Федерация профсоюзов Одесской области


Про визначення коефiцiєнта зарплати PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

ПИТАННЯ: Як визначається коефiцiєнт заробiтної плати за 60 мiсяцiв до липня 2000 р. та за весь стаж пiсля 2000 р. ?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 40 Закону України вiд 09.07.2003 р. N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон N1058) заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї враховується за весь перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. - за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку. На бажання пенсiонера та за умови пiдтвердження даних довiдки про заробiтну плату первинними документами для обчислення пенсiї також може враховуватися заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль до 30 червня 2000 р. незалежно вiд перерв.

Якщо страховий стаж особи пiсля 1 липня 2000 р. становить менш як 60 мiсяцiв, крiм заробiтку за даними системи персонiфiкованого облiку, для обчислення пенсiї обов’язково враховується заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль до 30 червня 2000 р. незалежно вiд перерв на пiдставi довiдки пiдприємства чи архiвної установи.

Якщо страховий стаж особи становить менший перiод, нiж передбачено вище, враховується заробiтна плата (дохiд) за фактичний страховий стаж.

Iз цього перiоду Закон N 1058 дозволяє вилучити перiоди до 60 календарних мiсяцiв страхового стажу, з урахуванням будь-яких перiодiв одержання допомоги по безробiттю незалежно вiд перерв, та будь-якого перiоду страхового стажу поспiль за умови, що такi перiоди в сумi становлять не бiльш як 10 % тривалостi страхового стажу, врахованого в одинарному розмiрi.

Вилучаються лише коефiцiєнти заробiтку, а стаж за цi мiсяцi особа не втрачає. До страхового стажу вилученi перiоди зараховуються.

Оптимiзацiя заробiтку сприяє пiдвищенню коефiцiєнта заробiтку i, як наслiдок, - розмiру пенсiї.

Крiм цього, додатково (понад 10% страхового стажу), на бажання особи, може бути вилучено перiоди строкової вiйськової служби, навчання, догляду за iнвалiдом I групи або дитиною-iнвалiдом вiком до 16 рокiв, за пенсiонером, який за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.

При цьому в усiх випадках перiод, за який ураховується заробiтна плата, не може бути менш нiж 60 календарних мiсяцiв, крiм випадку, коли страховий стаж особи становить менший перiод.

Коефiцiєнт заробiтку розраховується спiвставленням щомiсячного заробiтку особи iз щомiсячною середньою заробiтною платою в Українi за кожний мiсяць у перiодi, за який визначається заробiток для обчислення пенсiї. Середнiй коефiцiєнт заробiтку - це частка вiд дiлення суми цих коефiцiєнтiв заробiтку за перiод, за який ураховується заробiтна плата для обчислення пенсiї, на кiлькiсть мiсяцiв страхового стажу у цьому перiодi. Формула розрахунку розмiру пенсiї, в тому числi коефiцiєнта заробiтку, наведена ч. 2 ст. 40 Закону N 1058.

Заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск: К),

де Зп - заробiтна плата (дохiд) застрахованої особи для обчислення пенсiї (у гривнях);

Зс - середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї;

Ск - сума коефiцiєнтiв заробiтної плати (доходу) за кожний мiсяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +... + Кзn);

К - страховий стаж за мiсяцi, якi враховано для визначення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи за кожний мiсяць страхового стажу, який ураховується для обчислення пенсiї, визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс,

де Кз - коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до Закону № 1058 ураховується для обчислення пенсiї за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

Зс - середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до Закону № 1058 ураховується для обчислення пенсiї, за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу), а в разi одноразової сплати єдиного внеску вiдповiдно до ч. 5 ст. 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - за мiсяць, у якому укладено договiр про добровiльну участь.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.