Федерация профсоюзов Одесской области


Про оподаткування частини вартостi путiвки PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Вiддiл органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

 

ПИТАННЯ: Чи обкладається ПДФО та єдиним внеском компенсацiя части ни вартостi путiвки?

ВIДПОВIДЬ: До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу не включається вартiсть путiвок на вiдпочинок, оздоровлення та лiкування, в тому числi на реабiлiтацiю iнвалiдiв, на територiї України платника податку та/або його дiтей вiком до 18 рокiв, якi надаються йому безоплатно або iз знижкою (у розмiрi такої знижки) професiйною спiлкою, до якої зараховуються профспiлковi внески платника податку - члена такої професiйної спiлки, створеної вiдповiдно до законодавства України, або за рахунок коштiв вiдповiдного фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування (пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). Тобто положення зазначеного пункту поширюються на платникiв податкiв, якi отримують путiвки винятково вiд професiйної спiлки.

Водночас згiдно з пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального мiсячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд, одержаний платником податку як додаткове благо (крiм випадкiв, передбачених ст. 165 Кодексу) у виглядi вартостi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг), визначеної за правилами звичайної цiни, а також суми знижки звичайної цiни (вартостi) товарiв (робiт, послуг), iндивiдуально призначеної для такого платника податку, крiм сум, зазначених пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов'язаний утримати податок iз суми такого доходу за ставкою 18 % (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Крiм того, сума такої компенсацiї для роботодавцiв є також базою для нарахування єдиного внеску - 22%. Перелiк видiв виплат, на якi не нараховується єдиний внесок, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170. Суму компенсацiї частини вартостi путiвки на санаторно-курортне лiкування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштiв роботодавця платникам податку - працiвникам, не визначено як виплату, що звiльняється вiд нарахування єдиного внеску.

Отже, сума компенсацiї частини вартостi путiвки на санаторно-курортне лiкування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштiв роботодавця платникам податку - працiвникам та їхнiм неповнолiтнiм дiтям, включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу таких платникiв як додаткове благо та обкладається податком на доходи фiзичних осiб на загальних пiдставах.

Головний ревiзор-iнспектор,
Вiкторiя КОВАЛЬЧУК

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.