Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо витрат на медичну та соцiальну допомогу PDF Печать E-mail

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦIЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКIВ НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ
22.03.2017 N 56-01-3

 

Виконавчою дирекцiєю Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi - виконавча дирекцiя Фонду) розглянуто запит та повiдомляється наступне.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi - Фонд), здiйснюючи соцiальний захист, що включає матерiальне забезпечення потерпiлих на виробництвi та соцiальнi послуги у разi настання страхового випадку, охорону життя та здоров'я громадян в процесi їх трудової дiяльностi, керується законодавством про страхування вiд нещасного випадку, що визначено статтею 2 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування" вiд 23.09.99 р. N 1105-XIV (далi - Закон N 1105).

Законом N 1105 визначено, що Фонд є некомерцiйною самоврядною органiзацiєю, що дiє на пiдставi статуту, який затверджується його правлiнням, кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тiльки за цiльовим призначенням.

Законом України "Про охорону працi" вiд 14.10.92 р. N 2694-XII (далi - Закон N 2694) визначено основнi положення щодо реалiзацiї конституцiйного права працiвникiв на охорону їх життя i здоров'я у процесi трудової дiяльностi, на належнi, безпечнi i здоровi умови працi, регулює за участю вiдповiдних органiв державної влади вiдносини мiж роботодавцем i працiвником з питань безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища i встановлює єдиний порядок органiзацiї охорони працi в Українi.

Статтею 17 Закону N 2694 передбачено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фiнансування та органiзувати проведення попереднього (пiд час прийняття на роботу) i перiодичних (протягом трудової дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року. За результатами перiодичних медичних оглядiв у разi потреби роботодавець повинен забезпечити проведення вiдповiдних оздоровчих заходiв. Медичнi огляди проводяться вiдповiдними закладами охорони здоров'я, працiвники яких несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за вiдповiднiсть медичного висновку фактичному стану здоров'я працiвника. Порядок проведення медичних оглядiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

Порядок проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров'я вiд 21.05.2007 р. N 246 (далi - Порядок), розроблений на виконання статтi 17 Закону N 2694 та визначає процедуру проведення попереднього (пiд час прийняття на роботу) та перiодичних (протягом трудової дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або таких, де є потреба у професiйному доборi, щорiчному обов'язковому медичному оглядi осiб вiком до 21 року.

Таким чином, обов'язки по забезпеченню вiдповiдних оздоровчих заходiв працiвникам, потребу в яких визначено у Заключному актi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства покладено на роботодавцiв.

Вiдповiдно до статтi 16 Закону N 1105 застрахованi особи мають право на отримання матерiального забезпечення, страхових виплат та соцiальних послуг, передбачених цим Законом, послуги медичної, професiйної реабiлiтацiї тощо у разi настання страхового випадку.

При цьому, страховий випадок за соцiальним страхуванням вiд нещасних випадкiв - це нещасний вкладок на виробництвi або професiйне захворювання (у тому числi встановлене чи виявлене в перiод, коли потерпiлий не перебував у трудових вiдносинах з пiдприємством, на якому вiн захворiв), що спричинили застрахованому професiйно зумовлену фiзичну чи психiчну травму; нещасний випадок або професiйне захворювання, яке сталося внаслiдок порушення застрахованим нормативних актiв про охорону працi, а застрахована особа - фiзична особа, яка вiдповiдно до законодавства пiдлягає загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню i сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (стаття 1 Закону N 1105).

Вiдповiдно до статтi 42 Закону N 1105 Фонд фiнансує витрати на медичну та соцiальну допомогу, у тому числi на додаткове харчування, придбання лiкiв, спецiальний медичний, постiйний стороннiй догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабiлiтацiю, санаторно-курортне лiкування, придбання спецiальних засобiв пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та iндивiдуальною програмою реабiлiтацiї iнвалiда (у разi її складення).

Потерпiлому, який став iнвалiдом, перiодично, але не рiдше одного разу на три роки, а iнвалiдам I групи щорiчно безоплатно за медичним висновком надається путiвка для санаторно-курортного лiкування; у разi самостiйного придбання путiвки її вартiсть компенсує Фонд у розмiрi, встановленому правлiнням Фонду.

Органiзацiя санаторно-курортного лiкування iнвалiдiв, якi перебувають на облiку в робочих органах виконавчої дирекцiї Фонду, проводиться вiдповiдно до вимог Положення про забезпечення потерпiлих внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання санаторно-курортним лiкуванням, затвердженого постановою правлiння Фонду вiд 31.10.2007 р. N 49 (iз змiнами) та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 26.12.2007 р. за N 1400/14667 (далi - Положення N 49).

Механiзм органiзацiї цiлеспрямованого, своєчасного та ефективного лiкування потерпiлих виконавчою дирекцiєю Фонду та її робочими органами визначається Положенням про органiзацiю лiкування, медичної реабiлiтацiї та забезпечення потерпiлих внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання лiкарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженим постановою правлiння Фонду вiд 09.06.2010 р. N 18 (iз змiнами), зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 08.07.2010 р. за N 489/17784 (далi - Положення N 18).

Згiдно з вимогами пункту 2 роздiлу I та пункту 3 роздiлу III Положення N 18 лiкування потерпiлих здiйснюється за прямими наслiдками страхового випадку виконавчою дирекцiєю Фонду та її робочими органами.

Порядок забезпечення додатковим харчуванням потерпiлих виконавчою дирекцiєю Фонду та її робочими органами визначається Положенням про забезпечення додатковим харчуванням потерпiлих внаслiдок нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, затвердженим постановою правлiння Фонду вiд 03.11.2011 р. N 42, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 12.01.2012 р. за N 31/20344 (далi - Положення N 42).

Вiдповiдно до вимог пунктiв 1.3 та 1.4 Положення N 42 додаткове харчування призначається потерпiлим за прямими наслiдками ушкодження здоров'я в результатi нещасних випадкiв (травм) на виробництвi або професiйних захворювань з метою забезпечення пiдвищеної потреби органiзму потерпiлого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатностi незамiнних харчових речовин, використання лiкувально-профiлактичних властивостей окремих харчових продуктiв, якi попереджують прогресування деяких професiйних захворювань та наслiдкiв нещасних випадкiв на виробництвi, на конкретно визначений строк за рацiоном, який складає дiєтолог чи лiкуючий лiкар та затверджує МСЕК.

Слiд зазначити, що дiєтичне харчування згiдно iз законодавством про охорону працi та додаткове харчування згiдно iз законодавством в сферi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв є абсолютно рiзними поняттями.

Наголошуємо, що Звiт про страхову дiяльнiсть Фонду мiстить данi щодо потерпiлих на виробництвi, якi реалiзували своє право на отримання необхiдних додаткових видiв допомоги, потребу в яких визначено МСЕК.

Член комiсiї з припинення,
заступник директора П. Сливкiн