Федерация профсоюзов Одесской области


Про поворотне прийняття на роботу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Якщо скорочено посаду, чи має працiвник переважне право на укладення трудового договору в разi поворотного прийняття на роботу на цьому самому пiдприємствi? Чи повинен власник повiдомити працiвника про таке повторне прийняття? Чи передбачено вiдповiдальнiсть за таке неповiдомлення?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 42-1 КЗпП працiвник, з яким розiрвано трудовий договiр з пiдстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП (крiм випадку лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї), впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разi поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працiвникiв аналогiчної квалiфiкацiї.

Переважне право на укладення трудового договору в разi поворотного прийняття на роботу надається особам, зазначеним ст. 42 КЗпП. тобто працiвникам з бiльш високою квалiфiкацiєю i продуктивнiстю працi, а за рiвних умов продуктивностi працi i квалiфiкацiї таким особам: сiмейним - за наявностi двох i бiльше утриманцiв; особам, у сiм’ї яких немає iнших працiвникiв iз самостiйним заробiтком;

працiвникам з тривалим безперервним стажем роботи на такому пiдприємствi, в установi, органiзацiї;

працiвникам, якi навчаються у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва;

учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту": авторам винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй;

працiвникам, якi дiстали на цьому пiдприємствi, в установi, органiзацiї трудове калiцтво або професiйне захворювання;

особам з числа депортованих з України впродовж п’яти рокiв з часу повернення на постiйне мiсце проживання до України;

працiвникам з числа колишнiх вiйськовослужбовцiв строкової служби, вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу та осiб, якi проходили альтернативну (невiйськову) службу, - впродовж двох рокiв з дня звiльнення їх. зi служби;

працiвникам, яким залишилося менш як три роки до настання пенсiйного вiку, за досягнення якого особа має право на одержання пенсiйних виплат, та в iнших випадках, передбачених колективним договором.

Обов’язку щодо iнформування власником таких працiвникiв про появу вакансiї законодавством не передбачено.

Питання щодо порушеного права на укладення трудового договору вiдповiдно до статтi 42-1 КЗпП вирiшується в судовому порядку.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р