Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо права на пiльгову пенсiю PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ: Менi 58 повних рокiв, загальний трудовий стаж - 40 рокiв. Чи маю право на пiльгову пенсiю, оскiльки дев’ять рокiв три мiсяцi (з 25 червня 1984 до 1 жовтня 1993 р.) працював в ОКП "Комунальник" оператором хлораторних установок, що пов’язане iз збереженням та використанням хлору?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з Прикiнцевими положеннями Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" пенсiї на пiльгових умовах призначаються за нормами цього Закону в разi досягнення особою вiку та за наявностi стажу, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення" (далi - Закон).

Пiдтвердження права на пiльгове пенсiйне забезпечення провадиться згiдно зi Списками № 1 i № 2, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi були чинними в перiод роботи працiвника, на пiдставi записiв у трудових книжках та уточнюючих довiдок, виданих пiдприємствами, установами, органiзацiями або їхнiми правонаступниками вiдповiдно до Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637.

У довiдцi має бути зазначено: перiоди роботи, що зараховуються до пiльгового стажу; професiю або посаду; характер виконуваної роботи; роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування Спискiв або їхнi номери, куди включається цей перiод роботи; первиннi документи за час виконання роботи, на пiдставi яких видано цю довiдку.

Крiм того, перiоди роботи пiсля 21 серпня 1992 р, зараховуються до пiльгового стажу з урахуванням результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi, проведеної на пiдприємствi згiдно з Порядком проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442.

За записами трудової книжки Ви працювали, зокрема, оператором хлораторних установок у КП "Комунальник".

У трудовiй книжцi не зазначено, що в названi перiоди роботи Ви були зайнятi впродовж повного робочого дня в шкiдливих i важких умовах працi.

У разi подання Вами документiв, що належним чином пiдтверджують пiльговий стаж, питання щодо призначення Вам пенсiї за вiком на пiльгових умовах буде вирiшуватися вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Олена ОХРIМЕНКО,
Свiтлана ЖУРАВСЬКА,
Людмила КОЛОМIЄЦЬ

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.