Федерация профсоюзов Одесской области


Записи в трудовiй книжцi про назву професiї PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент зароб
iтної плати та умови працi
В
iддiл регулювання умов та охорони працi

ПИТАННЯ: Якщо у Класифiкаторi професiй назви професiй - електрогазозварник (7212-19756) i маляр (7141), а в постановi Кабмiну вiд 16.01.2003 р. N 36 - електрогазозварник, зайнятий рiзанням та ручним зварюванням (роздiл XXXIII поз. 33), i маляр, зайнятий на роботах iз застосуванням шкiдливих речовин, не нижчих вiд третього класу небезпеки (роздiл XXXIII поз. 33), то яка iз назв кожної професiї має бути внесена до трудової книжки i Карти умов працi пiд час атестацiї робочого мiсця, щоб у Пенсiйному фондi не виникало запитань з цього приводу пiд час оформлення пенсiй працiвникам пiдприємства?

 

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з п. 2.14 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, записи про назву роботи, професiї або посади виконують для робiтникiв та службовцiв вiдповiдно до назв професiй i посад, зазначених у Нацiональному класифiкаторi України ДК 003:2010 "Класифiкатор професiй", затвердженому наказом Держспоживстандарту України вiд 28.07.2010 р. № 327 (далi - Класифiкатор професiй).

Якщо працiвник має право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, запис у трудовiй книжцi робиться на пiдставi наказу, виданого за результатами атестацiї робочих мiсць, i має вiдповiдати назвi професiї, посади, зазначеної у Списках виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах.

Слiд зауважити, що для деяких професiй (посад) у Списках визначено додатковi показники з умов працi, зокрема: мiсце роботи, характер виконуваної роботи,застосування певних матерiалiв з певним устаткуванням, показники, пов’язанi iз застосуванням або наявнiстю в повiтрi робочої зони шкiдливих речовин певних класiв небезпеки, тощо.

Вiдповiднi показники, зазначенi в цих Списках, обов’язково мають бути зазначенi в Картi умов працi за результатами атестацiї робочого мiсця, а в трудовiй книжцi можуть записуватися в дужках.

У Класифiкаторi професiй мiстяться професiйнi назви робiт "електрогазозварник" з кодом 7212 i "маляр" з кодом 7141.

Згiдно з роздiлом XXXIII "Загальнi професiї (у всiх галузях господарства)" Списку № 2 виробництв, робiт, гїрофесiй, посад показникiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016 р. № 461, правом на пенсiю за вiком на пiльгових умовах користуються електрогазозварники, зайнятi рiзанням та ручним зварюванням, та маляри, зайнятi на роботах iз застосуванням шкiдливих речовин, не нижчих вiд третього класу небезпеки.

Ураховуючи викладене, у трудовi книжки вiдповiдних працiвникiв має бути внесено найменування професiй "електрогазозварник" та "маляр". а вiдповiднi показники, передбаченi Списком, можуть записуватися в дужках.

Водночас згiдно з п. 20 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, якщо в трудовiй книжцi вiдсутнi вiдомостi, що визначають право на пенсiї на пiльгових умовах, подається уточнююча довiдка пiдприємства, в якiй має бути зазначено: перiоди роботи, що зараховуються до спецiального стажу; професiю або посаду; характер виконуваної роботи; роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування Спискiв або їхнi номери, куди включається цей перiод роботи; первиннi документи за час виконання роботи, на пiдставi яких видано таку довiдку.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 24 (1036), 27 червня 2017 р.