого органу повиннi повертатися особi, яка зайво утримала податок з доходiв нерезидента, можуть бути зарахованi в рахунок сплати iнших податкових зобов'язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається пiд час розгляду заяви нерезидента про повернення надмiру утриманих сум податку. У такому разi висновок про повернення надмiру сплаченої суми податку до вiдповiдного органу Державного казначейства України не надсилається (п. 103.14 ст. 103 Кодексу).

Завiдувач сектору,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.
Передплатний iндекс: 30214