Федерация профсоюзов Одесской области


Про врахування довiдки про зарплату PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй

 

ПИТАННЯ: Чи буде враховано довiдку про заробiтну плату для обчислення пенсiї без пiдтвердження її змiсту первинними документами?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 40 Закону України вiд 09.07.2003 р. N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї враховується за весь перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. заданими, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку. На бажання пенсiонера та за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами для обчислення пенсiї також може враховуватися заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль до 30 червня 2000 р. незалежно вiд перерв.

Якщо страховий стаж особи пiсля 1 липня 2000 р. становить менш як 60 мiсяцiв, крiм заробiтку за даними системи персонiфiкованого облiку, для обчислення пенсiї обов'язково враховується заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу поспiль до 30 червня 2000 р. незалежно вiд перерв на пiдставi довiдки пiдприємства чи архiвної установи.

Якщо страховий стаж особи становить менший перiод, нiж передбачено вище, враховується заробiтна плата (дохiд) за фактичний страховий стаж.

Статтею 44 Закону N 1058 передбачено, що органи Пенсiйного фонду мають право вимагати вiдповiднi документи вiд пiдприємств, органiзацiй та окремих осiб, виданi ними для оформлення пенсiї, а також за потреби перевiряти обґрунтованiсть їхньої видачi та достовiрнiсть документiв, поданих для призначення та визначення права на пенсiю. На такi перевiрки не поширюються положення законодавства про здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

Отже, довiдку про заробiтну плату для обчислення пенсiї без пiдтвердження її змiсту первинними документами враховано не буде.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 47 (1059), 20 грудня 2017 р.