Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо зарахування до пiльгового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Пiсля закiнчення ПТУ в 1978 р. (де навчався два роки 10 мiсяцiї 21 день) отримав квалiфiкацiю електрогазозварника, у мiсячний термiн був приинятий на роботу як молодий спецiалiст за спецiальнiстю "газорiзальник металобрухту та вiдходiв", пропрацював 11 мiсяцiв i був призваний на строкову вiйськову службу.

Чи зараховується до стажу для оформлення пенсiї за Списком № 2 час проходження вiйськової служби та навчання у професiйно-технiчному училищi?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом "б" ст. 13 Закону України вiд 05.11.91 р. № 1788 "Про пенсiйне забезпечення" (далi - Закон № 1788) працiвники, зайнятi повний робочий день на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, - за Списком № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України, i за результатами атестацiї робочих мiсць мають право на пiльгову пенсiю пiсля досягнення 55 рокiв i за стажу роботи в чоловiкiв - вiд 25 рокiв шести МIСЯЦIВ до 30 рокiв, з них не менш як 12 рокiв шiсть мiсяцiв на таких роботах.

Чоловiкам, якi не мають 12 рокiв шести мiсяцiв стажу роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi за Списком № 2, але мають не менш як половину стажу на таких роботах, - не менш як шiсть рокiв три мiсяцi, за наявностi передбаченого загального стажу роботи пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим ч. 1 ст. 26 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (60 рокiв), на один рiк за кожнi два роки шiсть мiсяцiв такої роботи.

Згiдно з Порядком застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженим наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383, пiд час визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах застосовуються Списки № 1 i № 2, що були чинними на перiод роботи особи. При цьому до пiльгового стажу зараховується весь перiод роботи на вiдповiдних посадах або за професiями незалежно вiд дати внесення цiєї посади чи професiї до цих Спискiв.

Основним документом, що визначає, де, ким i впродовж якого часу працювала особа, є трудова книжка.

Водночас, якщо трудова книжка не мiстить вiдомостей, що пiдтверджують право на пенсiю на пiльгових умовах, для пiдтвердження спецiального трудового стажу, який дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, надаються уточнюючi довiдки пiдприємств або їхнiх правонаступникiв. Якщо йдеться про пiдтвердження роботи в шкiдливих умовах працi за Списком № 2, такi довiдки потрiбнi, оскiльки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи та чи були вони зайнятi певними роботами або на певних виробництвах упродовж повного робочого дня, а також характер виконуваних робiт.

У довiдцi має бути зазначено:

- перiоди роботи, що зараховуються до спецiального стажу;

- професiю або посаду;

- характер виконуваної роботи;

- роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування (або номери) Списку № 2, яким передбачено цi роботи.

При цьому довiдка про пiльговий характер роботи має мiстити посилання на Список, який був чинним у перiод роботи особи.

Пiд час призначення пенсiй за вiком на пiльгових умовах за ст. 13 Закону № 1788 для зарахування до стажу, який дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, певного п’ятирiчного перiоду роботи зi шкiдливими i важкими умовами працi пiсля 21 серпня 1992 р. таке право впродовж цього перiоду має бути пiдтверджене за результатами атестацiї.

Списком № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, зайнятiсть в яких повний робочий день дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах (роздiл "Загальнi професiї") передбачено:

- електрогазозварникiв, зайнятих рiзанням та ручним зварюванням, на напiвавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах iз застосуванням флюсiв, що мiстять шкiдливi речовини, не нижчi вiд третього класу небезпеки;

- електрозварникiв на автоматичних та напiвавтоматичних машинах, зайнятих зварюванням у середовищi вуглекислого газу, на роботах iз застосуванням флюсiв, що мiстять шкiдливi речовини, не нижчi вiд третього класу небезпеки, а також на напiвавтоматичних машинах;

- електрозварникiв ручного зварювання;

- газорiзальникiв.

Тобто право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають як електрогазозварники, так i газорiзальники, якi працюють у шкiдливих умовах упродовж повного робочого дня.

У листi немає вiдомостей про всi перiоди роботи у шкiдливих умовах.

Тому розглянемо двi ситуацiї:

- якщо весь пiльговий стаж набуто до 1 сiчня 1992 р.;

- якщо пiльговий стаж набуто як до 1 сiчня 1992 р., так i пiсля цiєї дати.

Якщо весь пiльговий стаж роботи за Списком № 2 набуто до 1992 р., то право на пiльгову пенсiю визначається за нормами ст. 100 Закону № 1788. При цьому застосовується п. 109 Положення, який передбачає, що перiоди служби у складi Збройних Сил СРСР, органах мiлiцiї (тощо) прирiвнюються за вибором особи чи до роботи, яка передувала вiйськовiй службi, чи до роботи, що була пiсля неї, а навчання в професiйно-технiчних закладах зараховується до роботи, яка була одразу пiсля його закiнчення.

Отже, в цьому випадку вiйськова служба буде зарахована до пiльгового стажу, оскiльки їй передувала пiльгова робота.

Навчання в професiйно-технiчному закладi буде зараховано до роботи, яка була пiсля його закiнчення, тобто до пiльгової роботи газорiзальника, що також є роботою за Списком № 2.

Пiд час визначення права на пенсiю на пiльгових умовах вiдповiдно до ст. 13 Закону № 1788 (з урахуванням пiльгового стажу як до 1 сiчня 1992 р., так i пiсля цiєї дати) час проходження строкової вiйськової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах, якщо на момент призову на строкову вiйськову службу особа навчалася за фахом у професiйно-технiчному навчальному закладi, працювала за професiєю або обiймала посаду, що передбачала право на пенсiю на пiльгових умовах.

Час навчання за спецiальнiстю в професiйно-технiчних навчальних закладах зараховується до пiльгового стажу за умови, якщо впродовж трьох мiсяцiв пiсля закiнчення навчання особа працевлаштувалася за набутою (пiльговою) професiєю (ст. 38 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту").

Отже, якщо в шкiдливих умовах Ви працювали як до, так i пiсля 1 сiчня 1992 р., вiйськову службу буде враховано до пiльгового стажу за Списком № 2, оскiльки на момент призову на строкову вiйськову службу Ви працювали за професiєю, що передбачала право на пенсiю на пiльгових умовах. Перiод навчання в ПТУ не буде зарахований до пiльгового стажу, оскiльки впродовж трьох мiсяцiв Ви не були зарахованi на роботу за набутою професiєю.

Навчання та вiйськова служба враховується в розмiрi, що не перевищує всього наявного стажу роботи, який дає право на пiльгове пенсiйне забезпечення. Пiльговий стаж роботи має бути пiдтверджений вiдповiдно до названих вимог.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.