Федерация профсоюзов Одесской области


Користування послугами таксi PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ
26.06.2017 N 831/6/99-99-13-02-03-15/IПК

Щодо оподаткування податковим агентом сум вiдшкодованих витрат,
понесених фiзичною особою (працiвником) пiд час вiдрядження у межах
України або за кордон (користування послугами таксi)

 

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування податковим агентом сум вiдшкодованих витрат, понесених фiзичною особою (працiвником) пiд час вiдрядження у межах України або за кордон (користування послугами таксi) i в межах компетенцiї повiдомляє.

Згiдно зi ст. 121 Кодексу законiв про працю України працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв’язку зi службовими вiдрядженнями.

Оподаткування доходiв фiзичних осiб регламентується роздiлом IV Кодексу, вiдповiдно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отриманi платником податку на вiдрядження або пiд звiт i розрахованi згiдно iз п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Пiдпунктом 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу передбачено, що не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi).

Зазначенi в абзацi другому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi, зокрема транспортних квиткiв або транспортних рахункiв (багажних квитанцiй), у тому числi електронних квиткiв за наявностi посадкового талона, якщо його обов’язковiсть передбачена правилами перевезення на вiдповiдному видi транспорту, та розрахункових документiв про їх придбання за всiма видами транспорту, в тому числi чартерних рейсiв, тощо.

При цьому будь-якi витрати на вiдрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявностi документiв, що пiдтверджують зв’язок такого вiдрядження з господарською дiяльнiстю роботодавця/сторони, що вiдряджає.

Враховуючи викладене, не включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку - фiзичної особи сума вiдшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким платником пiд час вiдрядження за кордон або у межах України (користування послугами таксi), за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Згiдно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу iндивiдуальна податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.