Федерация профсоюзов Одесской области


Оподаткування вартостi турiв вихiдного дня PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

 

ПИТАННЯ: Чи оподатковується вартiсть турiв вихiдного дня, що оплачуються за кошти профспiлки?

ВIДПОВIДЬ: Оподаткування доходiв фiзичних осiб регулюється роздiлом IV Кодексу, згiдно з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 якого до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу не включається вартiсть путiвок на вiдпочинок, оздоровлення та лiкування, в тому числi на реабiлiтацiю iнвалiдiв, на територiї України платника податку та/або його дiтей вiком до 18 рокiв, якi надаються йому безоплатно або iз знижкою (у розмiрi такої знижки) професiйною спiлкою, до якої зараховуються профспiлковi внески платника податку - члена такої професiйної спiлки, створеної вiдповiдно до законодавства України, або за рахунок коштiв вiдповiдного фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

Тобто положення цього пункту поширюються на платникiв податкiв, якi отримують виключно путiвки вiд професiйної спiлки.

За пiдпунктом "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального мiсячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд, одержаний платником податку як додаткове благо (крiм випадкiв, передбачених ст. 165 Кодексу) у виглядi вартостi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг), визначеної за правилами звичайної цiни, а також суми знижки звичайної цiни (вартостi) товарiв (робiт, послуг), iндивiдуально призначеної для такого платника податку, крiм сум, зазначених пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку (18%), визначену ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Отже, вартiсть турiв вихiдного дня, що органiзовуються та оплачуються за рахунок коштiв професiйної спiлки для її членiв (членiв їхнiх сiмей) без придбання путiвок, включається до їхнього загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та обкладається ПДФО на загальних пiдставах.

Завiдувач сектору,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 1 (1061), 10 сiчня 2018 р.