Федерация профсоюзов Одесской области


Обчислення стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Вiддiл регулювання умов i охорони працi

ПИТАННЯ: Як розумiти поняття "працiвники, зайнятi ремонтом устаткування в умовах дiючого виробництва"? Чи зараховуватиметься до пiльгового стажу перiод роботи з 3 серпня 2016 до 31 грудня 2017 р. робiтникам, якi до 3 серпня 2016 р. вiдповiдно до проведеної атестацiї робочих мiсць мали право на пiльгове пенсiйне забезпечення згiдно зi списками, що були чинними до набрання чинностi постановою Кабмiну вiд 24.06.2016 р. № 461, i продовжують працювати за тiєю самою професiєю чи на тiй самiй посадi повний робочий день в умовах дiючого виробництва?

 

ВIДПОВIДЬ: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 р. № 479 "Про внесення змiн до спискiв виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 р. № 461" (далi - постанова № 479), набирає чинностi з 1 сiчня 2018 р.

Унесенi змiни стосуються, зокрема, працiвникiв, зайнятих ремонтом устаткування в умовах дiючого виробництва. Так, роздiли I "Гiрничi роботи", II "Пiдготовка руд, збагачення, окускування (агломерацiя, брикетування, огрудкування), випалювання руд i нерудних копалин", III "Чорна металургiя", IV "Виробництво коксопродуктiв", VII "Виробництво кольорових металiв", VIII "Хiмiчне виробництво", X "Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугiлля та сланцю" Списку № 1 доповнено позицiєю "Працiвники ремонтних служб, зайнятi ремонтом устаткування в умовах дiючого виробництва".

Такою самою позицiєю доповнено i роздiли Списку № 2, а саме: I "Гiрничi роботи", II "Пiдготовка руд, збагачення, окускування (агломерацiя, брикетування, огрудкування), випалювання руд i нерудних копалин", III "Чорна металургiя", IV "Виробництво коксопродуктiв. Вуглепiдготовка", V "Виробництво вогнетривiв", VI "Виробництво метизiв", VII "Виробництво генераторного газу i одержання газiв у процесi металургiйного виробництва", VIII "Виробництво кольорових металiв", X "Хiмiчне виробництво" та пiдроздiл 1 "Ливарне виробництво" роздiлу XIV "Оброблення металу".

Цi позицiї Спискiв поширюються на всiх працiвникiв, зайнятих повний робочий день в умовах дiючого виробництва, та в разi пiдтвердження вiдповiдного права за результатами атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Порядок, що регулює застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах вiдповiдно до пiдпунктiв "а", "б" статтi 13 та статтi 100 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", затверджений наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мiн’юстi України 01.12.2005 р. за № 1451/11731 (далi - Порядок).

Згiдно з п. 10 Порядку для пiдтвердження стажу роботи зi шкiдливими i важкими умовами працi потрiбно подати трудову книжку iз оформленими належним чином записами про обiйману посаду i перiод виконуваної роботи, виписку iз наказу по пiдприємству про проведення атестацiї на вiдповiдному робочому мiсцi та в разi вiдсутностi в трудовiй книжцi вiдомостей, що визначають право на пенсiю на пiльгових умовах, - уточнюючу довiдку, передбачену п. 20 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637.

В уточнюючiй довiдцi має бути зазначено: перiоди роботи, що зараховуються до спецiального стажу; професiю або посаду; характер виконуваної роботи; роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування Спискiв або їхнi номери, куди включається цей перiод роботи, первиннi документи за час виконання роботи, на пiдставi яких видано цю довiдку.

Отже, перiоди роботи, що пiдлягають зарахуванню до пiльгового стажу, визначає пiдприємство (установа) або його правонаступник iз урахуванням усiх вимог законодавства щодо визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах.

За пунктом 3 Порядку пiд час визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на перiод роботи особи. До пiльгового стажу зараховується весь перiод роботи на вiдповiдних посадах або за професiями незалежно вiд дати їхнього внесення до Спискiв за умови пiдтвердження документами вiдповiдних умов працi за час виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi пiсля 21 серпня 1992 р.

Отже, до стажу роботи працiвникiв. професiї їпосадиї яких включено до Спискiв № 1 i № 2 згiдно з постановою № 479 i якi продовжать працювати за цими професiями (посадами) пiсля набрання чинностi цiєю постановою (1 сiчня 2018 р.), зараховується весь перiод їхньої роботи за вiдповiдними професiями (посадами) за умови пiдтвердження вiдповiдного права за результатами атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Для працiвникiв, якi звiльняться до 1 сiчня 2018 р. i професiї (посади) яких не передбаченi чинними Списками № 1 i № 2, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016 р. № 461, може бути застосовано норму пп. 2 п. 2 роздiлу XV Прикiнцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", згiдно з якою окремим категорiям працiвникiв залежно вiд умов працi за результатами атестацiї робочих мiсць можуть призначатися пенсiї за рахунок коштiв пiдприємств та органiзацiй, але не ранiше нiж за п’ять рокiв до досягнення вiку, передбаченого ст. 26 Закону, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок призначення пенсiй за рахунок коштiв пiдприємств та органiзацiй окремим категорiям працiвникiв за результатами атестацiї робочих мiсць за умовами працi затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 р. № 937.


Головний спецiалiст,
Тетяна ХОРОМСЬКА

"Праця i зарплата" N 36 (1048), 27 вересня 2017 р.