Федерация профсоюзов Одесской области


Зарахування до страхового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Чи зараховуються до страхового стажу перiоди перебування жiнки у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами (у 2008 р.) та вiдпустцi для догляду за дитиною вiд трьох до шести рокiв, якщо така вiдпустка надавалася в перiод з 2011 до 2014 р.?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 24 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058), який набрав чинностi з 1 сiчня 2004 р., страховий стаж - це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi, не меншiй за мiнiмальний страховий внесок.

Стаття 11 Закону № 1058 визначає коло осiб, якi пiдлягають загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню.

Жiнки, якi перебували у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами й одержували вiдповiдну допомогу в перiод з 1 сiчня 2004 до 1 липня 2013 р., не належали до кола осiб, якi пiдлягають загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню. Саме у зв’язку з унесенням змiн до ст. 11 i 14 Закону № 1058 Законом України вiд 14.05.2013 р. № 231-VII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо призначення та iндексацiї пенсiї", який набрав чинностi з 1 липня 2013 р., їх вiднесено до кола застрахованих осiб, i такi вiдпустки починаючи iз цiєї дати зараховуються до страхового стажу i заробiтку для обчислення розмiру пенсiї.

При цьому п. 3-1 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону № 1058 (зi змiнами, внесеними Законом України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 р.) передбачено, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсiї згiдно зi ст. 26 цього Закону включаються перiоди:

- перебування у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами з 1 сiчня 2004 до 30 червня 2013 р.;

- перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку з 1 сiчня 2004 р. до часу запровадження сплати страхових внескiв (єдиного внеску) за жiнок, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (до 1 сiчня 2005 р.).

Отже, пiд час визначення тривалостi стажу, що дає право на пенсiю, час Вашого перебування у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами у 2008 р. буде враховано, а до страхового стажу, з урахуванням якого буде визначатися розмiр Вашої пенсiї, - нi.

Пiдстави для врахування вiдпустки для догляду за дитиною з трьох до шести РОКIВ у перiод з 2011 до 2014 р. вiдсутнi.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 3 (1063), 24 сiчня 2018 р.