Федерация профсоюзов Одесской области


Виплата компенсацiї пiд час звiльнення за невикористану додаткову вiдпустку PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Працювала провiдним спецiалiстом у державному органi з квiтня до серпня 2016 р., маю дев’ятий ранг держслужбовця, загальний стаж роботи - 14 рокiв, з них на держслужбi - сiм рокiв. У серпнi 2016 р. звiльнена з обiйманої посади з переведенням для подальшої роботи в iншому управлiннi держслужби за п. 5 ст. 36 КЗпП. На день звiльнення за вiдпрацьований перiод не використала п’яти календарних днiв щорiчної основної вiдпустки, а також трьох календарних днiв щорiчної додаткової вiдпустки за стаж держслужби. Звернулася iз заявою на перерахування суми грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчної i додаткової вiдпусток на рахунок нового роботодавця i вдень звiльнення компенсацiї за невикористанi днi щорiчної й додаткової вiдпусток не одержала.

 

Чи зобов’язаний був держорган пiд час звiльнення виплатити (перерахувати на рахунок нового роботодавця) менi кошти за три календарних днi додаткової вiдпустки за стаж роботи на держслужбi, а також середнiй заробiток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 51 Закону України вiд 10.12.2015 р. № 889-VIII "Про державну службу" (далi - Закон № 889), що набрав чинностi з 1 травня 2016 р., за кожний рiк державної служби за досягнення п’ятирiчного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний дегiь додаткової оплачуваної вiдпустки, але не бiльш як 15 календарних днiв.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних вiдпусток затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 р. № 270 (далi - Порядок), пунктом 3 якого передбачено, що додаткова вiдпустка конкретної тривалостi надається державним службовцям пiсля досягнення вiдповiдного стажу державної служби.

Тобто виникнення в державних службовцiв права на додаткову оплачувану вiдпустку та її тривалiсть залежить не вiд вiдпрацьованого в роцi часу, а лише вiд наявностi вiдповiдного стажу державної служби.

Державний службовець зi стажем служби - сiм рокiв починаючи з 1 травня 2016 р. має право на три календарних днi додаткової вiдпустки.

За частиною 1 ст. 24 Закону України "Про вiдпустки" в разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки. У разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдприємство грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток на його бажання має бути перерахована на рахунок пiдприємства, куди перейшов працiвник.

Отже, у випадку, зазначеному в листi, пiд час звiльнення Вам мали незалежно вiд вiдпрацьованого в роцi часу виплатити (перерахувати за Вашою заявою на рахунок iншого пiдприємства) грошову компенсацiю за три невикористанi днi щорiчної додаткової вiдпустки.

Пiд час звiльнення працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. У разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум, за вiдсутностi спору про їхнiй розмiр пiдприємство має виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку (ст. 116 i 117 КЗпП).

Вiдповiдно до п. 20 постанови Верховного Суду України вiд 24.12.99 р. № 13 "Про практику застосування судами законодавства про оплату працi" суд на пiдставi ст. 117 КЗпП, установивши пiд час розгляду справи про стягнення заробiтної плати у зв’язку iз затримкою розрахунку пiд час звiльнення, що працiвниковi не було виплачено належнi йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї суми в день звiльнення, а якщо вiн у цей день не був на роботi, то наступного дня пiсля пред'явлення ним роботодавцевi вимог про розрахунок, стягує на користь працiвника середнiй заробiток за весь перiод затримки розрахунку, а в разi непроведення його до розгляду справи - до дня постановлення рiшення, якщо роботодавець не доведе вiдсутностi в цьому своєї вини.

У разi непроведення розрахунку у зв’язку iз виникненням спору про розмiр належних до виплати сум вимоги про вiдповiдальнiсть за затримку розрахунку пiдлягають задоволенню в повному обсязi, якщо спiр вирiшено на користь позивача або такого висновку дiйде суд, що розглядає справу. У разi часткового задоволення позову працiвника суд визначає розмiр вiдшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спiрної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, iстотностi цiєї частки порiвняно iз середнiм заробiтком та iнших конкретних обставин справи.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 25 (1037), 05 липня 2017 р.