Федерация профсоюзов Одесской области


Термiни виплати заробiтної плати PDF Печать E-mail

Правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв регулюються КЗпП України та Законом про оплату працi.

 

Заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата (ст. 115 КЗпП України).

У разi коли день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi.

Виплата заробiтної плати вiдповiдно до ст. 24 Закону про оплату працi здiйснюється за мiсцем роботи. Забороняється провадити виплату заробiтної плати у магазинах роздрiбної торгiвлi, питних i розважальних закладах, за винятком тих випадкiв, коли заробiтна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.

За особистою письмовою згодою працiвника виплата заробiтної плати може здiйснюватися через установи банкiв, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Своєчаснiсть та обсяги виплати заробiтної плати працiвникам не можуть бути поставленi в залежнiсть вiд здiйснення iнших платежiв та їх черговостi.

Роботодавець зобов’язаний розрахуватися з працiвниками за зарплатою за мiсяць не пiзнiше 7 днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюють виплату.

Першою половиною мiсяця вважається 15 календарних днiв. Отже, зарплату виплачують:

- за першу половину мiсяця (так званий аванс) - у перiод з 16-го по 22-е число;

- за другу половину мiсяця - з 1-го по 7-е число.

Точнi дати виплати зарплати встановлюють у колдоговорi або нормативному актi роботодавця, погодженому з профкомом (а в разi його вiдсутностi - з представником трудового колективу).

Крiм строкiв виплати зарплати, у колдоговорi або iншому локальному документi про оплату працi роботодавець визначає розмiр зарплати за першу половину мiсяця.

Нюанси визначення розмiру заробiтної плати за першу половину мiсяця

Розмiр заробiтної плати за першу половину мiсяця має бути не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника (Лист N 912/13/155-10).

Тарифна ставка (оклад) є основною заробiтною платою. Таким чином, мiнiмальну суму авансу розраховують виходячи з окладу працiвника, але з урахуванням вiдпрацьованого ним часу за перiод з 1-го по 15-те число поточного мiсяця.

Для працiвникiв-вiдрядникiв основна заробiтна плата встановлюється у виглядi вiдрядних розцiнок.

Вiдряднi розцiнки визначаються шляхом, дiлення погодинної (денної) тарифної ставки, яка вiдповiдає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробiтку. Вiдрядна розцiнка може бути визначена також шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка вiдповiдає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Облiк виробiтку та нарахування заробiтної плати працiвникам-вiдрядникам, у тому числi за першу половину мiсяця, здiйснюється на основi виконання вiдрядного наряду, який видається працiвнику (бригадi) майстром до початку роботи. В нарядi зазначається обсяг роботи; норма виробiтку та вiдрядна розцiнка на виконувану роботу (Лист N 964/13/84-10).

При прямiй вiдряднiй системi оплати працi сума нарахованої заробiтної плати визначається множенням встановленої вiдрядної розцiнки на фактичний обсяг виробiтку по кожному виду виконаних робiт за розрахунковий перiод.

У випадку застосування акордної оплати працi в акордному завданi-нарядi, яке видається перед початком роботи, має бути зазначенi строк початку i закiнчення роботи, обсяг робiт, розцiнки за одиницю вiдрядної роботи та загальна сума заробiтної плати за всю роботу. Якщо для виконання роботи необхiдно тривалий час, то за акордним нарядом за поточний мiсяць (першу та другу половину мiсяця) видається аванс з врахуванням обсягу робiт. Остаточний розрахунок по заробiтнiй платi за акордним нарядом здiйснюється по закiнченню даних робiт на основi калькуляцiї за дiючими нормами та розцiнками.

У разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

У випадку застосування пiдсумованого облiку робочого часу розпорядок робочого дня i графiки змiнностi мають бути побудованi таким чином, щоб робочий час, який зобов'язанi вiдпрацювати працiвники за облiковий перiод, встановлений в колективному договорi, вiдповiдав установленiй законодавством нормi робочих годин, що припадає на цей перiод.

Премiї, надбавки та iншi заохочувальнi i компенсацiйнi виплати при розрахунку суми авансу не враховують.

Таким чином, при нарахуваннi та виплатi заробiтної плати за 1-у половину мiсяця (авансу) необхiдно орiєнтуватися на оклад (ставку) працiвника. Розраховувати i виплачувати в аванс доплату до мiнiмальної заробiтної плати пропорцiйно виконаної мiсячної (годинної) норми працi не потрiбно.

Порядок виплати заробiтної плати за другу половину мiсяця

У кiнцi кожного мiсяця провадиться нарахування працiвникам належної їм заробiтної плати згiдно з дiючими умовами оплати працi: нарахування окладiв, доплат i надбавок, у тому числi за роботу у нiчний час, роботу у святковi та неробочi днi тощо, а по закiнченню облiкового перiоду (пiврiччя), у випадку наявностi надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.

При цьому у випадку, коли працiвник вiдпрацював усi робочi години, встановленi йому графiком виходу на роботу (графiком змiн), то йому мають нараховувати оклад, встановлений йому в трудовому договорi (штатному розписi), провести за необхiдностi доплату до розмiру мiнiмальної заробiтної плати та врахувати, що доплата за нiчну роботу розраховується iз встановленого працiвнику окладу, проте нараховується понад розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

З 01.01.2017 р. мiнiмальну заробiтну плату встановлено в мiсячному розмiрi - 3200 грн, у погодинному розмiрi - 19,34 грн.

Отже, для працiвникiв, яким встановленi мiсячнi оклади з нормою працi - мiсяць, мiнiмальною державною гарантiєю в оплатi працi є мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi, а для працiвникiв з погодинною оплатою - мiнiмальна заробiтна плата в погодинному розмiрi.

Премiї, надбавки та iншi заохочувальнi i компенсацiйнi виплати нараховують наприкiнцi мiсяця i виплачують з частиною окладу (ставки) працiвника за другу половину мiсяця.

Те ж саме i з доплату до розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Її розмiр визначають за пiдсумками роботи за мiсяць (тобто наприкiнцi мiсяця), коли буде вiдома вся сума нарахованої зарплати за вiдпрацьований час.

Адже тiльки в цьому випадку можна точно визначити, досягла зарплата працiвника встановленого мiнiмального розмiру чи нi, чи треба нараховувати доплату до розмiру мiнiмальної заробiтної плати i в якому розмiрi.

Виплачувати доплату до розмiру мiнiмальної заробiтної плати необхiдно разом iз зарплатою за другу половину мiсяця.

Коли можна виплатити зарплату з виручки

Вiдповiдно до п. 2.2 гл. 2 Положення N 637 пiдприємства (пiдприємцi) здiйснюють розрахунки готiвкою мiж собою i з фiзичними особами через касу як за рахунок готiвкової виручки, так i за рахунок коштiв, одержаних iз банкiв. Пiдприємства (пiдприємцi) здiйснюють облiк операцiй з готiвкою у вiдповiдних книгах облiку.

Готiвкова виручка (готiвка) пiдприємств (пiдприємцiв), у тому числi готiвка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесi їх функцiонування, а також для проведення розрахункiв з бюджетами та державними цiльовими фондами за податками i зборами (обов’язковими платежами) (п. 2.9 гл. 2 Положення N 637).

Однак з виплатою зарплати з виручки є деякi правовi колiзiї.

Зокрема, ст. 1 Указу N 436 передбачено, що за витрачання готiвки з виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) та iнших касових надходжень (крiм коштiв, отриманих iз кас установ банкiв) на виплати, що пов’язанi з оплатою працi (за винятком екстрених (невiдкладних) обставин - соцiальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженнi дитини, одиноким та багатодiтним матерям, на лiкування в разi хвороби, компенсацiй особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи), за наявностi податкової заборгованостi застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу в розмiрi здiйснених виплат.

Контроль за додержанням особами, зазначеними у ст. 1 Указу N 436 (крiм банкiв), норм з регулювання обiгу готiвки в нацiональнiй валютi, що встановлюються НБУ, здiйснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревiзiйної служби, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та фiнансовi органи, а банками - НБУ.

Штрафнi санкцiї, передбаченi Указом N 436, застосовуються до осiб, зазначених у ст. 1 цього Указу, органами державної податкової служби на пiдставi матерiалiв проведених ними перевiрок i подань державної контрольно-ревiзiйної служби, фiнансових органiв та органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в установленому законодавством порядку та в розмiрах, чинних на день завершення перевiрок або на день одержання органами державної податкової служби зазначених подань.

Норма Указу N 436 щодо заборони виплати заробiтної плати iз виручки є чинною незважаючи на те, що в Положеннi N 637 немає норми, яка б забороняла витрачати готiвкову виручку на оплату працi при наявностi податкового боргу.

НБУ в Листi N 11-113/5437-22295 зазначив, що вiдповiдно до ст. 2 Указу N 436 застосування штрафних санкцiй, передбачених Указом N 436, є прерогативою органiв державної податкової служби та не вiдноситься до компетенцiї НБУ.

Згiдно з загальними нормами контролюючi органи мають право здiйснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обiгу готiвки (крiм банкiв), порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв (пп. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 розд. I ПК України).

Порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України пiдприємствами (пiдприємцями), а також окремi питання органiзацiї банками роботи з готiвкою визначає саме Положення N 637.

Згiдно iз пунктами 2.6 та 2.7 гл. 2 Положення N 637 уся готiвка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готiвкових коштiв) та в повнiй сумi оприбутковуватися. Виходячи з потреби прискорення обiгу готiвкових коштiв i своєчасного їх надходження до кас банкiв для пiдприємств, якi здiйснюють операцiї з готiвкою в нацiональнiй валютi, установлюються лiмiт каси та строки здавання готiвкової виручки (готiвки). Банкам i пiдприємцям лiмiт каси та строки здавання готiвкової виручки (готiвки) не встановлюються.

Пiдприємство має право зберiгати в касi готiвку для виплат, якi належать до фонду оплати працi та здiйснюються за рахунок виручки, понад установлений йому лiмiт каси протягом трьох робочих днiв з дня настання строкiв цих виплат у сумi, що зазначена в переданих до каси вiдомостях на виплату грошей (абзац 2 п. 2.10 гл. 2 Положення N 637).

Пiдприємства не повиннi накопичувати готiвкову виручку (готiвку) у своїх касах понад установлений лiмiт каси для здiйснення потрiбних витрат до настання строкiв цих виплат.

Виплати, пов’язанi з оплатою працi, - виплати, що вiднесенi до фонду оплати працi, а також до iнших виплат, що не належать до цього фонду згiдно з Iнструкцiєю N 5.

Пiд час виплати заробiтної плати з виручки необхiдно пам’ятати щодо обов’язку сплачувати податки та збори.

Якщо оподатковуваний дохiд виплачується готiвкою з каси податкового агента, податок на доходи фiзичних осiб сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банкiвських днiв з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 розд. IV ПК України).

Що за надходження вiдносяться до виручки?

Готiвкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готiвкових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i позареалiзацiйнi надходження (п. 1.2 гл. 1 Положення N 637).

Позареалiзацiйнi надходження - надходження вiд операцiй, що безпосередньо не пов’язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iншого майна (включаючи основнi засоби, нематерiальнi активи, продукцiю допомiжного та обслуговуючого виробництва), у тому числi погашення дебiторської заборгованостi, заборгованостi за позиками, безоплатно одержанi кошти, вiдшкодування матерiальних збиткiв, внески до статутного капiталу, платежi за надане в лiзинг (оренду) майно, роялтi, дохiд (проценти) вiд володiння корпоративними правами, повернення невикористаних пiдзвiтних сум, iншi надходження (п. 1.2 гл. 1 Положення N 637).

Єдине, що не вписується в термiн "позареалiзацiйнi надходження" - це виявлений надлишок готiвки в касi, що не може трактуватися як надходження.

Адже такий надлишок може бути виявлений лише пiд час проведення iнвентаризацiї каси i оприбутковується вiд в касi та зараховується в дохiд вiдповiдного пiдприємства.

Список використаних документiв

КЗпП України - Кодекс законiв про працю України

ПК України - Податковий кодекс України

Закон про оплату працi - Закон України вiд 24.03.1995 р. за N 108/95-ВР "Про оплату працi"

Указ N 436 - Указ Президента України вiд 12.06.1995 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцiй за порушення норм з регулювання обiгу готiвки"

Iнструкцiя N 5 - Iнструкцiя зi статистики заробiтної плати, затверджена наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 р. N 5

Положення N 637 - Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затверджене постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р N 637

Лист N 11-113/5437-22295 - Лист НБУ вiд 01.12.2009 р. N 11-113/5437-22295 "Щодо виплати заробiтної плати готiвковими коштами, що надiйшли до каси пiдприємства"

Лист N 964/13/84-10 - Лист Мiнпрацi України вiд 22.11.2010 р. N 964/13/84-10 "Щодо застосування норм Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо строкiв виплати заробiтної плати" вiд 23.09.2010 N 2559-VI"

Лист N 912/13/155-10 - Лист Мiнпрацi України вiд 09.12.2010 р. N 912/13/155-10 "Щодо термiнiв виплати заробiтної плати"

Людмила Волинець

"Консультант бухгалтера" N 12 (832) 26 червня 2017 року