Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо деяких питань оплати працi PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи потрiбно у зв’язку з пiдвищенням на 25% зарплати з 1 березня 2017 р. проводити перерахунок виплаченої зарплати та iнших виплат працiвникам, звiльненим до 20 березня 2017 р. (до набрання чинностi наказом про пiдвищення)?

Чи потрiбно коригувати на коефiцiєнт пiдвищення середнiй заробiток працiвникам за час пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва; за час вiдрядження тощо?

Чи враховуються пiд час обчислення розмiру зарплати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру такi виплати:

оплата працi у святковi i неробочi днi, не передбачена графiком змiнностi;

надбавка за вахтовий метод роботи;

надбавка за пересувний характер роботи;

оплата роботи у вечiрнiй час?

Чи можна встановлювати доплату за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника або за сумiщення посад головному фахiвцевi, в пiдпорядкуваннi якого немає пiдлеглих?

ВIДПОВIДЬ: З метою недопущення зниження середньої заробiтної плати у зв'язку з пiдвищенням на пiдприємствi, в установi, органiзацiї тарифних ставок, окладiв п. 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), передбачено проведення коригування заробiтної плати.

Так, цим пунктом визначено, що в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв на пiдприємствi вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами) в розрахунковому перiодi i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтну плату, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються пiдчас обчислення середньої заробiтної плати в усiх випадках її обчислення вiдповiдно до положень Порядку, за промiжок часу до пiдвищення коригують на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

Якщо пiдвищення тарифних ставок й окладiв вiдбулося в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгався середнiй заробiток, за цим заробiтком проводиться нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Тобто основними умовами для проведення коригування є пiдвищення окладiв, яке вiдбулося в розрахунковому перiодi або в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток.

Компенсацiя вiдпустки - це виплата, яка проводиться в розмiрi середньої заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку, тому основною умовою для коригування середнього заробiтку в такому разi є пiдвищення посадових окладiв у розрахунковому перiодi.

Якщо пiдвищення окладiв вiдбулося або в розрахунковому перiодi, який застосовується для обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв, коли працiвник пiдвищував квалiфiкацiю, перебував у вiдрядженнi тощо, або в перiодi, коли за працiвником зберiгався середнiй заробiток, слiд провести коригування середньої заробiтної плати.

Коефiцiєнт, на який коригуються виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, розраховується дiленням посадового окладу, встановленого пiсля пiдвищення, на посадовий оклад до пiдвищення.

Щодо обчислення розмiру заробiтної плати працiвникiв для забезпечення її мiнiмального розмiру, то за статтею 3-1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвник виконав мiсячну норму працi, йому мають нарахувати заробiтну плату, не нижчу вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону визначено вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються пiд час обчислення розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз’їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Отже, якщо працiвниковi встановлено доплати за роботу у важких i шкiдливих та особливо важких й особливо шкiдливих умовах працi, якi виплачуються за результатами атестацiї робочих мiсць; доплату за використання дезiнфiкуючих засобiв та прибирання туалетiв; за роботу в зонi вiдчуження; доплату за роботу в нiчний час, то вони мають виплачуватися понад розмiр мiнiмальної заробiтної плати (3200 грн).

Усi iншi складовi заробiтної плати, не перелiченi ч. 2 ст. 3-1 Закону, мають ураховуватися в мiнiмальнiй заробiтнiй платi.

Тобто доплати за роботу у вечiрнiй час, пiдвищена оплата роботи у святковi та неробочi днi тощо включаються до виплат, якi мають ураховуватися в заробiтнiй платi для забезпечення її мiнiмального розмiру.

Щодо доплати за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника або сумiщення, то за ст. 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) або обов’язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника.

Розмiри доплат за сумiщення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорi.

Нормативнi акти колишнього СРСР, що обмежували права пiдприємств з питань сумiщення професiй (посад), утратили чиннiсть, тому госпрозрахунковi пiдприємства самостiйно вирiшують питання покладення на працiвникiв виконання поряд з основною роботою додаткових обов’язкiв та встановлення розмiру доплати за виконання цих обов’язкiв.

Оскiльки обов’язки за сумiщуваною професiєю (посадою) можуть виконуватися одним або кiлькома працiвниками, то розмiр доплати за сумiщення професiй (посад) має визначатися з урахуванням обсягу виконуваної додаткової роботи та економiї заробiтної плати за сумiщуваною штатною професiєю (посадою).

Якщо в колективному договорi (додатку до колективного договору) передбачено доплату за сумiщення професiй (посад) i при цьому не обумовлюються будь-якi обмеження щодо посад i професiй працiвникiв, яким ця доплата не виплачується, вона може бути встановлена будь- якому працiвниковi пiдприємства.

При цьому слiд ураховувати, що це не стосується перших керiвникiв, якi працюють за контрактом i в яких усi умови оплати працi визначенi контрактом.

Штатним заступникам та працiвникам, на яких згiдно iз посадовою (робочою) iнструкцiєю покладено обов’язки тимчасового вiдсутнього працiвника, доплата, як правило, не проводиться.

Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 40 (1052), 25 жовтня 2017 р.