Федерация профсоюзов Одесской области


Вiдображення доходiв у формi № 1ДФ PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

 

ПИТАННЯ: 3а якою ознакою вiдображається в розрахунку i за формою N 1ДФ сума доходу, виплачена пiдприємцю за вид дiяльностi, не зазначений у його свiдоцтвi про державну реєстрацiю?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 177.6 ст. 177 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), якщо фiзична особа - пiдприємець одержує iншi доходи, нiж вiд провадження пiдприємницької дiяльностi, в межах обраних ним видiв такої дiяльностi, такi доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платникiв податку - фiзичних осiб.

Так, пiд час виплати доходу податковий агент вiдповiдно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу зобов'язаний утримати податок на доходи фiзичних осiб iз суми виплаченого доходу, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу.

Згiдно з Довiдником ознак доходiв, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користьфiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 13.01.2015 р. № 4, сума винагород та iнших виплат, нарахованих (виплачених) платниковi податку вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ пiд ознакою доходу "102".

Водночас вiдповiдно до п. 177.8 ст. 177 роздiлу IV Кодексу пiд час нарахування (виплати) фiзичнiй особi - пiдприємцю доходу вiд провадження нею пiдприємницької дiяльностi в межах обраних нею видiв такої дiяльностi, якщо фiзична особа - пiдприємець, яка одержує такий дохiд, подасть копiю документа, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, податковi агенти не утримують податок на доходи у джерела виплати.

При цьому сума винагород та iнших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фiзичних осiб - пiдприємцiв, вiдображається в податковому розрахунку за формою N 1ДФ за ознакою доходу "157". Це правило не застосовується в разi нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згiдно з цивiльно-правовим договором, якщо буде встановлено, що вiдносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирiвнянi до працiвника чи роботодавця вiдповiдно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Таким чином, сума оподатковуваного доходу, виплачена фiзичнiй особi - пiдприємцю, одержана вiд виду дiяльностi. який не зазначено в документi, що пiдтверджує її державну реєстрацiю, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу "157".

Завiдувач сектору,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.