Федерация профсоюзов Одесской области


PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Якими коефiцiєнтами користуватися комунальному пiдприємству пiд час визначення рiвня зарплати працiвникiв, якщо галузева регiональна угода мiж Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та iнфраструктури облдержадмiнiстрацiї та обласною органiзацiєю профспiлки працiвникiв житлово-комунального господарства, мiсцевої промисловостi, побутового обслуговування населення вичерпала свiй термiн, а нової ще не укладено?

ВIДПОВIДЬ: За Законом України вiд 01.07.93 р. № 3356-ХII "Про колективнi договори i угоди" (далi - Закон №.3356) угода укладається на нацiональному, галузевому, територiальному рiвнях на двостороннiй або тристороннiй основi. На галузевому рiвнi укладаються галузевi (мiжгалузевi) угоди, на територiальному рiвнi - територiальнi угоди.

Сторонами колективних угод є сторони соцiального дiалогу, склад яких визначається вiдповiдно до законодавства про соцiальний дiалог (ст. 3 Закону № 3356).

Статтею 4 Закону України "Про соцiальний дiалог в Українi" (далi - Закон) визначено, що до сторiн соцiального дiалогу належать:

на галузевому рiвнi - профспiлкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнськi профспiлки та їхнi об'єднання, що дiють у межах певного виду або кiлькох видiв економiчної дiяльностi; сторона роботодавцiв, суб'єктами якої є всеукраїнськi об'єднання органiзацiй роботодавцiв, що дiють у межах певного виду або кiлькох видiв економiчної дiяльностi; сторона органiв виконавчої влади, суб'єктами якої є вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади;

на територiальному рiвнi - профспiлкова сторона, суб'єктами якої є профспiлки вiдповiдного рiвня та їхнi об'єднання, що дiють на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi; сторона роботодавцiв, суб'єктами якої є органiзацiї роботодавцiв та їхнi об'єднання, що дiють на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi; сторона органiв виконавчої влади, суб'єктами якої є мiсцевi органи виконавчої влади, що дiють на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi. На територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi стороною соцiального дiалогу можуть бути органи мiсцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

Законодавством не передбачено укладення галузевих регiональних угод, суб'єктом сторони органiв виконавчої влади яких є структурнi пiдроздiли облдержадмiнiстрацiй.

Водночас щодо застосування норм укладених вiдповiдно до законодавства галузевих i територiальних угод слiд зазначити таке.

За статтею 9 Закону № 3356 положення генеральної, галузевої (мiжгалузевої), територiальної угод дiють безпосередньо i є обов'язковими для всiх суб'єктiв, що перебувають у сферi дiї сторiн, якi пiдписали угоду.

Сфера дiї сторони колективної угоди визначається сферою дiї її суб'єктiв, якi дiють вiдповiдно до законодавства та згiдно зi статутом чи положенням.

З огляду на норми ст. 4 Закону iнтереси працiвникiв пiдприємства пiд час укладення колективної угоди представляє профспiлкова сторона цiєї угоди, а iнтереси роботодавця - сторона роботодавцiв або сторона органiв виконавчої влади.

Ураховуючи викладене, обов'язковими для пiдприємства положення колективної угоди будуть, якщо i роботодавець, i працiвники пiдприємства представленi суб'єктами сторiн цiєї угоди через вiдповiдне членство та на пiдставi установчих документiв (статутiв, положень тощо).

Статтею 3 Рекомендацiї Мiжнародної органiзацiї працi щодо колективних договорiв № 91 передбачено, що усякий колективний договiр має зв'язувати сторони, що його пiдписали, а також осiб, вiд iменi яких його укладено. Вiдповiдно до мети цiєї Рекомендацiї пiд колективним договором розумiють усяку письмову угоду щодо умов працi та найму, яка укладається, з одного боку, мiж роботодавцем, групою роботодавцiв або однiєю чи кiлькома органiзацiями роботодавцiв та. з другого боку, однiєю чи кiлькома представницькими органiзацiями працiвникiв або, за вiдсутностi таких органiзацiй. - представниками самих працiвникiв, належним чином обраними й уповноваженими згiдно iз законодавством країни.

Пiдприємству, для якого положення колективної угоди не є обов'язковими, Законом № 3356 i Законом не забороняється їх застосовувати.

Роботодавець i працiвники можуть у межах повноважень ухвалити узгоджене рiшення керуватися нормами та положеннями колективної угоди.

Пiдприємства, якi перебувають у комунальнiй власностi вiдповiдних територiальних громад, у своїй дiяльностi мають керуватися також i Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

Отже, рiшення щодо застосування комунальним пiдприємством норм колективної угоди доцiльно узгодити iз виконавчим комiтетом вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування.

Згiдно зi ст. 15 Закону № 3356 форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат установлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територiальними) угодами.

Головний спецiалiст,
Наталiя ГАВА

"Праця i зарплата" N 15 (1027), 19 квiтня 2017 р.