Федерация профсоюзов Одесской области


Про одиноку матiр PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Хто є одинокою матiр’ю? Чи є такою розлучена жiнка, яка має малолiтню дитину, в актовому записi про народження якої вiдомостi про батька зазначенi на пiдставi свiдоцтва про шлюб?

ВIДПОВIДЬ: Щодо вiднесення розлученої жiнки, яка має малолiтню дитину, до законодавчо визначеного термiну "одинока мати", то це залежить вiд норм законiв, що регулюють певнi правовiдносини, та деяких умов.

Так, вiдповiдно до Закону України "Про вiдпустки" одинокою матiр'ю вважається жiнка, яка виховує дитину без батька їв тому числi розлучена). Однак слiд зазначити, що це визначення застосовується лише до тих правовiдносин, що регулюються цим Законом. Наприклад, одинока мати має право на щорiчну вiдпустку у зручний для неї час.

У пунктi 9 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорiв" мiститься визначення термiну "одинока мати", вiдповiдно до якого одинркою матiр'ю вважається жiнка, яка не перебуває у шлюбi й у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi, вдова, iнша жiнка, яка виховує й утримує дитину сама. Цей пункт постанови поширюється на певнi випадки звiльнення жiнок, що мають дiтей (ст. 184 КЗпП). У такому разi одинокою матiр’ю також є розлучена жiнка, але за умови, що в неї дитина до 14 рокiв i вона самостiйно її утримує (батько не сплачує алiментiв).

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.