Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо можливостi та правомiрностi використання факсимiле як реквiзиту первинного документа PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ
15.06.2017 N 661/6/99-99-10-02-15/IПК

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо можливостi та правомiрностi використання факсимiле як реквiзиту первинного документа та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, повiдомляє.

 

Вiдповiдно до частини 1 статтi 207 Цивiльного кодексу України (далi - ЦКУ) правочин вважається таким, що вчинений у письмовiй формi, якщо його змiст зафiксований в одному або кiлькох документах, у листах, телеграмах, якими обмiнялися сторони.

Приписами частини 3 статтi 207 ЦКУ передбачено, що використання при вчиненнi правочинiв факсимiльного вiдтворення пiдпису за допомогою засобiв механiчного, електронного або iншого копiювання, електронного пiдпису або iншого аналога власноручного пiдпису допускається у випадках, встановлених законом, iншими актами цивiльного законодавства, або за письмовою згодою сторiн, у якiй мають мiститися зразки вiдповiдного аналога їхнiх власноручних пiдписiв.

Вiдповiдно до пункту 44.1 статтi 44 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) для цiлей оподаткування платники податкiв зобов'язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

Також вiдповiдно до статтi 1 Закону України вiд 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi - Закон N 996) первинний документ - це документ, який мiстить вiдомостi про господарську операцiю та пiдтверджує її здiйснення.

Первиннi облiковi документи повиннi мати такi обов'язковi реквiзити: назву документа (форми); дату i мiсце складання; назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ; змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї; посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення; особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї (частина друга статтi 9 Закону N 996).

Разом з тим регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, який затверджує нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi (частина друга статтi 6 Закону N 996).

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 р. N 88 затверджено Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.1995 р. за N 168/704), яке встановлює порядок створення, прийняття i вiдображення у бухгалтерському облiку, а також зберiгання первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерської звiтностi пiдприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими органiзацiями (крiм банкiв) незалежно вiд форм власностi, установ та органiзацiй, основна дiяльнiсть яких фiнансується за рахунок коштiв бюджету.

Згiдно з пiдпунктами 2.1, 2.2 та 2.5 пункту 2 цього Положення первиннi документи - це документи, створенi у письмовiй або електроннiй формi, що фiксують та пiдтверджують господарськi операцiї, включаючи розпорядження та дозволи адмiнiстрацiї (власника) на їх проведення.

Господарськi операцiї - це факти пiдприємницької та iншої дiяльностi, що впливають на стан майна, капiталу, зобов'язань i фiнансових результатiв.

Первиннi документи повиннi бути складенi у момент проведення кожної господарської операцiї або, якщо це неможливо, безпосередньо пiсля її завершення.

Документ має бути пiдписаний особисто, а пiдпис може бути скрiплений печаткою.

Таким чином, використання факсимiльного вiдтворення пiдпису при оформленнi первинних документiв є можливим за письмовою угодою сторiн, в якiй мiстяться зразки вiдповiдного аналога їх власноручних пiдписiв, при здiйсненнi господарських операцiй мiж суб’єктами господарювання.

Податковим законодавством не передбачено права платникiв податкiв на застосовування факсимiле при пiдписаннi податкових декларацiй та/або розрахункiв, а податкова звiтнiсть, складена з порушенням норм статтi 48 Кодексу, не вважається податковою звiтнiстю, крiм випадкiв, встановлених пунктом 46.4 статтi 46 Кодексу.

Аналогiчна позицiя стосовно використання факсимiльного вiдтворення пiдпису при оформленнi первинних документiв зазначена в листах Державної фiскальної служби України вiд 28.12.2015 р. N 27862/6/99-95-42-03-15 та вiд 11.02.2016 р. N 2895/6/99-95-42-01-15.