Федерация профсоюзов Одесской области


Право на перерахунок пенсiї PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

ПИТАННЯ: Моя бабуся одержує пенсiю i продовжує працювати. Чи має вона право на перерахунок пенсiї?

ВIДПОВIДЬ: За частиною 4 ст. 42 Закону № 1058, якщо особа пiсля призначення пенсiї продовжувала працювати, перерахунок пенсiї проводиться з урахуванням не менш як 24 мiсяцiв страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi. Перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати (доходу) з якої обчислено пенсiю.

На бажання пенсiонера перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати за перiоди страхового стажу, зазначенi ч. 1 ст. 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який ураховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

Якщо застрахована особа пiсля призначення (перерахунку) пенсiї має менш як 24 мiсяцi страхового стажу. перерахунок пенсiї проводиться не ранiше нiж через два роки пiсля призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу пiсля її призначення (попереднього перерахунку) та заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

Якщо пенсiонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсiї вiдповiдно до ч. 1 ст. 28 Закону № 1058 (зокрема, жiнки - 30 рокiв), за його заявою проводиться вiдповiдний перерахунок пенсiї незалежно вiд того, скiльки часу минуло пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї, з урахуванням заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

Законом № 2148-VIII в установлений порядок внесено змiну, яка передбачає, що органи Пенсiйного фонду щороку з 1 квiтня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсiї тим особам, якi на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третiм цiєї частини, на бiльш вигiдних умовах. Порядок такого перерахунку пенсiї встановлюється правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсiї вiдповiдно до цiєї статтi, проводиться не ранiше вiд дня, що настає за днем, до якого обчислено страховий стаж пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

Чиннiсть цiєї частини не поширюється на пенсiонерiв, яким призначено пенсiю за вислугу рокiв на умовах, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення", та якi не досягли вiку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 45 (1057), 06 грудня 2017 р.