Федерация профсоюзов Одесской области


Охорона працi пiд час експлуатацiї та ремонту комп'ютерiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Якi вимоги до органiзацiї робочого мiсця з обслуговування, ремонту та налагодження комп'ютерiв на пiдприємствi? Якi вимоги безпеки пiд час обслуговування, ремонту та налагодження комп'ютерiв?

ВIДПОВIДЬ: Робочi мiсця працiвникiв, обладнанi персональними комп'ютерами, мають вiдповiдати вимогам Правил охорони працi пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 26.03.2010 р. № 65 (далi - Правила). Згiдно з п. 6.5 Правил обслуговувати, ремонтувати та налагоджувати ЕОМ з ВДТ i ПП безпосередньо на робочому мiсцi оператора не допускається. Проте вимоги Правил не поширюються на робочi мiсця працiвникiв, якi обслуговують, ремонтують i налагоджують ЕОМ з ВДТ i ПП. Також не допускаються до роботи особи, що в установленому порядку не пройшли навчання, iнструктажу та перевiрки знань з охорони працi, пожежної безпеки та Правил. Навчання i перевiрка знань з питань охорони працi на пiдприємствi проводиться вiдповiдно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.