Федерация профсоюзов Одесской области


Строковi трудовi договори: особливостi укладення та припинення PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

Право кожного на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується, закрiплене ст. 43 Конституцiї України.

Реалiзацiя цього права можлива через укладення трудового договору на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або з фiзичною особою, яка використовує працю найманих працiвникiв.

Статтею 21 КЗпП визначено, що трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзичка особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Якщо трудовий договiр має строк, установлений за погодженням сторiн або потрiбний для виконання певної роботи, це означає, що такий трудовий договiр є строковим.

Укладення строкового
трудового договору

У бiльшостi випадкiв трудовий договiр укладається на невизначений строк, але ч. 2 ст. 23 КЗпП передбачено умови, за яких укладається строковий трудовий договiр. Так, строковий трудовий договiр укладається, якщо трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами.

Пiдставою для укладення такого строкового трудового договору є його заява про прийняття на роботу, в якiй зазначається, шо трудовий договiр має строковий характер.

Якщо строковий трудовий договiр був укладений без додержання вимог ст. 23 КЗпП, то умова про строк такого договору буде незаконною. У такому разi трудовий договiр вважається таким, що укладений на невизначений строк, i його дiю не можна припинити у зв'язку iз закiнченням його строку.

Строковий трудовий договiр може встановлюватися за взаємної згоди сторiн на будь-який термiн.

Так, п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорiв" (далi - постанова № 9) передбачено, що пiд час укладення трудового договору на визначений строк цей строк установлюється за погодженням сторiн i може визначатися як конкретним термiном, так i часом настання певної подiї (наприклад, вихiд на роботу працiвницi, яка перебувала у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, для догляду за дитиною).

Таким чином, строковий трудовий договiр може укладатися також у випадку, якщо робота сама по собi не має строкового характеру, але працiвника не можна прийняти на таку роботу безстроково з урахуванням певних обставин, наприклад, якщо працiвник приймається для замiни тимчасово вiдсутнього працiвника. Зазвичай у такому разi неможливо вiдразу визначити строк трудового договору, адже вiн залежить вiд часу вiдсутностi постiйного працiвника. Отже, в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу слiд зазначити, що працiвник приймається за строковим трудовим договором, а строк прив’язується до певної подiї, наприклад до виходу на роботу основного працiвника.

Якщо внаслiдок будь-яких причин особистого або сiмейного характеру працiвник не може працювати на постiйних засадах, то вiн має право поiнформувати власника або уповноважений ним орган про укладення з ним строкового трудового договору. У такому разi строк трудового договору обумовлюється за взаємної згоди власника або уповноваженого ним органу та працiвника.

У наказi (розпорядженнi) обов’язково слiд зазначити, що трудовий договiр укладається в iнтересах працiвника. Це також потрiбно зазначити в заявi працiвника про прийняття на роботу.

Строковий трудовий договiр визначається вiдповiдно до ст. 241-1 КЗпП, вiдповiдно до якої строки виникнення i припинення трудових прав та обов’язкiв обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями.

Строк, обчислюваний роками, закiнчується у вiдповiднi мiсяць i число останнього року строку.

Строк, обчислюваний мiсяцями, закiнчується у вiдповiдне число останнього мiсяця строку. Якщо кiнець строку, обчислюваного мiсяцями, припадає на такий мiсяць, що вiдповiдного числа не має, то строк закiнчується в останнiй день цього мiсяця.

Строк, обчислюваний тижнями, закiнчується у вiдповiдний день тижня.

Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного пiсля того дня, з якого починається строк. Якщо останнiй день строку припадає на святковий, вихiдний або неробочий день, то днем закiнчення строку вважається найближчий робочий день.

Законодавство не забороняє укладати строковi трудовi договори як пiд час прийняття на роботу, так i згодом. Сторони строкового трудового договору можуть домовитися про те, що працiвник продовжуватиме працювати вже за строковим трудовим договором. У такому разi мається на увазi переукладення трудового договору. Пiдставою для переукладення трудового договору та встановлення строку буде вiдповiдна заява працiвника.

Отже, строковий трудовий договiр може укладатися як пiд час прийняття на роботу, так i пiсля прийняття на роботу, якщо є пiдстави для укладення (переукладення) такого трудового договору.

Пiд час укладення строкового трудового договору працiвник бере на себе зобов’язання працювати на пiдприємствi, в установi, органiзацiї певний перiод.

Строковий трудовий договiр укладається вiдповiдно до загальних вимог, установлених для укладення трудових договорiв. Пiд час працевлаштування працiвник подає паспорт i трудову книжку, у випадках, передбачених законодавством, - документ про освiту, стан здоров’я та iншi документи.

Крiм того, слiд зазначити, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Такi трудовi вiдносини може бути оформлено вiдповiдним документом, який має бути пiдписаний його сторонами. Проте зазвичай такий трудовий договiр оформлюється написанням працiвником заяви та видаванням вiдповiдного наказу (розпорядження) по пiдприємству.

У наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу слiд зазначити термiн, на який приймається працiвник, iнакше працiвник буде вважатися таким, що прийнятий на роботу за безстроковим трудовим договором.

Пунктом 9 постанови № 9 визначено: оскiльки згiдно з ч. 2 ст. 23 КЗпП трудовий договiр на визначений строк укладається лише тодi, коли трудовi вiдносини на невизначений строк не можуть бути встановленi з урахуванням характеру роботи, або умов її виконання, або iнтересiв працiвника (наприклад його бажання), або в iнших випадках, передбачених законодавчими актами, укладення трудового договору на визначений строк за вiдсутностi зазначених умов є пiдставою для визнання його недiйсним щодо визначення строку. Такi договори вважатимуться укладеними на невизначений строк з моменту їхнього укладення.

Правовий статус працiвникiв, з якими укладено строковi трудовi договори, не вiдрiзняється вiд правового статусу працiвникiв, з якими укладено трудовi договори на невизначений строк.

Стаття 39-1 КЗпП передбачає продовження строкового трудового договору на невизначений строк. Так, якщо пiсля закiнчення строку трудового договору трудовi вiдносини фактично тривають i жодна iз сторiн не вимагає їхнього припинення, цей договiр вважається продовженим на невизначений строк.

Пiдстави припинення строкового
трудового договору

Порядок припинення строкового трудового договору врегульовано КЗпП.

Припинення строкового трудового договору вiдбувається в разi закiнчення строку трудового договору, його дострокового розiрвання на вимогу однiєї зi сторiн та в iнших випадках, передбачених законодавством.

Закiнчення строку

Як правило, пiдставою для припинення строкового трудового договору є закiнчення його строку.

Так, вiдповiдно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП трудовий договiр може бути припинений у разi закiнчення строку, крiм випадкiв, коли трудовi вiдносини фактично тривають i жодна iз сторiн не вимагає їхнього припинення.

Припинення трудового договору пiсля закiнчення строку не потребує заяви або будь-якого волевиявлення працiвника, оскiльки своє волевиявлення на укладення строкового трудового договору працiвник виявив, написавши заяву про прийняття на роботу на умовах такого договору.

Власник або уповноважений ним орган не зобов’язаний попереджати або в iнший спосiб iнформувати працiвника про майбутнє звiльнення за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Наявностi лише факту закiнчення строку договору недостатньо для його припинення, оскiльки власник або уповноважений ним орган, якщо виявить бажання розiрвати трудовi вiдносини, повинен не пiзнiше вiд останнього робочого дня працiвника за строковим договором видати наказ (розпорядження) про його звiльнення iз зазначенням пiдстави звiльнення - п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору).

Отже, до закiнчення строку трудового договору власник або уповноважений ним орган має видати наказ (розпорядження) про звiльнення працiвника, оскiльки закiнчення строку трудового договору не означає, що працiвник звiльняється автоматично.

Такий наказ (розпорядження) про звiльнення, як правило, видається в останнiй день строкового трудового договору. Якщо наказ (розпорядження) видається ранiше, то в ньому має бути дата звiльнення, зазначена у строковому трудовому договорi. У будь-якому разi днем звiльнення буде останнiй день роботи, визначений трудовим договором.

Звiльнити працiвника у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору можна як у перiод тимчасової непрацездатностi, так i в перiод перебування його у вiдпустцi, оскiльки ч. 3 ст. 40 КЗпП установлено заборону щодо звiльнення працiвникiв у перiод тимчасової непрацездатностi та перебування у вiдпустцi лише з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.

Якщо в останнiй день строку трудового договору працiвник не був звiльнений, трудовi вiдносини фактично тривають, договiр вважається продовженим на тих самих умовах, але вже на невизначений строк (ст. 39-1 КЗпП).

Строковий трудовий договiр може бути припинений i достроково (iнiцiатива працiвника, угода сторiн, iнiцiатива власника або уповноваженого ним органу).

Iнiцiатива працiвника

Статтею 39 КЗпП перелiчено пiдстави розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працiвника.

Пiд час укладення строкового трудового договору працiвник фактично погоджується працювати певний строк, вiдповiдно вiн не має права на припинення трудових вiдносин до закiнчення строку договору в односторонньому порядку без поважних причин.

Так, строковий трудовий договiр (пп. 2 i 3 ст. 23 КЗпП) пiдлягає розiрванню достроково на вимогу працiвника в разi його хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП.

Якщо заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу (переїзд на нове мiсце проживання; переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть; вступ до навчального закладу; неможливiсть проживання в такiй мiсцевостi, пiдтверджена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за дитиною до досягнення нею 14-рiчного вiку або дитиною-iнвалiдом; догляд за хворим членом сiм’ї вiдповiдно до медичного висновку або iнвалiдом I групи; вихiд на пенсiю; прийняття на роботу за конкурсом, а також з iнших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник. Цей перелiк не є вичерпним, оскiльки пiдставою для дострокового розiрвання трудового договору можуть бути й iншi причини, якi можна визнати поважними i якi перешкоджають продовженню роботи за договором.

Отже, строковий трудовий договiр може бути розiрвано достроково на вимогу працiвника тiльки за наявностi поважної причини.

Угода сторiн

Як трудовий договiр, укладений на невизначений строк, так i строковий трудовий договiр може бути припинений за згодою сторiн.

Якщо мiж власником або уповноваженим ним органом i працiвником досягнуто згоди щодо припинення трудового договору, то вiн може бути припинений у будь-який час. Iнiцiатива щодо припинення трудового договору може надходити як вiд працiвника. так i вiд власника або уповноваженого ним органу. У разi погодження iнiцiативи другою стороною вважається, що сторони дiйшли згоди щодо припинення трудового договору i працiвник пiдлягає звiльненню з роботи за п. 1 ст. 36 КЗпП.

Постановою № 9 передбачено, що за домовленостi мiж працiвником i власником Пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згоди сторiн) договiр припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленостi може мати мiсце лише за взаємної згоди про це власника або уповноваженого ним органу i працiвника.

Сама по собi згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працiвника про звiльнення до закiнчення строку попередження не означає, що трудовий договiр припинено за п. 1 ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленостi сторiн про цю пiдставу припинення трудового договору.

Iнiцiатива власника або
уповноваженого ним органу

Строковий трудовий договiр може бути розiрваний власником або уповноваженим ним органом i до закiнчення його строку, але тiльки з пiдстав, передбачених для звiльнення з iнiцiативи власника, вiдповiдно до ст. 40 i 41 КЗпП та в iнших випадках.

Так, за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу вiдповiдно до ст. 40 КЗпП строковий договiр може бути розiрваний, зокрема: у разi змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату працiвникiв; виявленої невiдповiдностi працiвника обiйманiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або стану здоров'я, якi перешкоджають продовженню такої роботи, а також в разi вiдмови в наданнi допуску до державної таємницi або скасування допуску до державної таємницi, якщо виконання покладених на працiвника обов’язкiв вимагає такого доступу; систематичного невиконання працiвником без поважних причин обов’язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше застосовувалися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення; прогулу (в тому числi вiдсутностi на роботi бiльш як три години впродовж робочого дня) без поважних причин; нез’явлення на роботi впродовж бiльш як чотирьох мiсяцiв поспiль унаслiдок тимчасової непрацездатностi, не враховуючи вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, якщо законодавством не встановлено тривалiшого строку збереження мiсця роботи (посади) за певного захворювання; поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу; появи на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного або токсичного сп’янiння; вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбного) майна власника.

Не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 ст. 40), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило це поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до ст. 184 КЗпП звiльнення у зв’язку iз закiнченням термiну строкового трудового договору вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв - ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу допускається виключно з обов’язковим працевлаштуванням таких жiнок. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору.

Порядок
оформлення звiльнення

Пiд час звiльнення працiвника з роботи власник або уповноважений ним орган видає наказ (розпорядження), в якому зазначається пiдстава розiрвання трудового договору з посиланням на вiдповiдний пункт i статтю закону.

На пiдставi такого наказу (розпорядження) до трудової книжки вноситься запис про звiльнення iз зазначенням причини та посиланням на вiдповiдну статтю КЗпП.

Пунктом 2.27 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мiн’юстi України 17.08.93 р. за № 110 (iз змiнами, далi - Iнструкцiя), передбачено, що днем звiльнення вважається останнiй день роботи. Отже, днем звiльнення вважається останнiй день чинностi строкового трудового договору.

Крiм того, вiдповiдно до ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у строки, зазначенi ст. 116 КЗпП.

У разi звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу працiвник має одержати в день звiльнення копiю наказу (розпорядження) про звiльнення з роботи. В iнших випадках звiльнення копiя наказу (розпорядження) видається на вимогу працiвника.

У разi затримки видачi трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працiвниковi сплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звiльнення в такому разi вважається день видачi трудової книжки. Про новий день звiльнення видається наказ i вноситься запис до трудової книжки працiвника. Ранiше внесений запис про день звiльнення визнається недiйсним у порядку, встановленому п. 2.10 Iнструкцiї.

Якщо в той день працiвник був вiдсутнiй на роботi (хвороба, вiдсутнiсть без поважної причини), наказ (розпорядження) про звiльнення в такому разi також оформляється, в трудовiй книжцi робиться запис про звiльнення, а власник або уповноважений ним орган у цей день надсилає працiвниковi поштове повiдомлення iз вказiвкою про потребу отримання трудової книжки.

Якщо звiльнення працiвника вiдбувається у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору, то на його бажання невикористана вiдпустка може йому надаватися навiть тодi, якщо час вiдпустки повнiстю або частково перевищує строк трудового договору. У такому разi чиннiсть трудового договору продовжується до закiнчення вiдпустки.

Спори про дострокове розiрвання трудового договору вирiшуються в загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорiв.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.