Федерация профсоюзов Одесской области


Про наданий вiдпусток демобiлiзованим працiвникам PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

 

ПИТАННЯ: За перiод проходження служби (червень 2015 - липень 2016 р.) мобiлiзованому працiвниковi Мiноборони надавало вiдпустки, допомогу для вирiшення соцiально-побутових питань та допомогу на оздоровлення.

Пiсля закiнчення вiйськової служби працiвник звернувся iз заявою про надання йому вiдпусток та допомоги як держслужбовцю за мiсцем своєї роботи.

Чи правомiрно буде надати йому такi вiдпустки i допомогу?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 119 КЗпП за працiвниками, призваними на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом пiдчас мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення воєнного стану на строк до закiнчення особливого перiоду або до дня фактичної демобiлiзацiї, зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi й у фiзичних осiб - пiдприємцiв, де вони працювали на час призову.

Ураховуючи, що згiдно з п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про вiдпустки» час, коли працiвник фактично не працював, але за ним зберiгалося мiсце роботи (посада) та заробiтна плата повнiстю або частково, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпустку, пiсля демобiлiзацiї працiвник має право в установi, де вiн працював на час призову, на щорiчну вiдпустку за перiод вiйськової служби.

За пiдпунктом 3 п. 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.11.2007 р. № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу та деяких iнших осiб» (iз змiнами) керiвникам надано право надавати вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), особам рядового i начальницького складу допомогу на оздоровлення в розмiрi, що не перевищує їхнього мiсячного грошового забезпечення.

Державним службовцям вiдповiдно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» грошову допомогу виплачують пiд час надання щорiчної вiдпустки.

Таким чином, надання щорiчної вiдпустки i виплата матерiальної допомоги працiвниковi як вiйськовослужбовцю за мiсцем проходження вiйськової служби не пов'язанi з вiдпусткою та допомогою, наданими за мiсцем роботи.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних вiдпусток затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 р. № 270 (далi - Порядок).

Пунктом 3 Порядку передбачено, що додаткова вiдпустка конкретної тривалостi надається державним службовцям пiсля досягнення вiдповiдного стажу державної служби.

Тобто виникнення в державних службовцiв права на додаткову оплачувану вiдпустку та її тривалiсть залежить не вiд вiдпрацьованого в роцi часу, а лише вiд наявностi вiдповiдного стажу державної, служби.

Вiдповiдно до п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.05.94 р. № 283, що був чинним до 1 травня 2016 р., до стажу державної служби зараховуються, зокрема, перiоди, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових вiдносинах з державним органом: час вiйськової служби у Збройних Силах та iнших вiйськових формуваннях; у трикратному розмiрi час проходження вiйськовослужбовцями вiйськової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичнiй операцiї в особливий перiод.

Починаючи з 1 травня 2016 р. вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2016 р. № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» до стажу державної служби зараховується, зокрема перiод, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових вiдносинах з державним органом.

Таким чином, перiод вiйськової служби зараховується до стажу державної служби, тому пiсля демобiлiзацiї i повернення до виконання своїх посадових обов'язкiв державний службовець матиме право на додаткову щорiчну вiдпустку з урахуванням часу проходження вiйськової служби.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017