Федерация профсоюзов Одесской области


Зарахування до страхового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ 1: Доглядаю за мамою. Чи зараховується до страхо вого стажу час догляду за особою похилого вiку?

ВIДПОВIДЬ 1: За статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. N 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) страховий стаж - це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi, не меншiй за мiнiмальний страховий внесок.

Пунктом 14 ст. 11 Закону № 1058 передбачено, що загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню пiдлягають, зокрема, непрацюючi працездатнi особи, якi доглядають за особою похилого вiку, котра за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду або досягла 80-рiчного вiку, якщо такi непрацюючi працездатнi особи одержують допомогу, надбавку або компенсацiю вiдповiдно до законодавства.

Для осiб, зазначених п. 14 ст. 11 Закону № 1058 , страхувальниками є органи, якi виплачують допомогу. Вiдомостi про застрахованих осiб подаються до територiального органу Пенсiйного фонду страхувальником.

Отже, якщо Ви є працездатною особою, не працюєте, доглядаєте за особою похилого вiку, яка за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду або досягла 80-рiчного вiку, та одержуєте в управлiннi соцiального захисту населення вiдповiдну допомогу (компенсацiю), час такого догляду буде зарахований до Вашого страхового стажу за даними системи персонiфiкованого облiку.

ПИТАННЯ 2: Почала працювати у 1994 р., у 1996 р. уклала шлюб. Однак у трудовiй книжцi не зазначено про змiну прiзвища у зв ’язку з цим. Чи буде враховано таку книжку пiд час призначення пенсiї?

ВIДПОВIДЬ 2: За статтею 24 Закону № 1058 страховий стаж обчислюється територiальними органами Пенсiйного фонду вiдповiдно до вимог цього Закону за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, а за перiоди до впровадження системи персонiфiкованого облiку - на пiдставi документiв та в порядку, визначеному законодавством, що було чинним до набрання чинностi цим Законом (до 1 сiчня 2004 р.).

Вiдповiдно до ст. 62 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" та Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiї за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637 (зi змiнами), основним документом, що пiдтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

За вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй трудовий стаж установлюється на пiдставi iнших документiв, виданих за мiсцем роботи, служби, навчання, а також архiвними установами. Якщо в трудовiй книжцi вiдсутнi потрiбнi записи або мiстяться неправильнi чи неточнi записи про перiоди роботи, для пiдтвердження трудового стажу приймаються довiдки, виписки iз наказiв, особовi рахунки i вiдомостi на видачу заробiтної плати, посвiдчення, характеристики, письмовi трудовi договори й угоди з вiдмiтками про їхнє виконання та iншi документи, якi мiстять вiдомостi про перiоди роботи.

Згiдно з Iнструкцiєю про порядок ведення трудових книжок змiна записiв у трудових книжках про прiзвище, iм’я, по батьковi i дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнiм мiсцем роботи на пiдставi документiв (паспорта, свiдоцтва про народження, про шлюб, про розiрвання шлюбу, про змiну прiзвища, iм’я та по батьковi тощо) i з посиланням на номер i дату цих документiв.

Такi змiни вносяться на першiй сторiнцi (титульному аркушi) трудової книжки. Однiєю рискою закреслюється, наприклад, колишнє прiзвище або iм’я, по батьковi, записуються новi данi з посиланням на вiдповiднi документи на внутрiшньому боцi обкладинки i завiряються пiдписом керiвника пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

У разi недотримання цих вимог пiд час оформлення трудової книжки для пiдтвердження факту змiни прiзвища i вiдповiдно - врахування даних трудової книжки пiд час призначення пенсiї Вам слiд до територiального управлiння Пенсiйного фонду подати свiдоцтво про одруження або вiдповiдну довiдку вiддiлу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану.

При цьому, якщо iм’я, по батьковi та прiзвище, зазначенi в документi, що пiдтверджує трудовий стаж, не збiгаються з iм’ям, по батьковi або прiзвищем особи за паспортом або свiдоцтвом про народження, факт належностi цього документа цiй особi може бути встановлено в судовому порядку.

ПИТАННЯ 3: Працював у колгоспi у 1967- 1969 рр. За цi два роки до страхового стажу врахували лише п’ять мiсяцiв. Чи правильно це?

ВIДПОВIДЬ 3: Згiдно зi статтею 56 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (норми застосовуються пiд час обчислення стажу, набутого до 1 сiчня 2004 р.) до стажу роботи зараховується робота, виконувана на пiдставi трудового договору на пiдприємствах, в установах, органiзацiях i кооперативах, незалежно вiд використовуваних форм власностi та господарювання, а також на пiдставi членства в колгоспах та iнших кооперативах незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i перерв.

Пiд час обчислення стажу роботи в колгоспi за перiод пiсля 1965 р., якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мiнiмуму трудової участi в громадському господарствi, враховується час роботи за фактичною тривалiстю.

Оскiльки Ви як член колгоспу не виконували без поважних причин встановленого мiнiмуму трудової участi в громадському господарствi, цей перiод Вашої роботи в колгоспi враховано за фактичною тривалiстю.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 37 (1049), 04 жовтня 2017 р.