Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо права вилучати для знищення первиннi фiнансовi та бухгалтерськi документи PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ
08.06.2017 N 550/6/99-99-14-03-01-15/IПК

Про надання податкової консультацiї (щодо права вилучати
для знищення первиннi фiнансовi та бухгалтерськi документи,
строк зберiгання яких перевищив 3-рiчний строк зберiгання, i перiод,
за який складенi такi первиннi документи, був перевiрений
в ходi камеральної перевiрки органами ДФС)

Державна фiскальна служба України розглянула лист про надання iндивiдуальної податкової консультацiї в письмовiй формi щодо права вилучати для знищення первиннi фiнансовi та бухгалтерськi документи, строк зберiгання яких перевищив 3-рiчний строк зберiгання, i перiод, за який складенi такi первиннi документи, був перевiрений в ходi камеральної перевiрки органами ДФС, та повiдомляє таке.

Статтями 6 та 19 Конституцiї України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здiйснюють повноваження у встановлених цiєю Конституцiєю межах i вiдповiдно до законiв України. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи дiють у межах повноважень та спосiб, визначенi Конституцiєю та законами України.

У пунктi 44.3 статтi 44 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) зазначено, що платники податкiв зобов’язанi забезпечити зберiгання документiв, визначених у пунктi 44.1 цiєї статтi, а також документiв, пов'язаних iз виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, не менш як 1095 днiв з дня подання податкової звiтностi, для складення якої використовуються зазначенi документи, а у разi її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного термiну подання такої звiтностi.

Правовi засади регулювання, органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi визначає Закон України вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi - Закон).

Вiдповiдно до вимог пункту 1 статтi 9 Закону пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй.

Разом з тим, пунктом 6.1. "Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку", яке затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.1995 р. за N 168/704 (далi - Положення N 88), зазначено, що первиннi документи та облiковi регiстри, що пройшли обробку, бухгалтерськi звiти i баланси пiдлягають обов’язковiй передачi до архiву.

Згiдно з пунктом 6.6. Положення N 88 строк зберiгання первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерської та iншої звiтностi в архiвi пiдприємства, установи визначається згiдно з нормативно-правовим актом з питань визначення строкiв зберiгання документiв, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства.

Термiни зберiгання документiв передбаченi пунктом 44.3 статтi 44 Кодексу та Перелiком типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприємств та органiзацiй, iз зазначенням строкiв зберiгання документiв, затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 р. N 578/5 (далi - Перелiк).

Перелiченi в зазначеному Перелiку термiни зберiгання документiв є мiнiмальними. Бiльшiсть видiв первинних бухгалтерських документiв слiд зберiгати не менше 3 рокiв та 5 рокiв у тому випадку, якщо такi документи мiстять iнформацiю про фiнансовi операцiї. По рiшенню експертної комiсiї пiдприємства цi термiни можуть бути подовженi.

Що стосується документiв за межами 1095-денного термiну їх зберiгання, то вiдповiдно до пункту 102.1 статтi 102 Кодексу контролюючий орган, крiм випадкiв, визначених пунктом 102.2 цiєї статтi, має право провести перевiрку та самостiйно визначити суму грошових зобов’язань платника податкiв у випадках, визначених цим Кодексом, не пiзнiше закiнчення 1095 дня (2555 дня у разi проведення перевiрки контрольованої операцiї вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларацiя була надана пiзнiше, - за днем її фактичного подання.

У разi подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларацiї контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацiєю протягом 1095 днiв з дня подання уточнюючого розрахунку.

При цьому у випадках, визначених пунктом 102.2 статтi 102 Кодексу, грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справi про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давностi, визначеного в абзацi першому пункту 102.1 статтi 102 Кодексу.

При цьому, вiдповiдно до абзацу першого пункту 44.1 статтi 44 Кодексу данi податкової декларацiї повиннi бути пiдтвердженi первинними документами, регiстрами бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податкiв забороняється формування показникiв податкової звiтностi, митних декларацiй на пiдставi даних, не пiдтверджених документами, що визначенi абзацом першим пункту 44.1 статтi 44 Кодексу.

Порядок, пiдстави та особливостi проведення контролюючими органами перевiрок платникiв податкiв встановленi главою 8 Кодексу.

Водночас зазначаємо, що вiдповiдно до пiдпункту 75.1.1 пункту 75.1 статтi 75 Кодексу камеральною вважається перевiрка, яка проводиться у примiщеннi контролюючого органу виключно на пiдставi даних, зазначених у податкових декларацiях (розрахунках) платника податкiв, та даних системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацiй), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.

Тобто такi перевiрки здiйснюються на пiдставi даних, зазначених у податкових декларацiях (розрахунках) платника податкiв, без перевiрки регiстрiв податкового та бухгалтерського облiку, ведення яких передбачено законом, первинних документiв, якi використовуються в бухгалтерському та податковому облiку i пов’язанi з нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв, виконанням вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

Крiм того, зазначаємо, що вiдповiдно до пункту 1 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375 (зi змiнами), Мiнiстерство фiнансiв України є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку та забезпечує формування та реалiзацiю єдиної державної податкової, митної полiтики, державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, державної полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Що стосується реєстрацiйного номеру iндивiдуальної податкової консультацiї в єдинiй базi iндивiдуальних податкових консультацiй, то таким номером є реєстрацiйний номер цього листа.