Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо доплати за роботу в шкiдливих умовах PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Чи нараховується i в якому порядку доплата працiвникам, зайнятим у шкiдливих умовах працi (8% тарифної ставки, окладу), робоче мiсце яких атестоване в установленому порядку, за умови, що технологiчним регламентом передбачено перебування такого працiвника у шкiдливих умовах не бiльш як три-чотири години протягом робочого дня (загальна тривалiсть робочого дня - 8 год)?

Чи правомiрно замiнювати грошову доплату працiвникам, зайнятим у шкiдливих умовах працi, додатковими днями оплачуваної вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 100 КЗпП на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я встановлюється пiдвищена оплата працi. Перелiк цих робiт визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

До затвердження такого Перелiку в установленому порядку пiдвищена оплата роботи iз шкiдливими умовами працi може провадитися за рахунок власних коштiв пiдприємств на пiдставi ст. 7 Закону України "Про охорону працi".

Робiтникам, зайнятим на будiвельних, монтажних та ремонтно-будiвельних роботах iз шкiдливими i важкими та особливо шкiдливими умовами працi, пiдвищена оплата працi встановлюється вiдповiдно до Перелiку робiт з важкими та особливо шкiдливими умовами працi у будiвництвi, на яких встановлюється пiдвищена оплата, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2005 р. № 576.

Сьогоднi доплати за умови працi розраховуються i встановлюються за постановою Держкомпрацi СРСР i Секретарiату ВЦРПС вiд 03.10.86 р. № 387/22-78 "Об утверждении Типового положення об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевьiх перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда" (далi - Типове положення).

Конкретнi розмiри доплат за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi визначаються за результатами атестацiї робочих мiсць за шкалою, передбаченою Типовим положенням.

Фактичний стан умов працi на робочому мiсцi визначається за факторами виробничого середовища з урахуванням Гiгiєнiчної класифiкацiї працi та часу їхньої дiї впродовж робочої змiни за формулою:

Хфактичн.=-Хст. х Т

де Хст. - ступiнь шкiдливостi фактора чи важкостi робiт, установлений за показниками Гiгiєнiчної класифiкацiї працi (додаток 2 до Типового положення);

Т - вiдношення часу дiї цього фактора до тривалостi робочої змiни. Якщо час дiї цього фактора становить бiльш як 90% робочої змiни, то Т = 1.

За сумою значень Хфактичн. оцiнюються умови працi для визначення конкретних розмiрiв доплати.

Як випливає з формули, час дiї шкiдливого фактора впливає на розмiр доплат, тобто доплати встановлюються на конкретних робочих мiсцях i нараховуються тiльки за час фактичної зайнятостi на роботах iз шкiдливими умовами працi.

Замiнювати встановлену робiтниковi доплату за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi додатковими днями оплачуваної вiдпустки чинним законодавством не передбачено.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 21 (1033), 07 червня 2017 р.