Федерация профсоюзов Одесской области


Про атестацiю робочого мiсця двiрника PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Чи проводиться атестацiя робочого мiсця за умовами працi двiрника, до функцiональних обов’язкiв якого входить прибирання прибудинкових територiй житлового масиву?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 7 Закону України "Про охорону працi" працiвники, зайнятi на роботах iз шкiдливими та важкими умовами працi, безплатно забезпечуються лiкувально-профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачуванi перерви санiтарно-оздоровчого призначення, скорочену тривалiсть робочого часу, щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку, пiльгову пенсiю, оплату працi в пiдвищеному розмiрi та iншi пiльги i компенсацiї, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

З ухваленням постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442 "Про Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi" вiднесення робiт до категорiї iз шкiдливими i важкими умовами працi та визначення права працiвникiв на пiльги i компенсацiї за роботу в цих умовах провадиться на пiдставi результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Вiдповiдно до п. 4 цього Порядку атестацiя проводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству. Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на керiвника пiдприємства, органiзацiї.

Правовою основою для проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi є чиннi законодавчi та нормативнi акти з питань охорони i гiгiєни працi. Списки № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016 р. № 461, Списки виробництв, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.97 р. № 1290, Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2001 р. № 163, тощо.

Оскiльки професiя "двiрник" жодним iз названих нормативно-правових актiв не передбачена, тобто ця професiя не вiднесена до робiт iз шкiдливими i важкими умовами працi, тому працiвники за цiєю професiєю правом на пiльги та компенсацiї за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi не користуються i проводити атестацiю вiдповiдних робочих мiсць за у мовамипдацi.немає потреби.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 24 (1036), 27 червня 2017 р.