Федерация профсоюзов Одесской области


Про змiни до облiкових даних платникiв податкiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: У якому порядку вносяться змiни до облiкових даних платникiв податкiв?

 

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) пiдставами для внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв є, зокрема: iнформацiя органiв державної реєстрацiї; документально пiдтверджена iнформацiя, що надається платниками податкiв.

Порядок унесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв установлений роздiлом IX Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 09.12.2011 р. № 1588 (у редакцiї наказу вiд 22.04.2014 р. № 462, далi - Порядок).

Згiдно з п. 9.2 роздiлу IX Порядку в разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР), та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов'язаний упродовж 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв подати до контролюючого органу уточненi документи в такому самому порядку, як i пiд час узяття на облiк. Додаткова реєстрацiйна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою «Змiни» або за формою № 1-РПП - з позначкою «Перереєстрацiя, змiни».

Платники податкiв - юридичнi особи та вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб зобов'язанi подати реєстрацiйну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Змiни» з вiдомостями щодо осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб до контролюючого органу в 10-денний строк з дня взяття на облiк чи виникнення змiн в облiкових даних платникiв податкiв.

Вiдомостi щодо осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами в Єдиному банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб на пiдставi реєстрацiйної заяви платника податку на додану вартiсть (про реєстрацiю, перереєстрацiю або внесення змiн), якщо така реєстрацiйна заява була подана в один iз способiв, визначених п. 183.9 ст. 183 Кодексу, та задоволена контролюючим органом. У цьому разi платник податкiв звiльняється вiд подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв'язку iз змiною вiдомостей щодо осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичної особи (п. 9.3 роздiлу IX Порядку).

Отже, щодо платникiв податкiв, вiдомостi про яких включаються до ЄДР:

iнформацiя про змiну або призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника оновлюється в контролюючих органах на пiдставi вiдомостей, отриманих вiд державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань»;

iнформацiя про головного бухгалтера оновлюється на пiдставi заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Змiни» та уточнених документiв або реєстрацiйної заяви платника податку на додану вартiсть (про реєстрацiю, перереєстрацiю або внесення змiн).

Щодо платникiв податкiв, вiдомостi про яких не включаються до ЄДР, iнформацiя про змiну або призначення тимчасово виконуючого обов'язки керiвника та/або головного бухгалтера оновлюється на пiдставi уточнених документiв та заяви за формою № 1-ОПП.

Завiдувач сектору,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.