Федерация профсоюзов Одесской области


Тривалiсть вiдпустки за ненормований робочий день PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

 

ПИТАННЯ: Як i якої тривалостi надається вiдпустка за ненормований робочий день.

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 2 ст. 8 Закону України «Про вiдпустки» працiвникам з ненормованим робочим днем надається щорiчна додаткова вiдпустка тривалiстю до семи календарних днiв згiдно iз списками посад, робiт та професiй, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за ненормований робочий день установлюється колективним договором з кожного виду робiт, професiй та посад чи трудовим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих умовах.

Список професiй i посад, на яких може застосовуватися нєнормований робочий день, визначається колективним договором.

Визначення термiну «ненормований робочий день» мiститься в Рекомендацiях щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 10.10.97 р. № 7.

Вiдповiдно до п. 6 цих Рекомендацiй мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади за погодженням з вiдповiдними галузевими профспiлками можуть затверджувати орiєнтовнi перелiки робiт, професiй i посад працiвникiв з ненормованим робочим днем.

Отже, пiдприємство, установа, органiзацiя самостiйно в колективному догрворi визначає перелiк професiй i посад, до яких може застосовуватися нєнормований робочий день (з урахуванням орiєнтовного перелiку, якщо такий є) та вiдповiдно встановлює тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за нєнормований робочий день з кожного виду робiт, професiй, посад, ураховуючи перiодичнiсть виконання робiт понад установлену тривалiсть робочого часу, коло обов'язкiв та обсяг виконаних робiт.

Працiвники, якi працюють на посадах, вiднесених колективним договором до посад з ненормованим робочим днем, мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за нєнормований робочий день.

Якщо посада працiвника не визначена колективним договором як така, на якiй застосовується режим роботи з ненормованим робочим днем, пiдстав для надання щорiчної додаткової вiдпустки за нєнормований робочий день не вбачається.

Щорiчна додаткова вiдпустка за нєнормований робочий день надається пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого на роботi, посадi, що дають право на цю вiдпустку.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.